ఆర్తిహరస్తోత్రమ్

॥ అథ ఆర్తిహరస్తోత్రమ్ ॥

శ్రీ శంభో మయి కరుణాశిశిరాం దృష్టిం దిశన్ సుధావృష్టిమ్।
సన్తాపమపాకురుమే మన్తాపరమేశ తవ దయాయాః స్యామ్ ॥ ౧॥

అవసీదామి యదార్తిభిరనుగుణమిదమోకసోంహసాం ఖలు మే।
తవ సన్నవసీదామి యదన్తకశాసన నతత్తవానుగుణమ్ ॥ ౨॥

దేవ స్మరంతి తవ యేతేషాం స్మరతోఽపి నార్తిరితికీర్తిమ్।
కలయసి శివ పాహీతిక్రన్దన్ సీదామ్యహం కిముచితమిదమ్ ॥ ౩॥

ఆదిశ్యాఘకృతౌ మామన్తర్యామిన్నసావఘాత్మేతి।
ఆర్తిషుమజ్జయసే మాం కింబ్రూయాం తవకృపైకపాత్రమహమ్ ॥ ౪॥

మన్దాగ్ర్ణీరహం తవ మయి కరుణాం ఘటయితుం విబోనాలమ్।
ఆకృష్టుం తాన్తు బలాదలమిహ మద్దైన్యమితి సమాశ్వసితి ॥ ౫॥

త్వం సర్వజ్ఞోఽహం పునరజ్ఞోఽనీశోహమీశ్వరత్వమసి।
త్వం మయి దోషాన్ గణయసి కిం కథయే తుదతి కిం దయా నత్వామ్ ॥ ౬॥

ఆశ్రితమార్తతరం మాముపేక్షసే కిమితి శివ న కిం దయసే।
శ్రితగోప్తా దీనార్తిహృదితి ఖలు శంసంతి జగతి సన్తస్త్వామ్ ॥ ౭॥

ప్రహరాహరేతివాదీ ఫణితమదాఖ్య ఇతి పాలితో భవతా।
శివ పాహీతి వదోఽహం శృతో న కిం క్వాం కథం న పాల్యస్తే ॥ ౮॥

శరణం వ్రజ శివమార్తీస్సతవ హరేదితి సతాం గిరాఽహమ్ త్వామ్।
శరణం గతోఽస్మి పాలయ ఖలమపి తేష్వీశ పక్షపాతాన్మామ్ ॥ ౯॥

ఇతి శ్రీ శ్రీధరవేంకటేశార్యకృతిషు ఆర్తిహరస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ॥