శ్రీఅఘోరమూర్తిసహస్రనామావలిః

ఓం శ్రీగణేశాయ నమః ।
శ్వేతారణ్య క్షేత్రే
జలన్ధరాసురసుతమరుత్తవాసురవధార్థమావిర్భూతః
శివోఽయం చతుఃషష్టిమూర్తిష్వన్య తమః ।
అఘోరవీరభద్రోఽన్యా మూర్తిః
దక్షాధ్వరధ్వంసాయ ఆవిర్భూతా ।
శ్రీమహాగణపతయే నమః ।

ఓం అఘోరమూర్తిస్వరూపిణే నమః ।
ఓం కామికాగమపూజితాయ నమః ।
ఓం తుర్యచైతన్యాయ నమః ।
ఓం సర్వచైతన్యాయ నమః । మేఖలాయ
ఓం మహాకాయాయ నమః ।
ఓం అగ్రగణ్యాయ నమః ।
ఓం అష్టభుజాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః ।
ఓం కూటస్థచైతన్యాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మరూపాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మవిదే నమః ।
ఓం బ్రహ్మపూజితాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః । బృహదాస్యాయ
ఓం విద్యాధరసుపూజితాయ నమః ।
ఓం అఘఘ్నాయ నమః ।
ఓం సర్వలోకపూజితాయ నమః ।
ఓం సర్వదేవాయ నమః ।
ఓం సర్వదేవపూజితాయ నమః ।
ఓం సర్వశత్రుహరాయ నమః ।
ఓం వేదభావసుపూజితాయ నమః ॥ ౨౦ ॥

ఓం స్థూలసూక్ష్మసుపూజితాయ నమః ।
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః ।
ఓం గుణశ్రేష్ఠకృపానిధయే నమః ।
ఓం త్రికోణమధ్యనిలయాయ నమః ।
ఓం ప్రధానపురుషాయ నమః ।
ఓం అచిన్త్యాయ నమః ।
ఓం పరబ్రహ్మణే నమః ।
ఓం నక్షత్రమాలాభరణాయ నమః ।
ఓం తత్పదలక్ష్యార్థాయ నమః ।
ఓం విరూపాక్షాయ నమః ।
ఓం శూలపాణయే నమః ।
ఓం త్రయీమూర్తయే నమః ।
ఓం సోమసూర్యాగ్నిలోచనాయ నమః ।
ఓం వీరభద్రాయ నమః ।
ఓం భుజఙ్గభూషణాయ నమః ।
ఓం అష్టమూర్తయే నమః ।
ఓం పాపవిమోచనాయ నమః ।
ఓం సహస్రాక్షాయ నమః ।
ఓం అహమ్పదలక్ష్యార్థాయ నమః ।
ఓం అఖణ్డానన్దచిద్రూపాయ నమః ॥ ౪౦ ॥

ఓం మరుత్వశిరోన్యస్తపాదాయ నమః ।
ఓం కాలచక్రప్రవర్తకాయ నమః ।
ఓం కాలకాలాయ నమః ।
ఓం కృష్ణపిఙ్గలాయ నమః ।
ఓం కరిచర్మామ్బరధరాయ నమః । గజచర్మామ్బరధరాయ
ఓం కపాలినే నమః ।
ఓం కపాలమాలాభరణాయ నమః ।
ఓం కఙ్కాలాయ నమః ।
ఓం క్రూరరూపాయ నమః । కృశరూపాయ
ఓం కలినాశనాయ నమః ।
ఓం కపటవర్జితాయ నమః ।
ఓం కలానాథశేఖరాయ నమః ।
ఓం కన్దర్పకోటిసదృశాయ నమః ।
ఓం కమలాసనాయ నమః ।
ఓం కదమ్బకుసుమప్రియాయ నమః ।
ఓం సంహారతాణ్డవాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మాణ్డకరణ్డవిస్ఫోటనాయ నమః ।
ఓం ప్రలయతాణ్డవాయ నమః ।
ఓం నన్దినాట్యప్రియాయ నమః ।
ఓం అతీన్ద్రియాయ నమః ॥ । ౬౦ ॥

ఓం వికారరహితాయ నమః ।
ఓం శూలినే నమః ।
ఓం వృషభధ్వజాయ నమః ।
ఓం వ్యాలాలఙ్కృతాయ నమః ।
ఓం వ్యాప్యసాక్షిణే నమః ।
ఓం విశారదాయ నమః ।
ఓం విద్యాధరాయ నమః ।
ఓం వేదవేద్యాయ నమః ।
ఓం అనన్తకాకారణాయ నమః । అనన్తకకారణాయ
ఓం వైశ్వానరవిలోచనాయ నమః ।
ఓం స్థూలసూక్ష్మవివర్జితాయ నమః ।
ఓం జన్మజరామృత్యునివారణాయ నమః ।
ఓం శుభఙ్కరాయ నమః ।
ఓం ఊర్ధ్వకేశాయ నమః ।
ఓం సుభానవే నమః । సుభ్రువే
ఓం భర్గాయ నమః ।
ఓం సత్యపాదినే నమః । సత్యవాదినే
ఓం ధనాధిపాయ నమః ।
ఓం శుద్ధచైతన్యాయ నమః ।
ఓం గహ్వరేష్ఠాయ నమః ॥ ౮౦ ॥

ఓం పరమాత్మనే నమః ।
ఓం పరాత్పరాయ నమః ।
ఓం నరసింహాయ నమః ।
ఓం దివ్యాయ నమః ।
ఓం ప్రమాణజ్ఞాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః ।
ఓం బ్రాహ్మణాత్మకాయ నమః ।
ఓం కృష్ణాయ నమః ।
ఓం సచ్చిదానన్దాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మవిద్యాప్రదాయకాయ నమః ।
ఓం బృహస్పతయే నమః ।
ఓం సద్యోజాతాయ నమః ।
ఓం సామసంస్తుతాయ నమః ।
ఓం అఘోరాయ నమః ।
ఓం ఆనన్దవపుషే నమః ।
ఓం సర్వవిద్యానామీశ్వరాయ నమః ।
ఓం సర్వశాస్త్రసమ్మతాయ నమః ।
ఓం ఈశ్వరాణామధీశ్వరాయ నమః ।
ఓం జగత్సృష్టిస్థితిలయకారణాయ నమః ।
ఓం సమరప్రియాయ నమః ॥ ౧౦౦ ॥ స్రమరప్రియాయ
ఓం మోహకాయ నమః ।
ఓం సహస్రాక్షాయ నమః ।
ఓం సహస్రాఙ్ఘ్రయే నమః ।
ఓం మానసైకపరాయణాయ నమః ।
ఓం సహస్రవదనామ్బుజాయ నమః ।
ఓం ఉదాసీనాయ నమః ।
ఓం మౌనగమ్యాయ నమః ।
ఓం యజనప్రియాయ నమః ।
ఓం అసంస్కృతాయ నమః ।
ఓం వ్యాలప్రియాయ నమః ।
ఓం భయఙ్కరాయ నమః ।
ఓం నిరఞ్జనాయ నమః ।
ఓం నిర్వికారాయ నమః ।
ఓం నిర్వికల్పాయ నమః ।
ఓం గుణాతీతాయ నమః ।
ఓం గుహప్రియాయ నమః ।
ఓం కాలాన్తకవపుర్ధరాయ నమః ।
ఓం దుష్టదూరాయ నమః ।
ఓం జగదధిష్ఠానాయ నమః ।
ఓం కిఙ్కిణీమాలాలఙ్కారాయ నమః ॥ ౧౨౦ ॥

ఓం దురాచారశమనాయ నమః ।
ఓం సర్వసాక్షిణే నమః ।
ఓం సర్వదారిద్ర్యక్లేశనాశనాయ నమః ।
ఓం అయోదంష్ట్రిణే నమః । ధోదంష్ట్రిణే
ఓం దక్షాధ్వరహరాయ నమః ।
ఓం దక్షాయ నమః ।
ఓం సనకాదిమునిస్తుతాయ నమః ।
ఓం పఞ్చప్రాణాధిపతయే నమః ।
ఓం పరశ్వేతరసికాయ నమః ।
ఓం విఘ్నహన్త్రే నమః ।
ఓం గూఢాయ నమః ।
ఓం సత్యసఙ్కల్పాయ నమః ।
ఓం సుఖావహాయ నమః ।
ఓం తత్త్వబోధకాయ నమః ।
ఓం తత్త్వేశాయ నమః ।
ఓం తత్త్వభావాయ నమః ।
ఓం తపోనిలయాయ నమః ।
ఓం అక్షరాయ నమః ।
ఓం భేదత్రయరహితాయ నమః ।
ఓం మణిభద్రార్చితాయ నమః ॥ ౧౪౦ ॥

ఓం మాన్యాయ నమః ।
ఓం మాన్తికాయ నమః ।
ఓం మహతే నమః ।
ఓం యజ్ఞఫలప్రదాయ నమః ।
ఓం యజ్ఞమూర్తయే నమః ।
ఓం సిద్ధేశాయ నమః ।
ఓం సిద్ధవైభవాయ నమః ।
ఓం రవిమణ్డలమధ్యస్థాయ నమః ।
ఓం శ్రుతిగమ్యాయ నమః ।
ఓం వహ్నిమణ్డలమధ్యస్థాయ నమః ।
ఓం వరుణేశ్వరాయ నమః ।
ఓం సోమమణ్డలమధ్యస్థాయ నమః ।
ఓం దక్షిణాగ్నిలోచనాయ నమః ।
ఓం గార్హపత్యాయ నమః ।
ఓం గాయత్రీవల్లభాయ నమః ।
ఓం వటుకాయ నమః ।
ఓం ఊర్ధ్వరేతసే నమః ।
ఓం ప్రౌఢనర్తనలమ్పటాయ నమః ।
ఓం సర్వప్రమాణగోచరాయ నమః ।
ఓం మహామాయాయ నమః ॥ ౧౬౦ ॥

ఓం మహాగ్రాసాయ నమః ।
ఓం మహావీర్యాయ నమః ।
ఓం మహాభుజాయ నమః ।
ఓం మహానన్దాయ నమః ।
ఓం మహాస్కన్దాయ నమః ।
ఓం మహేన్ద్రాయ నమః ।
ఓం భ్రాన్తిజ్ఞాననాశకాయ నమః । భ్రాన్తిజ్ఞాననాశనాయ
ఓం మహాసేనగురవే నమః ।
ఓం అతీన్ద్రియగమ్యాయ నమః ।
ఓం దీర్ఘబాహవే నమః ।
ఓం మనోవాచామగోచరాయ నమః ।
ఓం కామభిన్నాయ నమః ।
ఓం జ్ఞానలిఙ్గాయ నమః ।
ఓం జ్ఞానగమ్యాయ నమః ।
ఓం శ్రుతిభిః స్తుతవైభవాయ నమః ।
ఓం దిశామ్పతయే నమః ।
ఓం నామరూపవివర్జితాయ నమః ।
ఓం సర్వేన్ద్రియగోచరాయ నమః ।
ఓం రథన్తరాయ నమః ।
ఓం సర్వోపనిషదాశ్రయాయ నమః ॥ ౧౮౦ ॥

ఓం అఖణ్డామణ్డలమణ్డితాయ నమః ।
ఓం ధ్యానగమ్యాయ నమః ।
ఓం అన్తర్యామిణే నమః ।
ఓం కూటస్థాయ నమః ।
ఓం కూర్మపీఠస్థాయ నమః ।
ఓం సర్వేన్ద్రియాగోచరాయ నమః ।
ఓం ఖడ్గాయుధాయ నమః ।
ఓం వౌషట్కారాయ నమః ।
ఓం హుం ఫట్కరాయ నమః ।
ఓం మాయాయజ్ఞవిమోచకాయ నమః ।
ఓం కలాపూర్ణాయ నమః ।
ఓం సురాసురనమస్కృతాయ నమః ।
ఓం నిష్కలాయ నమః ।
ఓం సురారికులనాశనాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మవిద్యాగురవే నమః ।
ఓం ఈశానగురవే నమః ।
ఓం ప్రధానపురుషాయ నమః ।
ఓం కర్మణే నమః ।
ఓం పుణ్యరూపాయ నమః ।
ఓం కార్యాయ నమః ॥ ౨౦౦ ॥

ఓం కారణాయ నమః ।
ఓం అధిష్ఠానాయ నమః ।
ఓం అనాదినిధనాయ నమః ।
ఓం సదాశివాయ నమః ।
ఓం సర్వసాక్షిణే నమః ।
ఓం నియన్త్రే నమః ।
ఓం నియమాయ నమః ।
ఓం యుగామయాయ నమః ।
ఓం వాగ్మినే నమః ।
ఓం లోకగురవే నమః ।
ఓం పరబ్రహ్మణే నమః ।
ఓం వేదాత్మనే నమః ।
ఓం శాన్తాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మచైతన్యాయ నమః ।
ఓం చతుః షష్టికలాగురవే నమః ।
ఓం మన్త్రాత్మనే నమః ।
ఓం మన్త్రమూర్తయే నమః ।
ఓం మన్త్రతన్త్రప్రవర్తకాయ నమః ।
ఓం మన్త్రిణే నమః ।
ఓం మహాశూలధరాయ నమః ॥ ౨౨౦ ॥

ఓం జగత్పుషే నమః । ద్వపుషే
ఓం జగత్కర్త్రే నమః ।
ఓం జగన్మూర్తయే నమః ।
ఓం తత్పదలక్ష్యార్థాయ నమః ।
ఓం సచ్చిదానన్దాయ నమః ।
ఓం శివజ్ఞానప్రదాయకాయ నమః ।
ఓం అహఙ్కారాయ నమః ।
ఓం అసురాన్తఃపురాక్రాన్తకాయ నమః ।
ఓం జయభేరీనినాదితాయ నమః ।
ఓం స్ఫుటాట్టహాససఙ్క్షిప్తమరుత్వాసురమారకాయ నమః ।
ఓం మహాక్రోధాయ నమః ।
ఓం మహాబలపరాక్రమాయ నమః ।
ఓం మహాసిద్ధయే నమః ।
ఓం నిష్కలఙ్కాయ నమః ।
ఓం మహానుభవాయ నమః ।
ఓం మహాధనుషే నమః ।
ఓం మహాబాణాయ నమః ।
ఓం మహాఖడ్గాయ నమః ।
ఓం దుర్గుణద్వేషిణే నమః ।
ఓం కమలాసనపూజితాయ నమః ॥ ౨౪౦ ॥

ఓం కలికల్మషనాశనాయ నమః ।
ఓం నాగసూత్రవిలసచ్చితామకుటికాయ నమః । నాగసూత్రవిలసచ్చితామకుటితాయ
ఓం రక్తపీతామ్బరధరాయ నమః ।
ఓం రక్తపుష్పశోభితాయ నమః ।
ఓం రక్తచన్దనలేపితాయ నమః ।
ఓం స్వాహాకారాయ నమః ।
ఓం స్వధాకారాయ నమః ।
ఓం ఆహుతయే నమః ।
ఓం హవనప్రియాయ నమః ।
ఓం హవ్యాయ నమః ।
ఓం హోత్రే నమః ।
ఓం అష్టమూర్తయే నమః ।
ఓం కలాకాష్ఠాక్షణాత్మకాయ నమః ।
ఓం ముహూర్తాయ నమః ।
ఓం ఘటికారూపాయ నమః ।
ఓం యామాయ నమః ।
ఓం యామాత్మకాయ నమః ।
ఓం పూర్వాహ్నరూపాయ నమః ।
ఓం మధ్యాహ్నరూపాయ నమః ।
ఓం సాయాహ్నరూపాయ నమః ॥ ౨౬౦ ॥

ఓం అపరాహ్ణాయ నమః ।
ఓం అతిథిప్రాణాయ నమః ।
ఓం ప్రజాగరాయ నమః ।
ఓం వేద్యాయ నమః ।
ఓం వేదయిత్రే నమః ।
ఓం వైద్యేశాయ నమః ।
ఓం వేదభృతే నమః ।
ఓం సత్యసన్ధాయ నమః ।
ఓం విదుషే నమః ।
ఓం విద్వజ్జనప్రియాయ నమః ।
ఓం విశ్వగోప్త్రే నమః ।
ఓం విశ్వతోముఖాయ నమః ।
ఓం వీరేశాయ నమః ।
ఓం మహాశూరభయఙ్కరాయ నమః ।
ఓం ఏకవీరాయ నమః ।
ఓం శామ్భవాయ నమః ।
ఓం అతిగమ్భీరాయ నమః ।
ఓం గమ్భీరహృదయాయ నమః ।
ఓం చక్రపాణిపూజితాయ నమః ।
ఓం సర్వలోకాభిరక్షకాయ నమః ॥ ౨౮౦ ॥

ఓం అకల్మషాయ నమః ।
ఓం కలికల్మషనాశనాయ నమః ।
ఓం కల్మషఘ్నాయ నమః ।
ఓం కామక్రోధవివర్జితాయ నమః ।
ఓం సత్త్వమూర్తయే నమః ।
ఓం రజోమూర్తయే నమః ।
ఓం తమోమూర్తయే నమః ।
ఓం ప్రకాశరూపాయ నమః ।
ఓం ప్రకాశనియామకాయ నమః ।
ఓం అనలాయ నమః ।
ఓం కనకాచలకార్ముకాయ నమః ।
ఓం విద్రుమాకృతయే నమః ।
ఓం విజయాక్రాన్తాయ నమః ।
ఓం విఘాతినే నమః ।
ఓం అవినీతజనధ్వంసినే నమః ।
ఓం అవినీతజననియన్త్రే నమః ।
ఓం స్వయమ్భువే నమః ।
ఓం ఆప్తాయ నమః ।
ఓం అగ్రాహ్యరూపాయ నమః ।
ఓం సుగ్రాహ్యాయ నమః ॥ ౩౦౦ ॥

ఓం లోకస్మితాక్షాయ నమః । లోకసితాక్షాయ
ఓం అరిమర్దనాయ నమః ।
ఓం త్రిధామ్నే నమః ।
ఓం త్రిలోకనిలయాయ నమః ।
ఓం శర్మణే నమః ।
ఓం విశ్వరేతసే నమః ।
ఓం ఆదిత్యాయ నమః ।
ఓం సర్వదర్శకాయ నమః । సర్వదర్శనాయ
ఓం సర్వయోగవినిఃసృతాయ నమః ।
ఓం వసవే నమః ।
ఓం వసుమనసే నమః ।
ఓం దేవాయ నమః ।
ఓం వసురేతసే నమః ।
ఓం వసుప్రదాయ నమః ।
ఓం సర్వదర్శనాయ నమః ।
ఓం వృషాకృతయే నమః ।
ఓం మహారుద్రాయ నమః ।
ఓం వృషారూఢాయ నమః ।
ఓం వృషకర్మణే నమః ।
ఓం రుద్రాత్మనే నమః ॥ ౩౨౦ ॥

ఓం రుద్రసమ్భవాయ నమః ।
ఓం అనేకమూర్తయే నమః ।
ఓం అనేకబాహవే నమః ।
ఓం సర్వవేదాన్తగోచరాయ నమః ।
ఓం పురాణపురుషాయ నమః ।
ఓం కృష్ణకేశాయ నమః ।
ఓం భోత్రేయాయ నమః । ??
ఓం వీరసేవితాయ నమః ।
ఓం మోహగీతప్రియాయ నమః ।
ఓం భుజఙ్గభూషణాయ నమః ।
ఓం వరవీరవిఘ్నాయ నమః ।
ఓం యుద్ధహర్షణాయ నమః ।
ఓం సన్మార్గదర్శకాయ నమః ।
ఓం మార్గదాయకాయ నమః ।
ఓం మార్గపాలకాయ నమః ।
ఓం దైత్యమర్దనాయ నమః ।
ఓం మరుతే నమః ।
ఓం సోమసుతాయ నమః ।
ఓం సోమభృతే నమః ।
ఓం సోమభూషణాయ నమః ॥ ౩౪౦ ॥

ఓం సోమప్రియాయ నమః ।
ఓం సర్పహారాయ నమః ।
ఓం సర్పసాయకాయ నమః ।
ఓం అమృత్యవే నమః ।
ఓం చమరారాతిమృత్యవే నమః ।
ఓం మృత్యుఞ్జయరూపాయ నమః ।
ఓం మన్దారకుసుమప్రియాయ నమః ।
ఓం సురారాధ్యాయ నమః ।
ఓం సుముఖాయ నమః ।
ఓం వృషపర్వణే నమః ।
ఓం వృషోదరాయ నమః ।
ఓం త్రిశూలధారకాయ నమః ।
ఓం సిద్ధపూజితాయ నమః ।
ఓం అమృతాంశవే నమః ।
ఓం అమృతాయ నమః ।
ఓం అమృతప్రభవే నమః ।
ఓం ఔషధాయ నమః ।
ఓం లమ్బోష్ఠాయ నమః ।
ఓం ప్రకాశరూపాయ నమః ।
ఓం భవమోచనాయ నమః ॥ ౩౬౦ ॥

ఓం భాస్కరానుగ్రహాయ నమః ।
ఓం భానువారప్రియాయ నమః ।
ఓం భయఙ్కరాసనాయ నమః ।
ఓం చతుర్యుగవిధాత్రే నమః ।
ఓం యుగధర్మప్రవర్తకాయ నమః ।
ఓం అధర్మశత్రవే నమః ।
ఓం మిథునాధిపపూజితాయ నమః ।
ఓం యోగరూపాయ నమః ।
ఓం యోగజ్ఞాయ నమః ।
ఓం యోగపారగాయ నమః ।
ఓం సప్తగురుముఖాయ నమః ।
ఓం మహాపురుషవిక్రమాయ నమః ।
ఓం యుగాన్తకృతే నమః ।
ఓం యుగాద్యాయ నమః ।
ఓం దృశ్యాదృశ్యస్వరూపాయ నమః ।
ఓం సహస్రజితే నమః ।
ఓం సహస్రలోచనాయ నమః ।
ఓం సహస్రలక్షితాయ నమః ।
ఓం సహస్రాయుధమణ్డితాయ నమః ।
ఓం సహస్రద్విజకున్తలాయ నమః ॥ ౩౮౦ ॥ సహస్రద్విజకున్దలాయ
ఓం అనన్తరసంహర్త్రే నమః ।
ఓం సుప్రతిష్ఠాయ నమః ।
ఓం సుఖకరాయ నమః ।
ఓం అక్రోధాయ నమః ।
ఓం క్రోధహన్త్రే నమః ।
ఓం శత్రుక్రోధవిమర్దనాయ నమః ।
ఓం విశ్వమూర్తయే నమః ।
ఓం విశ్వబాహవే నమః ।
ఓం విశ్వధృతే నమః ।
ఓం విశ్వతోముఖాయ నమః ।
ఓం విశ్వేశాయ నమః ।
ఓం విశ్వసంస్థాపనాయ నమః ।
ఓం విశ్వమాత్రే నమః ।
ఓం విశ్వరూపదర్శనాయ నమః ।
ఓం విశ్వభూతాయ నమః ।
ఓం దివ్యభూమిమణ్డితాయ నమః ।
ఓం అపాన్నిధయే నమః ।
ఓం అన్నకర్త్రే నమః ।
ఓం అన్నౌషధాయ నమః ।
ఓం వినయోజ్జ్వలాయ నమః ॥ ౪౦౦ ॥

ఓం అమ్భోజమౌలయే నమః ।
ఓం ఉజ్జృమ్భాయ నమః ।
ఓం ప్రాణజీవాయ నమః ।
ఓం ప్రాణప్రదాయకాయ నమః ।
ఓం ధైర్యనిలయాయ నమః ।
ఓం ధనాధ్యక్షాయ నమః ।
ఓం పద్మాసనాయ నమః ।
ఓం పద్మాఙ్ఘ్రయే నమః ।
ఓం పద్మసంస్థితాయ నమః ।
ఓం ఓఙ్కారాత్మనే నమః ।
ఓం ఓఙ్కార్యాత్మనే నమః ।
ఓం కమలాసనస్థితాయ నమః ।
ఓం కర్మవర్ధనాయ నమః ।
ఓం త్రిశరీరాయ నమః ।
ఓం శరీరత్రయనాయకాయ నమః ।
ఓం శరీరపరాక్రమాయ నమః ।
ఓం జాగ్రత్ప్రపఞ్చాధిపతయే నమః ।
ఓం సప్తలోకాభిమానవతే నమః ।
ఓం సుషుప్త్యవస్థాభిమానవతే నమః ।
ఓం సర్వసాక్షిణే నమః ॥ ౪౨౦ ॥

ఓం వీరాయుధాయ నమః ।
ఓం వీరఘోషాయ నమః ।
ఓం వీరాయుధకరోజ్జ్వలాయ నమః ।
ఓం సర్వలక్షణసమ్పన్నాయ నమః ।
ఓం శరభాయ నమః ।
ఓం భీమవిక్రమాయ నమః ।
ఓం హేతుహేతుమదాశ్రయాయ నమః ।
ఓం అక్షోభ్యాయ నమః ।
ఓం రక్షోదారణవిక్రమాయ నమః । రక్షోమారణవిక్రమాయ
ఓం గుణశ్రేష్ఠాయ నమః ।
ఓం నిరుద్యోగాయ నమః ।
ఓం మహాయోగినే నమః ।
ఓం మహాప్రాణాయ నమః ।
ఓం మహేశ్వరమనోహరాయ నమః ।
ఓం అమృతహరాయ నమః ।
ఓం అమృతభాషిణే నమః ।
ఓం అక్షోభ్యాయ నమః ।
ఓం క్షోభకర్త్రే నమః ।
ఓం క్షేమిణే నమః ।
ఓం క్షేమవతే నమః ॥ ౪౪౦ ॥

ఓం క్షేమవర్ధకాయ నమః । క్షేమవర్ధనాయ
ఓం ధర్మాధర్మవిదాం శ్రేష్ఠాయ నమః ।
ఓం వరధీరాయ నమః ।
ఓం సర్వదైత్యభయఙ్కరాయ నమః ।
ఓం శత్రుఘ్నాయ నమః ।
ఓం సంసారామయభేషజాయ నమః ।
ఓం వీరాసనానన్దకారిణే నమః ।
ఓం వరప్రదాయ నమః ।
ఓం దక్షపాదప్రలమ్బితాయ నమః ।
ఓం అహఙ్కారిణే నమః ।
ఓం అనన్తాయ నమః ।
ఓం ఆఢ్యాయ నమః ।
ఓం ఆర్తసంరక్షణాయ నమః ।
ఓం ఉరుపరాక్రమాయ నమః ।
ఓం ఉగ్రలోచనాయ నమః ।
ఓం ఉన్మత్తాయ నమః ।
ఓం విద్యారూపిణే నమః ।
ఓం మహాయోగినే నమః ।
ఓం శుద్ధజ్ఞానినే నమః ।
ఓం పినాకధృతే నమః ॥ ౪౬౦ ॥

ఓం రక్తాలఙ్కారసర్వాఙ్గాయ నమః ।
ఓం రక్తమాలాజటాధరాయ నమః ।
ఓం గఙ్గాధరాయ నమః ।
ఓం అచలవాసినే నమః ।
ఓం అప్రమేయాయ నమః ।
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మరూపిణే నమః ।
ఓం జగద్వ్యాపినే నమః ।
ఓం పురాన్తకాయ నమః ।
ఓం పీతామ్బరవిభూషణాయ నమః ।
ఓం మోక్షదాయినే నమః ।
ఓం దైత్యాధీశాయ నమః ।
ఓం జగత్పతయే నమః ।
ఓం కృష్ణతనవే నమః ।
ఓం గణాధిపాయ నమః ।
ఓం సర్వదేవైరలఙ్కృతాయ నమః ।
ఓం యజ్ఞనాథాయ నమః ।
ఓం క్రతుధ్వంసినే నమః ।
ఓం యజ్ఞభోక్త్రే నమః ।
ఓం యజ్ఞాన్తకాయ నమః ॥ ౪౮౦ ॥

ఓం భక్తానుగ్రహమూర్తయే నమః ।
ఓం భక్తసేవ్యాయ నమః ।
ఓం నాగరాజైరలఙ్కృతాయ నమః ।
ఓం శాన్తరూపిణే నమః ।
ఓం మహారూపిణే నమః ।
ఓం సర్వలోకవిభూషణాయ నమః ।
ఓం మునిసేవ్యాయ నమః ।
ఓం సురోత్తమాయ నమః ।
ఓం భగవతే నమః ।
ఓం అగ్నిచన్ద్రార్కలోచనాయ నమః ।
ఓం జగత్సృష్టయే నమః ।
ఓం జగద్భోక్త్రే నమః ।
ఓం జగద్గోప్త్రే నమః ।
ఓం జగద్ధవంసినే నమః ।
ఓం మహాదేవాయ నమః ।
ఓం సిద్ధసఙ్ఘసమర్చితాయ నమః ।
ఓం వ్యోమమూర్తయే నమః ।
ఓం భక్తానామిష్టకామ్యార్థఫలప్రదాయ నమః ।
ఓం పరబ్రహ్మమూర్తయే నమః ।
ఓం అనామయాయ నమః ॥ ౫౦౦ ॥

ఓం వేదవేదాన్తతత్త్వార్థాయ నమః ।
ఓం చతుఃషష్టికలానిధయే నమః ।
ఓం భవరోగభయధ్వంసినే నమః ।
ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః ।
ఓం రాజయక్ష్మాదిరోగాణాం వినిహన్త్రే నమః ।
ఓం పురుషోత్తమాయ నమః ।
ఓం నిరాలమ్బాయ నమః ।
ఓం పూర్వజాయ నమః ।
ఓం ధర్మిష్ఠాయ నమః ।
ఓం గాయత్రీప్రియాయ నమః ।
ఓం అన్త్యకాలాధిపాయ నమః ।
ఓం చతుఃషష్టికలానిధయే నమః ।
ఓం భవరోగభయధ్వంసినే నమః ।
ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః ।
ఓం నిర్మలాయ నమః ।
ఓం నిర్మమాయ నమః ।
ఓం శరణ్యాయ నమః ।
ఓం వరేణ్యాయ నమః ।
ఓం మహాబలపరాక్రమాయ నమః ।
ఓం మునిప్రియాయ నమః ॥ ౫౨౦ ॥

ఓం నిష్కలఙ్కాయ నమః ।
ఓం కాలపాశనిఘాతాయ నమః ।
ఓం ప్రాణసంరక్షణాయ నమః ।
ఓం ఫాలనేత్రాయ నమః ।
ఓం నన్దికేశ్వరప్రియాయ నమః ।
ఓం శిఖాజ్వాలావిహితాయ నమః ।
ఓం సర్పకుణ్డలధారిణే నమః ।
ఓం కరుణారససిన్ధవే నమః ।
ఓం అన్తకరక్షకాయ నమః ।
ఓం అఖిలాగమవేద్యాయ నమః ।
ఓం విశ్వరూపప్రియాయ నమః ।
ఓం వదనీయాయ నమః ।
ఓం ఈశాయ నమః ।
ఓం సుప్రసన్నాయ నమః ।
ఓం సుశూలాయ నమః ।
ఓం సువర్చసే నమః ।
ఓం వసుప్రదాయ నమః ।
ఓం వసున్ధరాయ నమః ।
ఓం ఉగ్రరూపాయ నమః ।
ఓం హృషీకేశాయ నమః ॥ ౫౪౦ ॥

ఓం నిర్జరాయ నమః ।
ఓం రుగ్ఘన్త్రే నమః ।
ఓం ఉజ్జ్వలతేజసే నమః ।
ఓం ఆశరణ్యాయ నమః ।
ఓం జన్మమృత్యుజరావ్యాధివివర్జితాయ నమః ।
ఓం అన్తర్బహిః ప్రకాశాయ నమః ।
ఓం ఆత్మరూపిణే నమః ।
ఓం ఆదిమధ్యాన్తరహితాయ నమః ।
ఓం సదారాధ్యాయ నమః ।
ఓం సాధుపూజితాయ నమః ।
ఓం జితేన్ద్రియాయ నమః ।
ఓం శిష్టపాలకాయ నమః ।
ఓం అష్టమూర్తిప్రియాయ నమః ।
ఓం అష్టభుజాయ నమః ।
ఓం జయఫలప్రదాయ నమః ।
ఓం భవబన్ధవిమోచనాయ నమః ।
ఓం భువనపాలకాయ నమః ।
ఓం సకలార్తిహరాయ నమః ।
ఓం సనకాదిమునిస్తుత్యాయ నమః ।
ఓం మహాశూరాయ నమః ॥ ౫౬౦ ॥

ఓం మహారౌద్రాయ నమః ।
ఓం మహాభద్రాయ నమః ।
ఓం మహాక్రూరాయ నమః ।
ఓం తాపపాపవిర్జితాయ నమః ।
ఓం వీరభద్రవిలయాయ నమః ।
ఓం క్షేత్రప్రియాయ నమః ।
ఓం వీతరాగాయ నమః ।
ఓం వీతభయాయ నమః ।
ఓం విజ్వరాయ నమః ।
ఓం విశ్వకారణాయ నమః ।
ఓం నానాభయనికృన్తనాయ నమః ।
ఓం కమనీయాయ నమః ।
ఓం దయాసారాయ నమః ।
ఓం భయఘ్నాయ నమః ।
ఓం భవ్యఫలదాయ నమః ।
ఓం సద్గుణాధ్యక్షాయ నమః ।
ఓం సర్వకష్టనివారణాయ నమః ।
ఓం దుఃఖభఞ్జనాయ నమః ।
ఓం దుఃస్వప్ననాశనాయ నమః ।
ఓం దుష్టగర్వవిమోచనాయ నమః ॥ ౫౮౦ ॥

ఓం శస్త్రవిద్యావిశారదాయ నమః ।
ఓం యామ్యదిఙ్ముఖాయ నమః ।
ఓం సకలవశ్యాయ నమః ।
ఓం దృఢవ్రతాయ నమః ।
ఓం దృఢఫలాయ నమః ।
ఓం శ్రుతిజాలప్రబోధాయ నమః ।
ఓం సత్యవత్సలాయ నమః ।
ఓం శ్రేయసామ్పతయే నమః ।
ఓం వేదతత్త్వజ్ఞాయ నమః ।
ఓం త్రివర్గఫలదాయ నమః ।
ఓం బన్ధవిమోచకాయ నమః ।
ఓం సర్వరోగప్రశమనాయ నమః ।
ఓం శిఖివర్ణాయ నమః ।
ఓం అధ్వరాసక్తాయ నమః ।
ఓం వీరశ్రేష్ఠాయ నమః ।
ఓం చిత్తశుద్ధికరాయ నమః ।
ఓం సురారాధ్యాయ నమః ।
ఓం ధన్యాయ నమః ।
ఓం అధిపరాయ నమః ।
ఓం ధిషణాయ నమః ॥ ౬౦౦ ॥

ఓం దేవపూజితాయ నమః ।
ఓం ధనుర్ధరాయ నమః ।
ఓం హరయే నమః ।
ఓం భువనాధ్యక్షాయ నమః ।
ఓం భుక్తిముక్తిఫలప్రదాయ నమః ।
ఓం చారుశీలాయ నమః ।
ఓం చారురూపాయ నమః ।
ఓం నిధయే నమః ।
ఓం సర్వలక్షణసమ్పన్నాయ నమః ।
ఓం సర్వావగుణవర్జితాయ నమః ।
ఓం మనస్వినే నమః ।
ఓం మానదాయకాయ నమః ।
ఓం మాయాతీతాయ నమః ।
ఓం మహాశయాయ నమః ।
ఓం మహాబలపరాక్రమాయ నమః ।
ఓం కమ్బుగ్రీవాయ నమః ।
ఓం కలాధరాయ నమః ।
ఓం కరుణారససమ్పూర్ణాయ నమః ।
ఓం చిన్తితార్థప్రదాయకాయ నమః ।
ఓం మహాట్టహాసాయ నమః ॥ ౬౨౦ ॥

ఓం మహామతయే నమః ।
ఓం భవపాశవిమోచకాయ నమః ।
ఓం సన్తానఫలదాయకాయ నమః ।
ఓం సర్వేశ్వరపదదాయ నమః ।
ఓం సుఖాసనోపవిష్టాయ నమః ।
ఓం ఘనానన్దాయ నమః ।
ఓం ఘనరూపాయ నమః ।
ఓం ఘనసారవిలోచనాయ నమః ।
ఓం మహనీయగుణాత్మనే నమః ।
ఓం నీలవర్ణాయ నమః ।
ఓం విధిరూపాయ నమః ।
ఓం వజ్రదేహాయ నమః ।
ఓం కూర్మాఙ్గాయ నమః ।
ఓం అవిద్యామూలనాశనాయ నమః ।
ఓం కష్టౌఘనాశనాయ నమః ।
ఓం శ్రోత్రగమ్యాయ నమః ।
ఓం పశూనాం పతయే నమః ।
ఓం కాఠిన్యమానసాయ నమః ।
ఓం ధీరాయ నమః ।
ఓం దివ్యదేహాయ నమః ॥ ౬౪౦ ॥

ఓం దైత్యనాశకరాయ నమః ।
ఓం క్రూరభఞ్జనాయ నమః ।
ఓం భవభీతిహరాయ నమః ।
ఓం నీలజీమూతసఙ్కాశాయ నమః ।
ఓం ఖడ్గఖేటకధారిణే నమః ।
ఓం మేఘవర్ణాయ నమః ।
ఓం తీక్ష్ణదంష్ట్రకాయ నమః ।
ఓం కఠినాఙ్గాయ నమః ।
ఓం కృష్ణనాగకుణ్డలాయ నమః ।
ఓం తమోరూపాయ నమః ।
ఓం శ్యామాత్మనే నమః ।
ఓం నీలలోహితాయ నమః ।
ఓం మహాసౌఖ్యప్రదాయ నమః ।
ఓం రక్తవర్ణాయ నమః ।
ఓం పాపకణ్టకాయ నమః ।
ఓం క్రోధనిధయే నమః ।
ఓం ఖేటబాణధరాయ నమః ।
ఓం ఘణ్టాధారిణే నమః ।
ఓం వేతాలధారిణే నమః ।
ఓం కపాలహస్తాయ నమః ॥ ౬౬౦ ॥

ఓం డమరుకహస్తాయ నమః ।
ఓం నాగభూషచతుర్దశాయ నమః ।
ఓం వృశ్చికాభరణాయ నమః ।
ఓం అన్తర్వేదినే నమః ।
ఓం బృహదీశ్వరాయ నమః ।
ఓం ఉత్పాతరూపధరాయ నమః ।
ఓం కాలాగ్నినిభాయ నమః ।
ఓం సర్వశత్రునాశనాయ నమః ।
ఓం చైతన్యాయ నమః ।
ఓం వీరరుద్రాయ నమః ।
ఓం మహాకోటిస్వరూపిణే నమః ।
ఓం నాగయజ్ఞోపవీతాయ నమః ।
ఓం సర్వసిద్ధికరాయ నమః ।
ఓం భూలోకాయ నమః ।
ఓం యౌవనాయ నమః ।
ఓం భూమరూపాయ నమః ।
ఓం యోగపట్టధరాయ నమః ।
ఓం బద్ధపద్మాసనాయ నమః ।
ఓం కరాలభూతనిలయాయ నమః ।
ఓం భూతమాలాధారిణే నమః ॥ ౬౮౦ ॥

ఓం భేతాలసుప్రీతాయ నమః ।
ఓం ఆవృతప్రమథాయ నమః ।
ఓం భూతాయ నమః ।
ఓం హుఙ్కారభూతాయ నమః ।
ఓం కాలకాలాత్మనే నమః ।
ఓం జగన్నాథార్చితాయ నమః ।
ఓం కనకాభరణభూషితాయ నమః ।
ఓం కహ్లారమాలినే నమః ।
ఓం కుసుమప్రియాయ నమః ।
ఓం మన్దారకుసుమార్చితాయ నమః ।
ఓం చామ్పేయకుసుమాయ నమః ।
ఓం రక్తసింహాసనాయ నమః ।
ఓం రాజరాజార్చితాయ నమః ।
ఓం రమ్యాయ నమః ।
ఓం రక్షణచతురాయ నమః ।
ఓం నటననాయకాయ నమః ।
ఓం కన్దర్పనటనాయ నమః ।
ఓం శమ్భవే నమః ।
ఓం వీరఖడ్గవిలయనాయ నమః ।
ఓం సర్వసౌభాగ్యవర్ధనాయ నమః ॥ ౭౦౦ ॥

ఓం కృష్ణగన్ధానులేపనాయ నమః ।
ఓం దేవతీర్థప్రియాయ నమః ।
ఓం దివ్యామ్బుజాయ నమః ।
ఓం దివ్యగన్ధానులేపనాయ నమః ।
ఓం దేవసిద్ధగన్ధర్వసేవితాయ నమః ।
ఓం ఆనన్దరూపిణే నమః ।
ఓం సర్వనిషేవితాయ నమః ।
ఓం వేదాన్తవిమలాయ నమః ।
ఓం అష్టవిద్యాపారగాయ నమః ।
ఓం గురుశ్రేష్ఠాయ నమః ।
ఓం సత్యజ్ఞానమయాయ నమః ।
ఓం నిర్మలాయ నమః ।
ఓం నిరహఙ్కృతయే నమః ।
ఓం సుశాన్తాయ నమః ।
ఓం సంహారవటవే నమః ।
ఓం కలఙ్కరహితాయ నమః ।
ఓం ఇష్టకామ్యఫలప్రదాయ నమః ।
ఓం త్రిణేత్రాయ నమః ।
ఓం కమ్బుకణ్ఠాయ నమః ।
ఓం మహాప్రభవే నమః ॥ ౭౨౦ ॥

ఓం సదానన్దాయ నమః ।
ఓం సదా ధ్యేయాయ నమః ।
ఓం త్రిజగద్గురవే నమః ।
ఓం తృప్తాయ నమః ।
ఓం విపులాంసాయ నమః ।
ఓం విశారదాయ నమః ।
ఓం విశ్వగోప్త్రే నమః ।
ఓం విభావసవే నమః ।
ఓం సదాపూజ్యాయ నమః ।
ఓం సదాస్తోతవ్యాయ నమః ।
ఓం ఈశరూపాయ నమః ।
ఓం ఈశానాయ నమః ।
ఓం జగదానన్దకారకాయ నమః ।
ఓం మరుత్వాసురనాశకాయ నమః ।
ఓం కాలాన్తకాయ నమః ।
ఓం కామరహితాయ నమః ।
ఓం త్రిపురహారిణే నమః ।
ఓం మఖధ్వంసినే నమః ।
ఓం మహాయోగినే నమః ।
ఓం మత్తగర్వవినాశనాయ నమః ॥ ౭౪౦ ॥

ఓం జ్ఞానదాయ నమః ।
ఓం మోక్షదాయినే నమః ।
ఓం దుష్టదూరాయ నమః ।
ఓం దివాకరాయ నమః ।
ఓం అష్టమూర్తిస్వరూపిణే నమః ।
ఓం అనన్తాయ నమః ।
ఓం ప్రభామణ్డలమధ్యగాయ నమః ।
ఓం మీమాంసాదాయకాయ నమః ।
ఓం మఙ్గలాఙ్గాయ నమః ।
ఓం మహాతనవే నమః ।
ఓం మహాసూక్ష్మాయ నమః ।
ఓం సత్యమూర్తిస్వరూపిణే నమః ।
ఓం సనాతనాయ నమః ।
ఓం అనాదినిధనాయ నమః ।
ఓం వాసుదేవాయ నమః ।
ఓం తక్షకాయ నమః ।
ఓం కార్కోటకాయ నమః ।
ఓం మహాపద్మాయ నమః ।
ఓం పద్మరాగాయ నమః ।
ఓం శఙ్కరాయ నమః ॥ ౭౬౦ ॥

ఓం శఙ్ఖపాలాయ నమః ।
ఓం గులికాయ నమః ।
ఓం సర్పనాయకాయ నమః ।
ఓం బహుపుష్పార్చితాయ నమః ।
ఓం దక్షాయ నమః ।
ఓం అక్షరాయ నమః ।
ఓం పుణ్యమూర్తయే నమః ।
ఓం ధనప్రదాయకాయ నమః ।
ఓం శుద్ధదేహాయ నమః ।
ఓం శోకహారిణే నమః ।
ఓం లాభదాయినే నమః ।
ఓం రమ్యపూజితాయ నమః ।
ఓం ఫణామణ్డలమణ్డితాయ నమః ।
ఓం అగ్నినేత్రాయ నమః ।
ఓం అచఞ్చలాయ నమః ।
ఓం అపస్మారనాశకాయ నమః ।
ఓం భూతనాథాయ నమః ।
ఓం భూతాత్మనే నమః ।
ఓం భూతభావనాయ నమః ।
ఓం క్షేత్రజ్ఞాయ నమః ॥ ౭౮౦ ॥

ఓం క్షేత్రపాలాయ నమః ।
ఓం క్షేత్రదాయ నమః ।
ఓం కపర్దినే నమః ।
ఓం సిద్ధదేవాయ నమః ।
ఓం త్రిసన్ధినిలయాయ నమః ।
ఓం సిద్ధసేవితాయ నమః ।
ఓం కలాత్మనే నమః ।
ఓం శివాయ నమః ।
ఓం కాష్ఠాయై నమః ।
ఓం బహునేత్రాయ నమః ।
ఓం రక్తపాలాయ నమః ।
ఓం ఖర్వాయ నమః ।
ఓం స్మరాన్తకాయ నమః ।
ఓం విరాగిణే నమః ।
ఓం పావనాయ నమః ।
ఓం కాలకాలాయ నమః ।
ఓం ప్రతిభానవే నమః ।
ఓం ధనపతయే నమః ।
ఓం ధనదాయ నమః ।
ఓం యోగదాయ నమః ॥ ౮౦౦ ॥

ఓం జ్వలన్నేత్రాయ నమః ।
ఓం టఙ్కాయ నమః ।
ఓం త్రిశిఖాయ నమః ।
ఓం కాన్తాయ నమః ।
ఓం శాన్తజనప్రియాయ నమః ।
ఓం ధూర్ధరాయ నమః ।
ఓం ప్రభవే నమః ।
ఓం పశుపతయే నమః ।
ఓం పరిపాలకాయ నమః ।
ఓం వటుకాయ నమః ।
ఓం హరిణాయ నమః ।
ఓం బాన్ధవాయ నమః ।
ఓం అష్టాధారాయ నమః ।
ఓం షడాధారాయ నమః ।
ఓం అనీశ్వరాయ నమః ।
ఓం జ్ఞానచక్షుషే నమః ।
ఓం తపోమయాయ నమః ।
ఓం జిఘ్రాణాయ నమః ।
ఓం భూతరాజాయ నమః ।
ఓం భూతసంహన్త్రే నమః ॥ ౮౨౦ ॥

ఓం దైత్యహారిణే నమః ।
ఓం సర్వశక్త్యధిపాయ నమః ।
ఓం శుద్ధాత్మనే నమః ।
ఓం పరమన్త్రపరాక్రమాయ నమః ।
ఓం వశ్యాయ నమః ।
ఓం సర్వోపద్రవనాశనాయ నమః ।
ఓం వైద్యనాథాయ నమః ।
ఓం సర్వదుఃఖనివారణాయ నమః ।
ఓం భూతఘ్నే నమః ।
ఓం భస్మాఙ్గాయ నమః ।
ఓం అనాదిభూతాయ నమః ।
ఓం భీమపరాక్రమాయ నమః ।
ఓం శక్తిహస్తాయ నమః ।
ఓం పాపౌఘనాశకాయ నమః ।
ఓం సురేశ్వరాయ నమః ।
ఓం ఖేచరాయ నమః ।
ఓం అసితాఙ్గభైరవాయ నమః ।
ఓం రుద్ర భైరవాయ నమః ।
ఓం చణ్డభైరవాయ నమః ।
ఓం క్రోధభైరవాయ నమః ॥ ౮౪౦ ॥

ఓం ఉన్మత్తభైరవాయ నమః ।
ఓం కపాలిభైరవాయ నమః ।
ఓం భీషణభైరవాయ నమః ।
ఓం సంహారభైరవాయ నమః ।
ఓం స్వర్ణాకర్షణభైరవాయ నమః ।
ఓం వశ్యాకర్షణభైరవాయ నమః ।
ఓం బడవానలభైరవాయ నమః ।
ఓం శోషణభైరవాయ నమః ।
ఓం శుద్ధబుద్ధాయ నమః ।
ఓం అనన్తమూర్తయే నమః ।
ఓం తేజఃస్వరూపాయ నమః ।
ఓం నిరామయాయ నమః ।
ఓం కాన్తాయ నమః ।
ఓం నిరాతఙ్కాయ నమః ।
ఓం నిరాలమ్బాయ నమః ।
ఓం ఆత్మారామాయ నమః ।
ఓం విశ్వరూపిణే నమః ।
ఓం సర్వరూపాయ నమః ।
ఓం కాలహన్త్రే నమః ।
ఓం మనస్వినే నమః ॥ ౮౬౦ ॥

ఓం విశ్వమాత్రే నమః ।
ఓం జగద్ధాత్రే నమః ।
ఓం జటిలాయ నమః ।
ఓం విరాగాయ నమః ।
ఓం పవిత్రాయ నమః ।
ఓం పాపత్రయనాశనాయ నమః ।
ఓం నాదరూపాయ నమః ।
ఓం ఆరాధ్యాయ నమః ।
ఓం సారాయ నమః ।
ఓం అనన్తమాయినే నమః ।
ఓం ధర్మిష్ఠాయ నమః ।
ఓం వరిష్ఠాయ నమః ।
ఓం వరదాయ నమః ।
ఓం పరమప్రేమమన్త్రాయ నమః ।
ఓం ఉగ్రాయ నమః ।
ఓం వీరాయ నమః ।
ఓం ముక్తినాథాయ నమః ।
ఓం జలన్ధరపుత్రఘ్నాయ నమః ।
ఓం అధర్మశత్రురూపాయ నమః ।
ఓం దున్దుభిమర్దనాయ నమః ॥ ౮౮౦ ॥

ఓం అజాతశత్రవే నమః ।
ఓం బ్రహ్మశిరశ్ఛేత్రే నమః ।
ఓం కాలకూటవిషాదినే నమః ।
ఓం జితశత్రవే నమః ।
ఓం గుహ్యాయ నమః ।
ఓం జగత్సంహారకాయ నమః ।
ఓం ఏకాదశస్వరూపాయ నమః ।
ఓం వహ్నిమూర్తయే నమః ।
ఓం తీర్థనాథాయ నమః ।
ఓం అఘోరభద్రాయ నమః ।
ఓం అతిక్రూరాయ నమః ।
ఓం రుద్రకోపసముద్భూతాయ నమః ।
ఓం సర్పరాజనివీతాయ నమః ।
ఓం జ్వలన్నేత్రాయ నమః ।
ఓం భ్రమితాభరణాయ నమః ।
ఓం త్రిశూలాయుధధారిణే నమః ।
ఓం శత్రుప్రతాపనిధనాయ నమః ।
ఓం ధనాధ్యక్షాయ నమః ।
ఓం శశిశేఖరాయ నమః ।
ఓం హరికేశవపుర్ధరాయ నమః ॥ ౯౦౦ ॥

ఓం జటామకుటధారిణే నమః ।
ఓం దక్షయజ్ఞవినాశకాయ నమః ।
ఓం ఊర్జస్వలాయ నమః ।
ఓం నీలశిఖణ్డినే నమః ।
ఓం నటనప్రియాయ నమః ।
ఓం నీలజ్వాలోజ్జలనాయ నమః ।
ఓం ధన్వినేత్రాయ నమః ।
ఓం జ్యేష్ఠాయ నమః ।
ఓం ముఖఘ్నాయ నమః । మఖఘ్నాయ
ఓం అరిదర్పఘ్నాయ నమః ।
ఓం ఆత్మయోనయే నమః ।
ఓం కాలభక్షకాయ నమః ।
ఓం గమ్భీరాయ నమః ।
ఓం కలఙ్కరహితాయ నమః ।
ఓం జ్వలన్నేత్రాయ నమః ।
ఓం శరభరూపాయ నమః ।
ఓం కాలకణ్ఠాయ నమః ।
ఓం భూతరూపధృతే నమః ।
ఓం పరోక్షవరదాయ నమః ।
ఓం కలిసంహారకృతే నమః ॥ ౯౨౦ ॥

ఓం ఆదిభీమాయ నమః ।
ఓం గణపాలకాయ నమః ।
ఓం భోగ్యాయ నమః ।
ఓం భోగదాత్రే నమః ।
ఓం ధూర్జటాయ నమః ।
ఓం ఖేటధారిణే నమః ।
ఓం విజయాత్మనే నమః ।
ఓం జయప్రదాయ నమః ।
ఓం భీమరూపాయ నమః ।
ఓం నీలకణ్ఠాయ నమః ।
ఓం నిరామయాయ నమః ।
ఓం భుజఙ్గభూషణాయ నమః ।
ఓం గహనాయ నమః ।
ఓం దామభూషణాయ నమః ।
ఓం టఙ్కహస్తాయ నమః ।
ఓం శరచాపధరాయ నమః ।
ఓం ప్రాణదాయ నమః ।
ఓం మృగాసనాయ నమః ।
ఓం మహావశ్యాయ నమః ।
ఓం మహాసత్యరూపిణే నమః ॥ ౯౪౦ ॥

ఓం మహాక్షామాన్తకాయ నమః ।
ఓం విశాలమూర్తయే నమః ।
ఓం మోహకాయ నమః ।
ఓం జాడ్యకారిణే నమః । జృమ్భకారిణే
ఓం దివివాసినే నమః ।
ఓం రుద్రరూపాయ నమః ।
ఓం సరసాయ నమః ।
ఓం దుఃస్వప్ననాశనాయ నమః ।
ఓం వజ్రదంష్ట్రాయ నమః ।
ఓం వక్రదన్తాయ నమః ।
ఓం సుదాన్తాయ నమః ।
ఓం జటాధరాయ నమః ।
ఓం సౌమ్యాయ నమః ।
ఓం భూతభావనాయ నమః ।
ఓం దారిద్ర్యనాశనాయ నమః ।
ఓం అసురకులనాశనాయ నమః ।
ఓం మారఘ్నాయ నమః ।
ఓం కైలాసవాసినే నమః ।
ఓం క్షేమక్షేత్రాయ నమః ।
ఓం బిన్దూత్తమాయ నమః ॥ ౯౬౦ ॥

ఓం ఆదికపాలాయ నమః ।
ఓం బృహల్లోచనాయ నమః ।
ఓం భస్మధృతే నమః ।
ఓం వీరభద్రాయ నమః ।
ఓం విషహరాయ నమః ।
ఓం ఈశానవక్త్రాయ నమః ।
ఓం కారణమూర్తయే నమః ।
ఓం మహాభూతాయ నమః ।
ఓం మహాడమ్భాయ నమః ।
ఓం రుద్రాయ నమః ।
ఓం ఉన్మత్తాయ నమః ।
ఓం త్రేతాసారాయ నమః ।
ఓం హుఙ్కారకాయ నమః ।
ఓం అచిన్త్యాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మణే నమః ।
ఓం కిఙ్కిణీధృతే నమః ।
ఓం ఘాతుకాయ నమః ।
ఓం వీణాపఞ్చమనిఃస్వనినే నమః ।
ఓం శ్యామనిభాయ నమః ।
ఓం అట్టహాసాయ నమః ॥ ౯౮౦ ॥

ఓం రక్తవర్ణాయ నమః ।
ఓం ఉగ్రాయ నమః ।
ఓం అఙ్గధృతే నమః ।
ఓం ఆధారాయ నమః ।
ఓం శత్రుమథనాయ నమః ।
ఓం వామపాదపురఃస్థితాయ నమః ।
ఓం పూర్వఫల్గునీనక్షత్రవాసినే నమః ।
ఓం అసురయుద్ధకోలాహలాయ నమః ।
ఓం సూర్యమణ్డలమధ్యగాయ నమః ।
ఓం చన్ద్రమణ్డలమధ్యగాయ నమః ।
ఓం చారుహాసాయ నమః ।
ఓం తేజఃస్వరూపాయ నమః ।
ఓం తేజోమూర్తయే నమః ।
ఓం భస్మరూపత్రిపుణ్డ్రాయ నమః ।
ఓం భయావహాయ నమః ।
ఓం సహస్రాక్షాయ నమః ।
ఓం సహస్రబాహవే నమః ।
ఓం సహస్రనయనార్చితాయ నమః ।
ఓం కున్దమూలేశ్వరాయ నమః ।
ఓం అఘోరమూర్తయే నమః ॥ ౧౦౦౦ ॥

ఇతి శివం ।