ఆర్త్తత్రాణస్తోత్రమ్

అప్పయదీక్షితవిరచితమ్

క్షీరామ్భోనిధిమన్థనోద్భవవిషాత్ సన్దహ్యమానాన్ సురాన్
బ్రహ్మాదీనవలోక్య యః కరుణయా హాలాహలాఖ్యం విషమ్ ।
నిఃశఙ్కం నిజలీలయా కవలయన్ లోకాన్ రరక్షాదరాత్
ఆర్త్తత్రాణపరాయణః స భగవాన్ గఙ్గాధరో మే గతిః ॥ ౧॥

క్షీరం స్వాదు నిపీయ మాతులగృహే గత్వా స్వకీయం గృహం
క్షీరాలాభవశేన ఖిన్నమనసే ఘోరం తపః కుర్వతే ।
కారుణ్యాదుపమన్యవే నిరవధిం క్షీరామ్బుధిం దత్తవాన్
ఆర్త్తత్రాణపరాయణః స భగవాన్ గఙ్గాధరో మే గతిః ॥ ౨॥

మృత్యుం వక్షసి తాడయన్ నిజపదధ్యానైకభక్తం మునిం
మార్కణ్డేయమపాలయత్ కరుణయా లిఙ్గాద్వినిర్గత్య యః ।
నేత్రామ్భోజసమర్పణేన హరయేఽభీష్టం రథాఙ్గం దదౌ
ఆర్త్తత్రాణపరాయణః స భగవాన్ గఙ్గాధరో మే గతిః ॥ ౩॥

ఊఢం ద్రోణజయద్రథాదిరథికైః సైన్యం మహత్ కౌరవం
దృష్ట్వా కృష్ణసహాయవన్తమపి తం భీతం ప్రపన్నార్త్తిహా ।
పార్థం రక్షితవాన్ అమోఘవిషయం దివ్యాస్త్రముద్ఘోషయన్
ఆర్త్తత్రాణపరాయణః స భగవాన్ గఙ్గాధరో మే గతిః ॥ ౪॥

బాలం శైవకులోద్భవం పరిహసత్స్వజ్ఞాతిపక్షాకులం
ఖిద్యన్తం తవ మూర్ధ్ని పుష్పనిచయం దాతుం సముద్యత్కరమ్ ।
దృష్ట్వాఽఽనమ్య విరిఞ్చిరమ్యనగరే పూజాం త్వదీయాం భజన్
ఆర్త్తత్రాణపరాయణః స భగవాన్ గఙ్గాధరో మే గతిః ॥ ౫॥

సన్త్రస్తేషు పురా సురాసురభయాదిన్ద్రాదివృన్దారకేఽ- వృన్దారకే అశ్వారూఢో
శ్వారూఢో ధరణీరథం శ్రుతిహయం కృత్వా మురారిం శరమ్ ।
రక్షన్ యః కృపయా సమస్తవిబుధాన్ జిత్వా పురారీన్ క్షణాత్
ఆర్త్తత్రాణపరాయణః స భగవాన్ గఙ్గాధరో మే గతిః ॥ ౬॥

శ్రౌతస్మార్త్తపథే పరాఙ్ముఖమపి ప్రోద్యన్మహాపాతకం
విశ్వాతీతమపత్యమేవ గతిరిత్యాలాపయన్తం సకృత్ ।
రక్షన్ యః కరుణాపయోనిధిరితి ప్రాప్తప్రసిద్ధిః పురా
హ్యార్త్తత్రాణపరాయణః స భగవాన్ గఙ్గాధరో మే గతిః ॥ ౭॥

గాఙ్గం వేగమవాప్య మాన్యవిబుధైః సోఢుం పురా యాచితో
దృష్ట్వా భక్తభగీరథేన వినతో రుద్రో జటామణ్డలే ।
కారుణ్యాదవనీతలే సురనదీమాపూరయత్ పావనీమ్
ఆర్త్తత్రాణపరాయణః స భగవాన్ గఙ్గాధరో మే గతిః ॥ ౮॥

॥ ఇతి శ్రీమదప్పయదీక్షితవిరచితం గఙ్గాధరస్తోత్రమ్ అథవా ఆర్త్తత్రాణస్తోత్రమ్ సమ్పూర్ణమ్ ॥