ఈశానస్తవః

శ్రీగణేశాయ నమః ॥

యః షడ్వక్త్రగజాననాద్భుతసుతావిష్కారణవ్యఞ్జితాచిన్త్యోత్పాదనవైభవాం
గిరిసుతాం మాయాం నిజాఙ్గే దధత్ ।
సేవ్యాం సంసృతిహానయే త్రిపథగాం విద్యాం చ మూర్ధ్నా వహన్
స్వం బ్రహ్మస్వమభివ్యనక్తి భజతః పాయాత్ స గఙ్గాధరః ॥ ౧॥

యస్యాలోచ్య కపర్దదుర్గవిలుఠత్గఙ్గామ్బుశౌక్ల్యాచ్ఛతా-
మాధుర్యాణి పారాజయోదితశుచా క్షీణః కలామాత్రతామ్ ।
బిభ్రత్ పిత్సతి నూనముత్కటజటాజూటోచ్చకూటాచ్ఛశీ
లాలాటక్షిశిఖాసు సోఽస్తు భజతాం భవ్యాయ గఙ్గాధరః ॥ ౨॥

యల్లాలాటకృపీటయోనిసతతాసఙ్గాద్విలీనః శశీ
గఙ్గారూపముపేత్య తత్ప్రశమనాశక్తః కృశాఙ్గః శుచా ।
ఉద్బధ్నాతి తనుం త్రపాపరవశో మన్యే జటాదామభిః
పాయాత్ స్తవ్యవిభావ్యనవ్యచరితో భక్తాన్ స గఙ్గాధరః ॥ ౩॥

అఙ్కారూఢధరాధరాధిపసుతాసౌన్దర్యసన్తర్జితా
గఙ్గా యస్య కపర్దదుర్గమదనే లీనా విలీనా హ్రియా ।
చిన్తాపాణ్డుతనుః స్ఖలన్త్యవిరతం పార్వత్యసూయాస్మితై-
రన్తర్ధిం బహు మన్యతేఽస్తు భజతాం భూత్యై స గఙ్గాధరః ॥ ౪॥

ముగ్ధాం స్నిగ్ధ ఇవ ప్రతార్య గిరిజామర్ధాఙ్గదానచ్ఛలాన్-
నిత్యోద్దద్బహులభ్రమాం త్రిపథగామాత్మోత్తమాఙ్గే వహన్ ।
స్తానే యో విషమేక్షణస్వపదవీమారోప్యతే కోవిదైః
ప్రచ్ఛన్నప్రణయక్రమోఽస్తు భజతాం ప్రీత్యై స గఙ్గాధరః ॥ ౫॥

సంవాసజ్జసురాసురర్పిపరిషద్వ్యాకీర్ణపుష్పాఞ్జలి-
ప్రశ్చ్యోతన్మకరన్దబిన్దుసతతాసారః పతన్మస్తకే ।
యస్యావిశ్రమసమ్భృతస్త్రిపథగా నామ్నా జనైః ఖ్యాప్యతే
స త్రైలోక్యనిషేవితాఙ్ఘ్రియుగలః పుష్ణాతు గఙ్గాధరః ॥ ౬॥

యస్మిన్నుద్ధతతాణ్డవైకరసతాసాటోపనావ్యక్రమే
విస్రస్తాసు జటాసు భాసురతనుర్ధారాశతైః పాతుకా ।
గఙ్గాజఙ్గమవారిపర్వతధియం చిత్తే విధత్తే సతా-
మేవం చిత్రవిభూతిరస్తు భజతాం భవ్యాయ గఙ్గాధరః ॥ ౭॥

యో గఙ్గాపయసి ప్రభో తవ మహానత్యాదరః కల్పతే
సమ్మూర్చ్ఛద్విషయాపనాయ విధతే క్రుద్ధ్యస్యసత్యోక్తయే ।
ఈశానస్తవ సాగరాన్తగమనే వాప్యః పురాణ్యోఽక్షమాః
సఙ్క్షిప్యేత్వమమిష్టుతః ససితగుః ప్రీతోఽస్తు గఙ్గాధరః ॥ ౮॥

ఇతీశనస్తవః సమ్పూర్ణః ॥