అష్టమూర్తిస్తోత్రమ్

శ్రీగణేశాయ నమః ॥

ఈశా వాస్యమిదం సర్వం చక్షోః సూర్యో అజాయత ।
ఇతి శ్రుతిరువాచాతో మహాదేవః పరావరః ॥ ౧॥

అష్టమూర్తేరసౌ సూర్యౌ మూర్తిత్వం పరికల్పితః ।
నేత్రత్రిలోచనస్యైకమసౌ సూర్యస్తదాశ్రితః ॥ ౨॥

యస్య భాసా సర్వమిదం విభాతీది శ్రుతేరిమే ।
తమేవ భాన్తమీశానమనుభాన్తి ఖగాదయః ॥ ౩॥

ఈశానః సర్వవిద్యానాం భూతానాం చేతి చ శ్రుతేః ।
వేదాదీనామప్యధీశః స బ్రహ్మా కైర్న పూజ్యతే ॥ ౪॥

యస్య సంహారకాలే తు న కిఞ్చిదవశిష్యతే ।
సృష్టికాలే పునః సర్వం స ఏకః సృజతి ప్రభుః ॥ ౫॥

సూర్యాచద్రమసౌ ధాతా యథాపూర్వమకల్పయత్ ।
ఇతి శ్రుతేర్మహాదేవః శ్రేష్ఠోఽర్యః సకలాశ్రితః ॥ ౬॥

విశ్వం భూతం భవద్భయం సర్వం రుద్రాత్మకం శ్రుతమ్ ।
మృత్యుఞ్జయస్తారకోఽతః స యజ్ఞస్య ప్రసాధనః ॥ ౭॥

విషమాక్షోఽపి సమదృక్ సశివోఽపి శివః స చ ।
వృషసంస్థోఽధ్యతివృషో గుణాత్మాఽప్యగుగుణోఽమలః ॥ ౮॥

యదాజ్ఞాముద్వహన్త్యత్ర శిరసా సాసురాః సురాః ।
అభ్రం వాతో వర్షం ఇతీషవో యస్య స విశ్వపాః ॥ ౯॥

భిషక్రమం త్వా భిషజాం శృణోమీతి శ్రుతేరవమ్ ।
స్వభక్తసంసారమహారోగహర్తాఽపి శఙ్కరః ॥ ౧౦॥

ఇత్యష్టమూర్తిస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ।