ఇన్దుమౌలిస్మరణస్తోత్రమ్

శ్రీగణేశాయ నమః ॥

కలయ కలావిత్ప్రవరం కలయా నీహారదీధితేః శీర్షమ్ ।
సతతమలఙ్కుర్వాణ ప్రణతావనదీక్ష యక్షరాజసఖ ॥ ౧॥

కాన్తాగేన్ద్రసుతాయాః శాన్తాహఙ్కారచిన్త్యచిద్రూప ।
కాన్తారఖేలనరుచే శాన్తాన్తఃకరణం దీనమవ శమ్భో ॥ ౨॥

దాక్షాయణీమనోమ్బ్రుజభానో వీక్షావితీర్ణవినతేష్ట ।
ద్రాక్షామధురిమమదభరశిక్షాకత్రీం ప్రదేహి భమ వాచమ్ ॥ ౩॥

పారదసమానవర్ణౌ నీరదనీకాశదివ్యగలదేశః ।
పాదనతదేవసఙ్ఘః పశుమనిశం పాతు మామీశః ॥ ౪॥

భవ శమ్భో గురురూపేణాశు మేఽద్య కరుణాబ్ధే ।
చిరతరమిహ వాసం కురు జగతీం రక్షన్ ప్రబోధనానేన ॥ ౫॥

యక్షాధిపసఖమనిశం రక్షాచతురం సమస్తలోకానామ్ ।
వీక్షాదాపితకవితం దాక్షాయణ్యాః పతిం నౌమి ॥ ౬॥

యమనియమనిరతలభ్యం శమదమముఖషఙ్కదానకృతదీక్షమ్ ।
రమణీయపదసరోజం శమనాహితమాశ్రయే సతతమ్ ॥ ౭॥

యమిహృన్మానసహంసం శమితాఘౌఘం ప్రణామమాత్రేణ ।
అమితాయుఃప్రదపూజం కమితారం నౌమి శైలతనయాయాః ॥ ౮॥

యేన కృతమిన్దుమౌలే మానవవర్యేణ తావకస్మరణమ్ ।
తేన జితం జగదఖిలం కో న బ్రూతే సురార్యతుల్యేన ॥ ౯॥

ఇతి ఇన్దుమౌలిస్మరణస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥।