ఈశ్వరప్రార్థనాస్తోత్రమ్

శ్రీగణేశాయ నమః ॥

ఈశ్వరం శరణం యామి క్రోధమోహాదిపీడితః ।
అనాథం పతితం దీనం పాహి మాం పరమేశ్వర ॥ ౧॥

ప్రభుస్త్వం జగతాం స్వామిన్ వశ్యం సర్వం తవాస్తి చ ।
అహమజ్ఞో విమూఢోఽస్మి త్వాం న జానామి హే ప్రభో ॥ ౨॥

బ్రహ్మా త్వం చ తథా విష్ణుస్త్వమేవ చ మహేశ్వరః ।
తవ తత్త్వం న జానామి పాహి మాం పరమేశ్వర ॥ ౩॥

త్వం పితా త్వం చ మే మాతా త్వం బన్ధుః కరుణానిధే ।
త్వాం వినా న హి చాన్యోఽస్తి మమ దుఃస్వవినాశకః ॥ ౪॥

అన్తకాలే త్వమేవాసి మమ దుఃఖవినాశకః ।
తస్మాద్వై శరణోఽహం తే రక్ష మాం హే జగత్పతే ॥ ౫॥

పితాపుత్రాదయః సర్వే సంసారే సుఖభాగినః ।
విపత్తౌ పరిజాతాయాం కోఽపి వార్తాం చ పృచ్ఛతి ॥ ౬॥

కామక్రోధాదిభిర్యుక్తో లోభమోహాదికైరపి ।
తాన్వినశ్యాత్మనో వైరీన్ పాహి మాం పరమేశ్వర ॥ ౭॥

అనేకే రక్షితాః పూర్వం భవతా దుఃఖపీడితాః ।
క్వ గతా తే దయా చాద్య పాహి మాం హే జగత్పతే ॥ ౮॥

న త్వాం వినా కశ్చిదస్తి సంసారే మమ రక్షకః ।
శరణం త్వాం ప్రపన్నోఽహం త్రాహి మాం పరమేశ్వర ॥ ౯।
ఈశ్వరప్రార్థనాస్తోత్రం యోగానన్దేన నిర్మితమ్ ।
యః పఠేద్భక్తిసంయుక్తః తస్యేశః సమ్ప్రసీదతి ॥ ౧౦॥

ఇతి శ్రీయోగానన్దతీర్థవిరచితం ఈశ్వరప్రార్థనాస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥