అనామయస్తోత్రమ్

తృష్ణాతన్త్రే మనసి తమసా దుర్దినే బన్ధువర్తీ
మాదృగ్జన్తుః కథమధికరోత్యైశ్వరం జ్యోతిరగ్ర్యమ్ ।
వాచః స్ఫీతా భగవతి హరేస్సన్నికృష్టాత్మరూపా-
స్స్తుత్యాత్మానస్స్వయమివముఖాదస్య మే నిష్పతన్తి ॥ ౧॥
వేధా విష్ణుర్వరుణధనదౌ వాసవో జీవితేశ-
శ్చన్ద్రాదిత్యే వసవ ఇతి యా దేవతా భిన్నకక్ష్యా ।
మన్యే తాసామపి న భజతే భారతీ తే స్వరూపం
స్థూలే త్వంశే స్పృశతి సదృశం తత్పునర్మాదృశోఽపి ॥ ౨॥
తన్నస్థాణోస్స్తుతిరతిభరా భక్తిరుచ్చైర్ముఖీ చేద్
గ్రామ్యస్తోతా భవతి పురుషః కశ్చిదారణ్యకో వా ।
నో చేద్భక్తిస్త్వయి చ యది వా బ్రహ్మవిద్యాత్వధీతే
నానుధ్యేయస్తవ పశురసావాత్మకర్మానభిజ్ఞః ॥ ౩॥
విశ్వం ప్రాదుర్భవతి లభతే త్వామధిష్ఠాయకం చేత్
నేహోత్పత్తిర్యది జనయితా నాస్తి చైతన్యయుక్తః ।
క్షిత్యాదీనాం భవ నిజకలావత్తయా జన్మవత్తా
సిధ్యత్యేవం సతి భగవతస్సర్వలోకాధిపత్యమ్ ॥ ౪॥
భోగ్యామాహుః ప్రకృతిమృషయశ్చేతనాశక్తిశూన్యాం
భోక్తా చైనాం పరిణమయితుం బుద్ధివర్తీ సమర్థః ।
భోగోప్యస్మిన్ భవతి మిథునే పుష్కలస్తత్ర హేతుః
నీలగ్రీవ త్వమసి భువనస్థాపనాసూత్రధారః ॥ ౫॥
భిన్నావస్థం జగతి బహునా దేశకాలప్రభేదాద్
ద్వాభ్యాం పాపాన్యభిగిరి హరన్ యోనవద్య క్రమాభ్యామ్ ।
ప్రేక్ష్యారూఢస్సృజతి నియమాదస్య సర్వం హి యత్తత్
సర్వజ్ఞత్వం త్రిభువన సృజా యత్ర సూత్రం న కిఞ్చిత్ ॥ ౬॥
చారూద్రేకే రజసి జగతాం జన్మసత్వే ప్రకృష్టే
యాత్రాం భూయస్తమసి బహులే బిభ్రతస్సంహృతిం చ ।
బ్రహ్మాద్యైతత్ప్రకృతిగహనం స్తమ్భపర్యన్తమాసీత్
క్రీడావస్తు త్రినయన మనోవృత్తిమాత్రానుగం తే ॥ ౭॥
కృత్తిశ్చిత్రా నివసనపదే కల్పితా పౌణ్డరీకో
వాసాగారం పితృవనభువం వాహనం కశ్చిదుక్షా ।
ఏవం ప్రాహుః ప్రలఘుహృదయా యద్యపి స్వార్థపోషం
త్వాం ప్రత్యేకం ధ్వనతి భగవన్నీశ ఇత్యేష శబ్దః ॥ ౮॥
క్లృప్తాకల్పః కిమయమశివైరస్థిముఖ్యైః పదార్థైః
కస్స్యాదస్య స్తనకలశయోర్భారనమ్రా భవానీ ।
బాణౌ ఖడ్గః పరశురిదమప్యక్షసూత్రం కిమస్యేత్
యా చక్షాణో హర కృతవియామస్తు హాస్యైకవేద్యః ॥ ౯॥
యత్కాపాలవ్రతమపి మహద్ పృష్టమేకాన్తఘోరం
ముక్తేరధ్వా స పునరమలః పావనః కిం న జాతః ।
దాక్షాయణ్యాం ప్రియతమతయా వర్తతే యోగమాయా
సా స్యాద్ధత్తే మిథునచరితం వృద్ధిమూలం ప్రజానామ్ ॥ ౧౦॥
కశ్చిన్మర్త్యః క్రతుకృశతనుర్నీలకణ్ఠ త్వయా చేద్
దృష్టిస్నిగ్ధస్స పునరమరస్త్రీభుజగ్రాహ్యకణ్ఠః ।
అప్యారూఢస్సుపరివృతం స్థానమాఖణ్డలీయం
త్వం చేత్క్రుద్ధస్స పతతి నిరాలమ్బనో ధ్వాన్తజాలే ॥ ౧౧॥
శశ్వద్బాల్యం శరవణభవం షణ్ముఖం ద్వాదశాక్షం
తేజో యత్తే కనకనలినీపద్మపత్రావదాతమ్ ।
విస్మార్యన్తే సురయువతయస్తేన సేన్ద్రావరోధా
దైత్యేన్ద్రాణామసురజయినాం బన్ధనాగారవాసమ్ ॥ ౧౨॥
వేగాకృష్టగ్రహరవిశశివ్యశ్నువానం దిగన్తాత్
న్యక్కుర్వాణం ప్రలయపయసామూర్మిభఙ్గావలేపమ్ ।
ముక్తాకారం హర తవ జటాబద్ధసంస్పర్శి సద్యో
జజ్ఞే చూడా కుసుమసుభగం వారి భాగీరథీయమ్ ॥ ౧౩॥
కల్మాషస్తే మరకతశిలాభఙ్గకాన్తిర్న కణ్ఠే
న వ్యాచష్టే భువనవిషయీం త్వత్ప్రసాదప్రవృత్తిమ్ ।
వారాం గర్భస్య హి విషమయో మన్దరక్షోభజన్మా
నైవం రుద్ధో యది న భవతి స్థావరం జఙ్గమం వా ॥ ౧౪॥
సన్ధాయాస్త్రం ధనుషి నియమోన్మాయి సమ్మోహనాఖ్యం
పార్శ్వే తిష్ఠన్ గిరిశసదృశే పఞ్చబాణో ముహూర్తమ్ ।
తస్మాదూర్ధ్వం దహనపరిధౌ రాషదృష్టిప్రసూతే
రక్తాశోకస్తవకిత ఇవ ప్రాన్తధూమద్విరేఫః ॥ ౧౫॥
లఙ్కానాథం లవణజలధిస్థూలవేలోర్మిదీర్ఘైః
కైలాసం తే నిలయనగరీం బాహుభిః కమ్పయన్తమ్ ।
ఆక్రోశద్భిర్వమితరుధిరైరాననైరాప్లుతాక్షై-
రాపాతాలానయదలసాబద్ధమఙ్గుష్ఠకర్మ ॥ ౧౬॥
ఐశ్వర్యం తేఽప్యనృణతపతన్నేకమూర్ధావశేషః
పాదద్వన్ద్వం దశముఖశిరః పుణ్డరీకోపహారః ।
యేనైవాసావధిగతఫలో రాక్షసశ్రీవిధేయ-
శ్చక్రే దేవాసురపరిషదో లోకపాలైకశత్రుః ॥ ౧౭॥
భక్తిర్బాణాసురమపి భయత్పాదపద్య స్పృశన్తం
స్థానం చన్ద్రాభరణ గమయామాస లోకస్య మూర్ధ్ని ।
నహ్యస్యాపి భ్రుకుటినయనాదగ్నిదంష్ట్రాకరాలం
ద్రష్టుం కశ్చిద్వదనమశకద్దేవదైత్యేశ్వరేషు ॥ ౧౮॥
పాదన్యాసాన్నమతి వసుధా పన్నగస్కన్ధలగ్నా
బాహుక్షేపాద్ గ్రహగణయుతం ఘూర్ణతే మేఘవృన్దమ్ ।
ఉత్సాద్యన్తే క్షణమివ దిశో హుఙ్కృతేనాతిమాత్రం
భిన్నావస్థం భవతి భువనం త్వయ్యుపక్రాన్తవృత్తే ॥ ౧౯॥
నోర్ధ్వం గమ్యం సరసిజభువో నాప్యధశ్శార్ఙ్గపాణే-
రాసీదన్యస్తవ హుతవహస్తమ్భమూర్త్యా స్థితస్య ।
భూయస్తాభ్యాముపరి లఘునా విస్మయేన స్తువద్భ్యాం
కణ్ఠే కాలం కపిలనయనం రూపమావిర్బభూవ ॥ ౨౦॥
శ్లాధ్యాం దృష్టిం దుహితరి గిరేర్న్యస్య చాపోర్ధ్వకోట్యాం
కృత్వా బాహుం త్రిపురవిజయానన్తరం తే స్థితస్య ।
మన్దారాణాం మధురసురభయో వృష్టయః పేతురార్ద్రాః
స్వర్గోద్యానభ్రమరవనితాదత్తదీర్ఘానుయాతాః ॥ ౨౧॥
ఉద్ధృత్యైకం నయనమరుణం స్నిగ్ధతారాపరాగం
పూర్ణేధాద్యః పరమసులభే దుష్కరాణాం సహస్రే ।
చక్రం భేజే దహనజటిలం దక్షిణం తస్య హస్తం
బాలస్యేవ ద్యూతివలయితం మణ్డలం భాస్కరస్య ॥ ౨౨॥
విష్ణుశ్చక్రే కరతలగతే విష్టపానాం త్రయాణాం
దత్తాశ్వాసో దనుసుతశిరశ్ఛేదదీక్షాం బబన్ధ ।
ప్రత్యాసన్నం తదపి నయనం పుణ్డరీకాతుకారి
శ్లాఘ్యా భక్తిస్త్రినయన భవత్యర్పితా కిం న సూతే ॥ ౨౩॥
సవ్యే శూలం త్రిశిఖరమపరే దోష్ణి భిక్షాకపాలం
సోమో ముగ్ధశ్శిరసి భుజగః కశ్చిదంశోత్తరీయః ।
కోఽయం వేషస్త్రినయన కుతో దృష్ట ఇత్యద్రికన్యా
ప్రాయేణ త్వాం హసతి భగవన్ ప్రేమనిర్యన్త్రితాత్మా ॥ ౨౪॥
ఆర్ద్రం నాగాజినమవయవగ్రన్థిమద్బిభ్రదంసే
రూపం ప్రావృడ్ఘనరుచిమహాభైరవం దర్శయిత్వా ।
పశ్యన్ గౌరీం భయచలకరాలమ్బితస్కన్ధహస్తాం
మన్యే ప్రీత్యా దృఢ ఇతి భవాన్ వజ్రదేహేఽపి జాతః ॥ ౨౫॥
వ్యాలాకల్పా విషమనయనా విద్రుమాతామ్రభాసో
జాయామిశ్రా జటిలశిరశ్చన్ద్రరేఖావతంసాః ।
నిత్యానన్దా నియతలలితాః స్నిగ్ధకల్మాషకణ్ఠాః
దేవా రుద్రా ధృతపరశవస్తే భవిష్యన్తి భక్తాః ॥ ౨౬॥
మన్త్రాభ్యాసో నియమవిధయస్తీర్థయాత్రానురోధో
గ్రామే భిక్షాచరణముటజే బీజవృత్తిర్వనే వా
ఇత్యాయాసే మహతి రమతామప్రగల్భః ఫలార్థే
స్మృత్యేవాహం తవచరణయోర్నిర్వృతిం సాధయామి ॥ ౨౭॥
ఆస్తాం తావత్స్నపనముపరిక్షీరధారాప్రవాహైః
స్నేహాభ్యఙ్గో భవనకరణం గన్ధపుష్పార్పణం వా ।
యస్తే కశ్చిత్కిరతి కుసుమాన్యుద్దిశన్ పాదపీఠం
భూయో నైవ భ్రమతి జననీగర్భకారాగృహేషు ॥ ౨౮॥
శుక్తాకారం మునిభిరనిశం చేతసి ధ్యాయమానం
ముక్తాగీరం శిరసిజటిలే జాహ్నవీముద్వహన్తమ్ ।
నానాకారం నవశశికలాశేఖరం నాగహారం
నారీమిశ్రం ధృతనరశిరోమాల్యమీశం నమామి ॥ ౨౯॥
తిర్యగ్యోనౌ త్రిదశనిలయే మానుషే రాక్షసే వా
యక్షావాసే విషధరపురే దేవ విద్యాధరే వా ।
యస్మిన్ కస్మిన్సుకృతనిలయే జన్మని శ్రేయసో వా
భూయాద్యుష్మచ్చరణకమలధ్యాయినీ చిత్తవృత్తిః ॥ ౩౦॥
వన్దే రుద్రం వరదమమలం దణ్డినం ముణ్డధారిం
దివ్యజ్ఞానం త్రిపురదహనం శఙ్కరం శూలపాణిమ్ ।
తేజోరాశిం త్రిభువనగురుం తీర్థమౌలిం త్రినేత్రం
కైలాసస్థం ధనపతిసఖం పార్వతీనాథమీశమ్ ॥ ౩౧॥
యోగీ భోగీ విషభుగమృతభృక్ శస్త్రపాణిస్తపస్వీ
శాన్తః క్రూరః శమితవిషయః శైలకన్యాసహాయః ।
భిక్షావృత్తిస్త్రిభువనపతిః శుద్ధిమానస్థిమాలీ
శక్యో జ్ఞాతుం కథమివ శివ త్వం విరుద్ధస్వభావః ॥ ౩౨॥
ఉపదిశతి యదుచ్చైర్జ్యోతిరామ్నాయవిద్యాం
పరమ పరమదూరం దూరమాద్యన్తశూన్యామ్ ।
త్రిపురజయినీ తస్మిన్ దేవదేవే నివిష్టాం
భగవతి పరివర్తోన్మాదినీ భక్తిరస్తు ॥ ౩౩॥
ఇతి విరచితమేతచ్చారుచన్ద్రార్ధమౌలే-
ర్లలితపదముదారం దణ్డినా పణ్డితేన ।
స్తవనమవనకామేనాత్మనోఽనామయాఖ్యం
భవతి విగతరోగీ జన్తురేతజ్జపేన ॥ ౩౪॥
స్తోత్రం సమ్యక్పరమవిదుషా దణ్డినాం వాచ్యవృత్తాన్
మన్దాక్రాన్తాన్ త్రిభువనగురోః పార్వతీవల్లభస్య ।
కృత్వా స్తోత్రం యది సుభగమాప్నోతి నిత్యం హి పుణ్యం
తేన వ్యాధిం హర హర నృణాం స్తోత్రపాఠేన సత్యమ్ ॥ ౩౫॥

ఇతి దణ్డివిరచితమనామయస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥