శ్రీఐరావతేశ్వరాష్టోత్తరశతనామవాలిః

ఓం శ్రీగణేశాయ నమః । ఓం గౌరీప్రాణవల్లభాయ నమః । ఓం దేవ్యై కథితచరితాయ నమః । ఓం హాలాహలగృహీతాయ నమః । ఓం లోకశఙ్కరాయ నమః । ఓం కావేరీతీరవాసినే నమః । ఓం బ్రహ్మణా సుపూజితాయ నమః । ఓం బ్రహ్మణో వరదాయినే నమః । ఓం బ్రహ్మకుణ్డపురస్థితాయ నమః । ఓం బ్రహ్మణా స్తుతాయ నమః । ఓం కైలాసనాథాయ నమః । ఓం దిశాం పతయే నమః । ఓం సృష్టిస్థితివినాశానాం కర్త్రే నమః । ఓం గఙ్గాధరాయ నమః । ఓం సోమాయ నమః । ఓం రుద్రాయ నమః । ఓం అమితతేజసే నమః । ఓం […]

శ్రీమదృష్యశృఙ్గేశ్వరస్తుతిః

శ్రీగణేశాయ నమః ॥ కష్టారివర్గదలనశిష్టాలిసమర్చితాఙ్ఘ్రిపాథోజమ్ । నష్టావిద్యైర్గమ్యం పుష్టాత్మారాధకాలిమాకలయే ॥ ౧॥ ప్రాణాయామైర్ధ్యానైర్నష్టం చిత్తం విధాయ మునివర్యాః । యత్పశ్యన్తి హృదఞ్జే శాన్తాభాగ్యం నమామి తత్కిఞ్చిత్ ॥ ౨॥ వేదోత్తమాఙ్గగేయం నాదోపాస్త్యాదిసాధనాత్మాఖ్యమ్ । ఖేదోన్మూలనదక్షం భేదోపాధ్యాదివర్జితం నౌమి ॥ ౩॥ శాన్తామానసహంసం కాన్తారాసక్తమునివరైః సేవ్యమ్ । శాన్తాహఙ్కృతివేద్యం కాన్తార్ధం నౌమి శృఙ్గశివమ్ ॥ ౪॥ ఇతి శ్రీమదృష్యశృఙ్గేశ్వరస్తుతిః సమ్పూర్ణా ।

ఉమామహేశ్వరస్తోత్రమ్

శ్రీ శఙ్కరాచార్య కృతమ్ । నమః శివాభ్యాం నవయౌవనాభ్యామ్ పరస్పరాశ్లిష్టవపుర్ధరాభ్యామ్ । నాగేన్ద్రకన్యావృషకేతనాభ్యామ్ నమో నమః శఙ్కరపార్వతీభ్యామ్ ॥ ౧॥ నమః శివాభ్యాం సరసోత్సవాభ్యామ్ నమస్కృతాభీష్టవరప్రదాభ్యామ్ । నారాయణేనార్చితపాదుకాభ్యాం నమో నమః శఙ్కరపార్వతీభ్యామ్ ॥ ౨॥ నమః శివాభ్యాం వృషవాహనాభ్యామ్ విరిఞ్చివిష్ణ్విన్ద్రసుపూజితాభ్యామ్ । విభూతిపాటీరవిలేపనాభ్యామ్ నమో నమః శఙ్కరపార్వతీభ్యామ్ ॥ ౩॥ నమః శివాభ్యాం జగదీశ్వరాభ్యామ్ జగత్పతిభ్యాం జయవిగ్రహాభ్యామ్ । జమ్భారిముఖ్యైరభివన్దితాభ్యామ్ నమో నమః శఙ్కరపార్వతీభ్యామ్ ॥ ౪॥ నమః శివాభ్యాం పరమౌషధాభ్యామ్ పఞ్చాక్షరీ పఞ్జరరఞ్జితాభ్యామ్ । ప్రపఞ్చసృష్టిస్థితి సంహృతాభ్యామ్ నమో నమః శఙ్కరపార్వతీభ్యామ్ ॥ ౫॥ నమః శివాభ్యామతిసున్దరాభ్యామ్ అత్యన్తమాసక్తహృదమ్బుజాభ్యామ్ । అశేషలోకైకహితఙ్కరాభ్యామ్ నమో నమః శఙ్కరపార్వతీభ్యామ్ ॥ ౬॥ నమః శివాభ్యాం కలినాశనాభ్యామ్ […]

ఈశ్వరప్రార్థనాస్తోత్రమ్

శ్రీగణేశాయ నమః ॥ ఈశ్వరం శరణం యామి క్రోధమోహాదిపీడితః । అనాథం పతితం దీనం పాహి మాం పరమేశ్వర ॥ ౧॥ ప్రభుస్త్వం జగతాం స్వామిన్ వశ్యం సర్వం తవాస్తి చ । అహమజ్ఞో విమూఢోఽస్మి త్వాం న జానామి హే ప్రభో ॥ ౨॥ బ్రహ్మా త్వం చ తథా విష్ణుస్త్వమేవ చ మహేశ్వరః । తవ తత్త్వం న జానామి పాహి మాం పరమేశ్వర ॥ ౩॥ త్వం పితా త్వం చ మే మాతా త్వం బన్ధుః కరుణానిధే । త్వాం వినా న హి చాన్యోఽస్తి మమ దుఃస్వవినాశకః ॥ ౪॥ అన్తకాలే త్వమేవాసి మమ దుఃఖవినాశకః । తస్మాద్వై […]

ఈశానస్తవః

శ్రీగణేశాయ నమః ॥ యః షడ్వక్త్రగజాననాద్భుతసుతావిష్కారణవ్యఞ్జితాచిన్త్యోత్పాదనవైభవాం గిరిసుతాం మాయాం నిజాఙ్గే దధత్ । సేవ్యాం సంసృతిహానయే త్రిపథగాం విద్యాం చ మూర్ధ్నా వహన్ స్వం బ్రహ్మస్వమభివ్యనక్తి భజతః పాయాత్ స గఙ్గాధరః ॥ ౧॥ యస్యాలోచ్య కపర్దదుర్గవిలుఠత్గఙ్గామ్బుశౌక్ల్యాచ్ఛతా- మాధుర్యాణి పారాజయోదితశుచా క్షీణః కలామాత్రతామ్ । బిభ్రత్ పిత్సతి నూనముత్కటజటాజూటోచ్చకూటాచ్ఛశీ లాలాటక్షిశిఖాసు సోఽస్తు భజతాం భవ్యాయ గఙ్గాధరః ॥ ౨॥ యల్లాలాటకృపీటయోనిసతతాసఙ్గాద్విలీనః శశీ గఙ్గారూపముపేత్య తత్ప్రశమనాశక్తః కృశాఙ్గః శుచా । ఉద్బధ్నాతి తనుం త్రపాపరవశో మన్యే జటాదామభిః పాయాత్ స్తవ్యవిభావ్యనవ్యచరితో భక్తాన్ స గఙ్గాధరః ॥ ౩॥ అఙ్కారూఢధరాధరాధిపసుతాసౌన్దర్యసన్తర్జితా గఙ్గా యస్య కపర్దదుర్గమదనే లీనా విలీనా హ్రియా । చిన్తాపాణ్డుతనుః స్ఖలన్త్యవిరతం పార్వత్యసూయాస్మితై- రన్తర్ధిం బహు మన్యతేఽస్తు […]

ఇన్దుమౌలిస్మరణస్తోత్రమ్

శ్రీగణేశాయ నమః ॥ కలయ కలావిత్ప్రవరం కలయా నీహారదీధితేః శీర్షమ్ । సతతమలఙ్కుర్వాణ ప్రణతావనదీక్ష యక్షరాజసఖ ॥ ౧॥ కాన్తాగేన్ద్రసుతాయాః శాన్తాహఙ్కారచిన్త్యచిద్రూప । కాన్తారఖేలనరుచే శాన్తాన్తఃకరణం దీనమవ శమ్భో ॥ ౨॥ దాక్షాయణీమనోమ్బ్రుజభానో వీక్షావితీర్ణవినతేష్ట । ద్రాక్షామధురిమమదభరశిక్షాకత్రీం ప్రదేహి భమ వాచమ్ ॥ ౩॥ పారదసమానవర్ణౌ నీరదనీకాశదివ్యగలదేశః । పాదనతదేవసఙ్ఘః పశుమనిశం పాతు మామీశః ॥ ౪॥ భవ శమ్భో గురురూపేణాశు మేఽద్య కరుణాబ్ధే । చిరతరమిహ వాసం కురు జగతీం రక్షన్ ప్రబోధనానేన ॥ ౫॥ యక్షాధిపసఖమనిశం రక్షాచతురం సమస్తలోకానామ్ । వీక్షాదాపితకవితం దాక్షాయణ్యాః పతిం నౌమి ॥ ౬॥ యమనియమనిరతలభ్యం శమదమముఖషఙ్కదానకృతదీక్షమ్ । రమణీయపదసరోజం శమనాహితమాశ్రయే సతతమ్ ॥ ౭॥ యమిహృన్మానసహంసం శమితాఘౌఘం […]

ఆర్యాశతకమ్ శ్రీఅప్పయ్యాదీక్షితవిరచితమ్

దయయా యదీయయా వాఙ్నవరసరుచిరా సుధాధికోదేతి । శరణాగతచిన్తితదం తం శివచిన్తామణిం వన్దే ॥ ౧॥ శిరసి సితాంశుకలాఢ్యం కరుణాపీయూషపూరితం నయనే । స్మితదుగ్ధముగ్ధవదనం లలనాకలితం మహః కలయే ॥ ౨॥ అన్తే చిన్తయతే యత్తత్తామేతీతి చ త్వయా గదితమ్ । శివ తవ చరణద్వన్ద్వధ్యానాన్నిర్ద్వన్ద్వతా చిత్రమ్ ॥ ౩॥ ద్రుతముద్ధర హర సంహర సంహర భవవైరిణం త్వతిత్వరయా। భవ భవతోఽపి భవోఽయం రిపురేతన్నిన్దితం జగతి ॥ ౪॥ చేతసి చిన్తయ వామాం వా మాం వా న ద్విధా స్థితస్యాహమ్ । ఇతి యది వదసి దయాబ్ధే వామార్ధే సా తవాప్యస్తి ॥ ౫॥ మిత్రకలత్రసుతాదీన్ ధ్యాయస్యనిశం న మాం క్షణం జాతు। యది కుప్యసి […]

ఆర్త్తత్రాణస్తోత్రమ్

అప్పయదీక్షితవిరచితమ్ క్షీరామ్భోనిధిమన్థనోద్భవవిషాత్ సన్దహ్యమానాన్ సురాన్ బ్రహ్మాదీనవలోక్య యః కరుణయా హాలాహలాఖ్యం విషమ్ । నిఃశఙ్కం నిజలీలయా కవలయన్ లోకాన్ రరక్షాదరాత్ ఆర్త్తత్రాణపరాయణః స భగవాన్ గఙ్గాధరో మే గతిః ॥ ౧॥ క్షీరం స్వాదు నిపీయ మాతులగృహే గత్వా స్వకీయం గృహం క్షీరాలాభవశేన ఖిన్నమనసే ఘోరం తపః కుర్వతే । కారుణ్యాదుపమన్యవే నిరవధిం క్షీరామ్బుధిం దత్తవాన్ ఆర్త్తత్రాణపరాయణః స భగవాన్ గఙ్గాధరో మే గతిః ॥ ౨॥ మృత్యుం వక్షసి తాడయన్ నిజపదధ్యానైకభక్తం మునిం మార్కణ్డేయమపాలయత్ కరుణయా లిఙ్గాద్వినిర్గత్య యః । నేత్రామ్భోజసమర్పణేన హరయేఽభీష్టం రథాఙ్గం దదౌ ఆర్త్తత్రాణపరాయణః స భగవాన్ గఙ్గాధరో మే గతిః ॥ ౩॥ ఊఢం ద్రోణజయద్రథాదిరథికైః సైన్యం మహత్ కౌరవం […]

ఆర్తిహరస్తోత్రమ్

॥ అథ ఆర్తిహరస్తోత్రమ్ ॥ శ్రీ శంభో మయి కరుణాశిశిరాం దృష్టిం దిశన్ సుధావృష్టిమ్। సన్తాపమపాకురుమే మన్తాపరమేశ తవ దయాయాః స్యామ్ ॥ ౧॥ అవసీదామి యదార్తిభిరనుగుణమిదమోకసోంహసాం ఖలు మే। తవ సన్నవసీదామి యదన్తకశాసన నతత్తవానుగుణమ్ ॥ ౨॥ దేవ స్మరంతి తవ యేతేషాం స్మరతోఽపి నార్తిరితికీర్తిమ్। కలయసి శివ పాహీతిక్రన్దన్ సీదామ్యహం కిముచితమిదమ్ ॥ ౩॥ ఆదిశ్యాఘకృతౌ మామన్తర్యామిన్నసావఘాత్మేతి। ఆర్తిషుమజ్జయసే మాం కింబ్రూయాం తవకృపైకపాత్రమహమ్ ॥ ౪॥ మన్దాగ్ర్ణీరహం తవ మయి కరుణాం ఘటయితుం విబోనాలమ్। ఆకృష్టుం తాన్తు బలాదలమిహ మద్దైన్యమితి సమాశ్వసితి ॥ ౫॥ త్వం సర్వజ్ఞోఽహం పునరజ్ఞోఽనీశోహమీశ్వరత్వమసి। త్వం మయి దోషాన్ గణయసి కిం కథయే తుదతి కిం దయా నత్వామ్ […]

ఆత్మార్పణస్తుతిః

శ్రీమదప్పయ్య దీక్షిత విరచితా కస్తే బోద్ధుం ప్రభవతి పరం దేవదేవ ప్రభావం యస్మాదిత్థం వివిధరచనా సృష్టిరేషా బభూవ । భక్తిగ్రాహ్యస్త్వమిహ తదపి త్వామహం భక్తిమాత్రాత్ స్తోతుం వాఞ్ఛామ్యతిమహదిదం సాహసం మే సహస్వ ॥ ౧॥ క్షిత్యాదినామవయవవతాం నిశ్చితం జన్మ తావత్ తన్నాస్త్యేవ క్వచన కలితం కర్త్రధిష్ఠానహీనమ్ । నాధిష్ఠాతుం ప్రభవతి జడో నాప్యనీశశ్చ భావః తస్మాదాద్యస్త్వమసి జగతాం నాథ జానే విధాతా ॥ ౨॥ ఇన్ద్రం మిత్రం వరుణమనిలం పునరజం విష్ణుమీశం var పద్మజం ప్రాహుస్తే తే పరమశివ తే మాయయా మోహితాస్త్వామ్ । ఏతైః సాకం సకలమపి యచ్ఛక్తిలేశే సమాప్తం var ఏతైస్సార్ధం స త్వం దేవః శ్రుతిషు విదితః శమ్భురిత్యాదిదేవః ॥ ౩॥ […]

Next Page »