అర్ధనారీశ్వరస్తోత్రమ్

శ్రీగణేశాయ నమః ॥

మన్దారమాలాలులితాలకాయై కపాలమాలాఙ్కితశేఖరాయ ।
దివ్యామ్బరాయై చ దిగమ్బరాయ నమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ ౧॥

ఏకః స్తనస్తుఙ్గతరః పరస్య వార్తామివ ప్రష్టుమగాన్ముఖాగ్రమ్ ।
యస్యాః ప్రియార్ధస్థితిముద్వహన్త్యాః సా పాతు వః పర్వతరాజపుత్రీ ॥ ౨॥

యస్యోపవీతగుణ ఏవ ఫణావృతైక-
వక్షోరుహః కుచపటీయతి వామభాగే ।
తస్మై మమాస్తు తమసామవసానసీమ్నే
చన్ద్రార్ధమౌలిశిరసే చ నమః శివాయ ॥ ౩॥

స్వేదార్ద్రవామకుచమణ్డనపత్రభఙ్గ-
సంశోషిదక్షిణకరాఙ్గులిభస్మరేణుః ।
స్త్రీపుంనపుంసకపదవ్యతిలఙ్ఘినీ వః
శమ్భోస్తనుః సుఖయతు ప్రకృతిశ్చతుర్థీ ॥ ౪॥

ఇత్యర్ధనారీశ్వరస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ।