అనాదికల్పేశ్వరస్తోత్రమ్

శ్రీగణేశాయ నమః ॥

కర్పూరగౌరో భుజగేన్ద్రహారో గఙ్గాధరో లోకహితావహః సః ।
సర్వేశ్వరో దేవవరోఽప్యఘోరో యోఽనాదికల్పేశ్వర ఏవ సోఽసౌ ॥ ౧॥

కైలాసవాసీ గిరిజావిలాసీ శ్మశానవాసీ సుమనోనివాసీ ।
కాశీనివాసీ విజయప్రకాశీ యోఽనాదికల్పేశ్వర ఏవ సోఽసౌ ॥ ౨॥

త్రిశూలధారీ భవదుఃఖహారీ కన్దర్పవైరీ రజనీశధారీ ।
కపర్దధారీ భజకానుసారీ యోఽనాదికల్పేశ్వర ఏవ సోఽసౌ ॥ ౩॥

లోకాధినాథః ప్రమథాధినాథః కైవల్యనాథః శ్రుతిశాస్త్రనాథః ।
విద్యార్థనాథః పురుషార్థనాథో యోఽనాదికల్పేశ్వర ఏవ సోఽసౌ ॥ ౪॥

లిఙ్గం పరిచ్ఛేత్తుమధోగతస్య నారాయణశ్చోపరి లోకనాథః ।
బభూవతుస్తావపి నో సమర్థౌ యోఽనాదికల్పేశ్వర ఏవ సోఽసౌ ॥ ౫॥

యం రావణస్తాణ్డవకౌశలేన గీతేన చాతోషయదస్య సోఽత్ర ।
కృపాకటాక్షేణ సమృద్ధిమాప యోఽనాదికల్పేశ్వర ఏవ సోఽసౌ ॥ ౬॥

సకృచ్చ బాణోఽవనమయ్య శీర్షం యస్యాగ్రతః సోఽప్యలభత్సమృద్ధిమ్ ।
దేవేన్ద్రసమ్పత్త్యధికాం గరిష్ఠాం యోఽనాదికల్పేశ్వర ఏవ సోఽసౌ ॥ ౭॥

గుణాన్విమాతుం న సమర్థ ఏష వేషశ్చ జీవోఽపి వికుణ్ఠితోఽస్య ।
శ్రుతిశ్చ నూనం చకితం బభాషే యోఽనాదికల్పేశ్వర ఏవ సోఽసౌ ॥ ౮॥

అనాదికల్పేశ ఉమేశ ఏతత్స్తవాష్టకం యః పఠతి త్రికాలమ్ ।
స ధౌతపాపోఽఖిలలోకవన్ద్యం శైవం పదం యాస్యతి భక్తిమాంశ్చేత్ ॥ ౯॥

ఇతి శ్రీవాసుదేవానన్దసరస్వతీకృతం అనాదికల్పేశ్వరస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ।