శ్రీఆత్మనాథసహస్రనామావలిః అథవా బ్రహ్మానన్దసహస్రనామావలిః

ఓం శ్రీగణేశాయ నమః ।

ఓం బ్రహ్మానన్దాయ నమః । ఆత్మనాథాయ । అజ్ఞానాశ్వత్థసాక్షిణే ।
అగ్రాహ్యాయ । అత్యాజ్యాయ । అగోత్రాయ । అప(వ)ర్ణాయ । అస్థూలాయ ।
అనణవే । అహ్నస్వాయ । అదివ్యాయ । అలోహితాయ । అనిలాయ । అస్నేహాయ ।
అచ్ఛాయాయ । అవిషయాయ । అనాకాశాయ । అనపేయాయ । అశబ్దాయ ।
అస్పర్శాయ నమః ॥ ౨౦॥

ఓం అరూపాయ నమః । అరసాయ । అరజసే । అసమగ్రాయ । అఘవతే ।
అచక్షుష్యాయ । అజిహ్వాకాయ । అగస్తయే । అపాపాయ । అమనసే ।
అప్రజాపతయే । అప్రాణాయ । అపతృప్యాయ । అలక్షణాయ । అతాతప్యాయ ।
అగన్తవ్యాయ । అవిసర్జితవ్యాయ । అనానన్దయితవ్యాయ । అమన్తవ్యాయ ।
అచిన్త్యాయ నమః ॥ ౪౦॥

ఓం అలఙ్ఘయితవ్యాయ నమః । అబోద్ధవ్యాయ । అవృత్తయే ।
అచేతయితవ్యాయ । అనహఙ్కారాయ । అనిన్ద్రియాయ । అనపానాయ । అవ్యాజాయ ।
అనేకదాయ । అసమానాయ । అసఙ్గమాయ । అకరణాయ । అశరీరాయ ।
అవిక్రియాయ । అసత్త్వాయ । అవ్యపదేశ్యాయ । అరజస్కాయ । అగుణాయ ।
అతపస్కాయ । అబాధాయ (అవాయాయ) నమః ॥ ౬౦॥

ఓం అనన్నమయాయ నమః । అభయాయ । అనిర్వచనీయాయ । అప్రాణమయాయ ।
అవిజ్ఞానమయాయ । అమనోమయాయ । అనానన్దమయాయ । అఘోషాయ ।
అవ్యఞ్జనాయ । అస్వరాయ । అనభిజాతాయ । అవధూతాయ । అగోచరాయ ।
అచిత్రాయ । అసమానాయ । అలిఙ్గాయ । అవిశేషణాయ । అలౌకికాయ ।
అఖణ్డాకారాయ । అమలాయ నమః ॥ ౮౦॥

ఓం అదృష్టాయ నమః । అనల్పాయ । అవ్యవహార్యాయ । అద్వయాయ । అనన్తాయ ।
అవిద్యారహితాయ । అద్వైతాయ । అబాహయాయ । అనన్తరాయ । అమాత్రాయ ।
అనన్తమాత్రాయ । అనామధేయాయ । అమృతాయ । అజాయ । అకారణాయ ।
అనాభాసాయ । అనాధారాయ । అనాశ్రయాయ । అశేషవేదాన్తవేద్యాయ ।
అనిరుక్తాయ నమః ॥ ౧౦౦॥

ఓం అస్పృశ్యాయ (అపృచ్ఛ్యాయ) నమః । అవ్యయాయ । అనాద్యన్తాయ ।
అప్రకృతయే । అవిక్రియాయ । అనామయాయ । అప్రమేయాయ । అప్రమాణాయ ।
అజితాయ । అప్రమాత్రే । అనామరూపాయ । అన్నుజ్ఞాతాయ । అవిక్ల్పాయ ।
అనుజ్ఞైకరసాయ । అఖణ్డైకరసాయ । అహమ్బ్రహ్మాస్మిరూపాయ ।
అహమ్బ్రహ్మాస్మివర్జితాయ । అశుభా(భ)శుభసఙ్కల్పాయ ।
అణుస్థూలాదివర్జితాయ । అన్తరాత్మనే నమః ॥ ౧౨౦॥

ఓం అపరిచ్ఛిన్నాయ నమః । అద్వయానన్దాయ । అక్రియాయ ।
అవిద్యాకాయరహితాయ । అన్తర్యామిణే । అఖణ్డాకార(శ)బోధాయ ।
అవాఙ్మనసగోచరాయ । అఖిలాకారాయ । అజరాయ । అకలఙ్కాయ ।
అమరాయ । అకర్మణే । అఖిలనాదాయ । అఖిలాతీతాయ । అక్షయాయ ।
అఖిలాణ్డస్వరూపాయ । అఖిలవ్యాపకాయ । అచ్ఛేద్యాయ । అదాహయాయ ।
అకలేద్యాయ నమః ॥ ౧౪౦॥

ఓం అశోష్యాయ నమః । అసురాయ । అచఞ్చలాయ । అతిదాయ (అతీతాయ) ।
అతిశయాయ । అవిరోధాయ । అతిసూక్ష్మాయ । అధిష్ఠానాయ । అత్త్రే
(అన్త్రే) । అభిన్నాయ । అతిసున్దరాయ । అఘనాశినే । అమలాకారాయ ।
అబోధ్యాయ । అనాలస్యాయ । అనుస్యూతాయ । అవిచ్ఛిన్నాయ । అఘ(గ)ఘ్నాయ ।
అనఘాయ । అన్తఃప్ర(ప్రా)జ్ఞాయ నమః ॥ ౧౬౦॥

ఓం అదృశ్యాయ నమః । అవిజ్ఞేయాయ । అహమాత్మనే । అనీశాయ ।
అహఙ్కారవివర్జితాయ । అసాక్షిణే । అపారసాక్షిణే । అసూయాహీనాయ ।
అగ్నిసాక్షిణే । అవ్యాకృతరహితాయ । అవ్యాకృతసాక్షిణే ।
అహఙ్కృతిసాక్షిణే । అసూయాసాక్షిణే । అవచ్ఛిన్నసాక్షిణే ।
అవచ్ఛిన్నవర్జితాయ । అలౌకికపరనన్దాయ । అమలాకాశాయ ।
అద్వితీయబ్రహ్మసంవిదే । అవినాశాత్మనే । అతివర్ణాశ్రమాయ నమః ॥ ౧౮౦॥

ఓం అలక్ష్యాయ నమః । అన్తరఙ్గాయ । అక్షతాయ ।
అఖిలోపాధినిర్ముక్తాయ । అధ్యాత్మకాయ । అనాఖ్యాయ । అనభివ్యక్తాయ ।
అభివ్యక్తాయ । అసత్యానన్దహీనాయ । అన్తరాదన్తరాయ । అతీతాతీతభావాయ ।
అజ్ఞానధ్వాన్తదీపాయ । అనన్యభావసులభాయ । అన్యభావసుదూరగాయ ।
అవ్యాజకరుణామూర్తయే । అహేతుకదయామ్బుధయే । అవస్థాత్రయహీనాయ ।
అవస్థాత్రయసాక్షిణే । అస్మత్ప్రత్యయార్థాయ ।
అహమఃప్రకృతిసాక్షిణే నమః ॥ ౨౦౦॥

ఓం అసమ్ప్రత్యయసాక్షిణే నమః । అహమ్పదలక్ష్యాయ ।
అజకుక్షిస్థితగజసామ్యజగత్సాక్షిణే । అఖణ్డామృతతేజోరాశయే ।
అహమ్పరమార్థవిషయాయ । ఆదిమధ్యాన్తసూ(శూ)న్యాయ ।
ఆకాశసదృశ్యాయ । ఆత్మనాఽఽత్మని తృప్తాయ । ఆద్యన్తరహితాయ ।
ఆత్మనే । ఆనన్దాయ । ఆధారాయ । ఆదికారణాయ । ఆత్మారామాయ । ఆప్తకామాయ ।
ఆద్యన్తభావాయ । ఆత్మానన్దరసాయ । ఆద్యాయ । ఆత్మభేదవివర్జితాయ ।
ఆత్మాకారాయ నమః ॥ ౨౨౦॥

ఓం ఆత్మతీర్థాయ నమః । ఆత్మరూపాయ । ఆకాశశతపూర్ణాయ ।
ఆత్మానన్దప్రకాశాయ । ఆనన్దాత్మనే । ఆకాశసాక్షిణే । ఆత్మశబ్దార్థాయ ।
ఆత్మశబ్దహితాయ । ఆనన్దమధు(జ)రాయ । ఆదిచైతన్యపాత్రాయ ।
ఆత్మశబ్దార్థవర్జితాయ । ఆరూఢజ్ఞానిహృదయనివాసాయ । ఆశాస్యాయ ।
ఆకాశనైల్యసదృశజగత్సాక్షిణే । ఆశాహృతసుదూరాయ ।
ఆదిత్యాదిప్రకాశహేతవే । ఆరూఢవేద్యాయ । ఆత్మానాత్మభేదవివర్జితాయ ।
ఆశాహీనచిత్తవేద్యాయ । ఆనన్దామృతసాగరాయ నమః ॥ ౨౪౦॥

ఓం ఇష్టానిష్టవిహీనాయ నమః । ఇష్టానిష్టాయ । ఇజ్యారూపాయ । ఇష్టాయ ।
ఇచ్ఛాహీనాయ । ఇచ్ఛాసాక్షిణే । ఇన్ద్రజాలసామ్యలోకైకసాక్షిణే ।
ఈశ్వరాయ । ఈప్సితాయ । ఈప్సితార్థప్రదాయ । ఈషణాదివిహీనాయ ।
ఈశానాదినమస్కృతాయ । ఈక్షణాయ । ఈన్తరదుఃశోధాయ । ఈదృగితి
రహితాయ । ఈశసాక్షిణే । ఈర్ష్యాహీనాయ । ఈర్ష్యాసాక్షిణే ।
ఈశానాదిసశబ్దరహితాయ । ఈషద్విద్యుత్సామ్యజగత్సాక్షిణే నమః ॥ ౨౬౦॥

ఓం ఈశానాదిసాక్షిణే నమః । ఉమారూపాయ । ఉమాసాక్షిణే ।
ఉమాధిష్ఠానాయ । ఉత్తమాయ । ఉద్యోగానన్దరహితాయ ।
ఉపస్థేన్ద్రియసాక్షిణే । ఉమాసహాయాయ । ఉపశాన్తాయ ।
ఉచ్చనీచవివర్జితాయ । ఉపస్థేన్ద్రియహీనాయ । ఉష్ణానుష్ణవివర్జితాయ ।
ఉదుమ్బరఫలప్రఖ్యభౌమలోకైకసాక్షిణే । ఉదానవాయుసాక్షిణే ।
ఊహాపోహవిలక్షణాయ । ఊర్ధ్వ(ర్ధ్వాధో)ద్వారాయ ।
ఊర్ధ్వాధోవిభాగరహితాయ । ఊర్ధ్వసామ్యజగత్సాక్షిణే । ఊర్ధ్వాయ ।
ఋతాభాసిజగత్సాక్షిణే నమః ॥ ౨౮౦॥

ఓం ఋగాద్యాగమవేద్యాయ నమః । ఏకస్మై । ఏకాన్తసాక్షిణే ।
ఏకాన్తప్రత్యయాత్మనే । ఏకానేకాయ । ఏకసు(సూ)ప్తాయ । ఏకానేకవివర్జితాయ ।
ఏకావస్థామాతృజగత్సాక్షిణే । ఏష్టవ్యాయ । ఏకాన్తసన్నిహితాయ ।
ఐకారాశ్రయాయ । ఐకాగ్ర్యసాక్షిణే । ఐకాగ్ర్యచిత్తధ్యేయాయ ।
ఐకాగ్ర్యవిహీనసత్యవద్భాతజగత్సాక్షిణే । ఓఙ్కారవాచ్యాయ ।
ఓఙ్కారన్తరార్థాయ । ఓఙ్కారైకసన్నిధయే । ఔదార్యాయ । ఔదాసీన్యాయ ।
ఔపనిషదాయ నమః ॥ ౩౦౦॥

ఓం ఔదాసీన్యైకసాక్షిణే నమః । ఔదాసీన్యప్రకాశకాయ । కర్మఘ్నాయ ।
కేవలాయ । కాలాయ । కామాదిరహితాయ । కల్యాణాయ । కర్మసాక్షిణే ।
కల్మషవర్జితాయ । కఠోరచిత్తదూరాయ । కల్మషాపహాయ । కాలాతీతాయ ।
కాలకాలాయ । కూటస్థాయ । కరుణాకరాయ । కలిదోషవిహీనాయ ।
కల్పాతీతాయ । కల్పనారహితాయ । కల్పసాక్షిణే ।
కల్పకవత్స్థితాయ నమః ॥ ౩౨౦॥

ఓం కార్యకారణనిర్ముక్తాయ నమః । కరుణానిధయే ।
కార్యకారణరూపాయ । కరుణాతీతాయ । కరుణాత్మనే । కారణసాక్షిణే ।
కార్యాశ్వ(న్వ)మేధాయ । కార్యకారణసాక్షిణే । కూటస్థసాక్షిణే ।
కృత్స్నాయ । కార్యోత్పత్తినాశసాక్షిణే । కామవివర్జితాయ ।
కామసాక్షిణే । క్రోధహీనాయ । క్రోధసాక్షిణే । కృతార్థాయ ।
కార్యానన్ద(న్త)విహీనాయ । కార్యానుతుదాయ । కోపహీనాయ ।
కోపసాక్షిణే నమః ॥ ౩౪౦॥

ఓం కర్మత్రయవివర్జితాయ నమః । కూర్మరోమోపమజగత్సాక్షిణే ।
కర్మవివర్జితాయ । కైవల్యాయ । కాలవిత్కాలాయ ।
కర్మాధ్యక్షాయ । ఖణ్డాణ్డవిహీనాయ । ఖాతౌదైకసాక్షిణే ।
ఖసదృశాయ । ఖసూక్ష్మాయ । ఖేగోల్లాసవిలాససాక్షిణే ।
ఖకుసుమసదృశజగత్సాక్షిణే । గురవే । గమ్యాయ । గణనిధయే ।
గమాగమవివర్జితాయ । గర్భహీనాయ । గర్భసాక్షిణే ।
గుణానన్తవివర్జితాయ । గురురూపాయ నమః ॥ ౩౬౦॥

ఓం గుణాతీతాయ నమః । గుణత్రయసాక్షిణే । గన్తవ్యదేశహీనాయ ।
గన్తవ్యదేశవివర్జితాయ । గ్రామగోచరాయ । గుహ్యాగుహ్యాయ ।
గురుశిష్యవిహీనాత్మనే । గుహ్యానన్దస్వరూపిణే । గురుప్రసాదలభ్యాయ ।
గన్ధసాక్షిణే । గమ్భీరైకస్వరూపాయ । గుహేశాయ । గణాధిపాయ ।
గగనసమలోకసాక్షిణే । ఘ్రాణవిహీనాయ । ఘ్రాణసాక్షిణే ।
ఘనమోహతిమిరసూర్యాయ । ఘనవిక్రమచణ్డవాతాయ । ఘనాహఙ్కారదూరాయ ।
చిత్ప్రకాశాయ నమః ॥ ౩౮౦॥

ఓం చైత్యాన్న(చైతన్య)బాధరహితాయ నమః । చిన్మాత్రాయ ।
చిత్తవివర్జితాయ । చితయే । చిదాత్మనే । చైతన్యరూపిణే ।
చేష్టాహీనాయ । చిత్స్వరూపాయ । చేతఃసాక్షిణే । చిన్మయాయ ।
చిన్మహనీయాయ । చతుర్థాయ । చతుర్థాతీతాయ । చక్షుఃస్రష్ట్రే ।
చక్షుషే । చిదానన్దాయ । చిద్ఘనాయ । చిద్విద్యాయై(య) ।
చిత్పరాయ । చిదానన్దలహర్యై నమః ॥ ౪౦౦॥

ఓం చేతనాచేతనాహీనాయ నమః । చైతన్యానన్దసన్దోహాయ ।
చైతన్యదోషవివర్జితాయ । చేతనాచేతనాధిష్ఠానాయ ।
చిదేకరసాయ । చిజ్జ్యోతిషే । చిద్విలాసాయ ।
చైత్యబన్ధవివర్జితాయ । చిద్బ్రహ్మైక్యాయ । చిదాకాశాయ ।
చిదాకారాయ । చిదాకృతయే । చిదాభాసవిహీనాయ । చిన్తనాతీతాయ ।
చైత్యవర్జితద్విమాత్రాయ । చిత్తసాక్షిణే । చిదాభాససాక్షిణే ।
చిన్తానాశాయ । చైతన్యమాత్రసంసా(సి)ధ్యాయ ।
చిత్ప్రతిబిమ్బితాయ నమః ॥ ౪౨౦॥

ఓం చిత్రతుల్యజగత్సాక్షిణే నమః । చిత్రప్రతిభాసకాయ ।
ఛాన్దోగ్యోపనిషత్ప్రతిపాద్యాయ । ఛన్దఃస్వరూపాయ । ఛన్దఃసారాయ ।
ఛన్దఃస్వరూపాయ । జన్మహీనాయ । జ్యోతిర్మయాయ । జ్యాయసే ।
జ్యోతిషాఞ్జ్యోతిషే । జ్వరనాశవిహీనాయ । జరామరణవర్జితాయ ।
జనరూపాయ । జయాయ । జాగ్రత్కల్పనారహితాయ । జపాయ । జప్యాయ ।
జగజ్జ్యోతిషే । జగజ్జారా(లా)దికారణాయ । జగద్వ్యాప్యాయ నమః ॥ ౪౪౦॥

ఓం జగన్నాథాయ నమః । జగత్సృష్టివివర్జితాయ । జగదధిష్ఠానాయ ।
జీవాయ । జన్మవినాశకాయ । జగజ్జ్ఞానవిహీనాయ । జీవత్వరహితాయ ।
జలస్థపద్మసామ్యజగత్సాక్షిణే । జీవభావరహితాయ ।
జీవాధిష్ఠానాయ । జిహ్వారహితాయ । జీవసాక్షిణే ।
జనహృదయసాక్షిణే । జీవాధారాయ । జీవాభిమానరహితాయ ।
జీవ్యసాక్షిణే । జనాతీతాయ । జీవచేష్టావివర్జితాయ ।
జీవావస్థాసాక్షిణే । జగద్విలక్షణాయ నమః ॥ ౪౬౦॥

ఓం జగత్సాక్షిణే నమః । జీవేశ్వరజగత్సాక్షిణే । జగదన్తర్గతాయ ।
జాగ్రత్కల్పనాసాక్షిణే । జీవేశ్వరజగత్స్థితయే ।
ఝఙ్కారాదిశబ్దసాక్షిణే । జ్ఞాననిష్కలరూపిణే ।
జ్ఞానాజ్ఞానస్వరూపాయ । జ్ఞానాజ్ఞానవివర్జితాయ । జ్ఞానరూపాయ ।
జ్ఞానవైద్యాయ । జ్ఞానానన్దప్రకాశాయ । జ్ఞానజ్ఞేయస్వరూపాయ ।
జ్ఞానినాం సుదుర్లభాయ । జ్ఞానాజ్ఞానసాక్షిణే ।
జ్ఞానహీనసుదుర్లభాయ । జ్ఞానహీనచోరాయ । జ్ఞానగమ్యాయ ।
జ్ఞాన్యజ్ఞానిచిత్తసాక్షిణే । జ్ఞానాజ్ఞానతస్కరాయ నమః ॥ ౪౮౦॥

ఓం టాపహీనాయ నమః । టామసాక్షిణే । టాపాటాపవివర్జితాయ ।
తత్త్వాత్మనే । తస్మై । తుభ్యమ్ । తత్పరాయ । తన్మయాయ ।
తత్త్వాయ । తత్త్వస్వరూపాయ । తత్త్వాతత్త్వవివర్జితాయ ।
తుషానలాగ్నితత్త్వస్వరూపాయ । తత్త్వమర్థస్వరూపిణే । తేజఃస్వరూపాయ ।
తారాయ । తుర్యాతీతాయ । తారకాయ । తత్పదలక్ష్యాయ । తుర్యాయ ।
తారకమన్త్రార్థరూపాయ నమః ॥ ౫౦౦॥

ఓం తూలభస్మసామ్యజగత్సాక్షిణే నమః । తత్త్వసాక్షిణే ।
తత్వమస్యాదిమహావాక్యవేద్యాయ । తాపత్రయాతీతాయ । త్రిపుటీసాక్షిణే ।
తారకబ్రహ్మణే । తేజోరాశయే । తైజససాక్షిణే । దివ్యాయ ।
దోషహీనాయ । దృగ్రూపాయ । దర్భసాక్షిణే । ద్రోహసాక్షిణే ।
ద్రోహహీనాయ । దర్పహీనాయ । దిగమ్బరాయ । దేవాదిదేవాయ ।
దమనిశ్చయాయ । దేవశిఖామణయే ।
దేశకాలవస్తుపరిచ్ఛేదనాయ నమః ॥ ౫౨౦॥

ఓం దమబోధాయ నమః । దివ్యచక్షుషే ।
దివ్యజ్ఞానప్రదాయ । దివ్యసమ్పూజ్యరహితాయ ।
దివ్యలక్షణాయ । దృఢనిశ్చయహృద్ధ్యోత్యాయ ।
దృఢ(దీప)చిత్తైకలభ్యాయ । దేశకాలవస్తుపరిచ్ఛేదవద్భానాయ ।
ద్రష్టృదర్శనదృశ్యనిర్ముక్తాయ । దీప్తయే । ధన్యానాం సులభాయ ।
ధరాయ । ధర్మాధర్మావివర్జితాయ । ధీరాయ । ధరాయై । ధ్రువాయ ।
ధైర్యాయ । ధీరలభ్యాయ । ధామ్నే । ధ్యాతృధ్యానధ్యేయరూపాయ నమః ॥ ౫౪౦॥

ఓం ధూతసంసారబన్ధాయ నమః । ధ్యాతృధ్యానవిహీనాయ । ధీసాక్షిణే ।
ధ్యేయవర్జితాయ । ధ్యాతృధ్యానసాక్షిణే । ధీవేద్యాయ । ధ్యానాయ ।
ధాత్రే । ధ్యేయాయ । ధ్యేయధ్యాతృధ్యానకల్పనాధిష్ఠనాయ ।
నిర్వాణాయ । నిరీహాయ । నిరీప్సితాయ । నిత్యాయ । నిరవద్యాయ ।
నిష్క్రియాయ । నిరఞ్జనాయ । నిర్మలాయ । నిర్వికల్పాయ ।
నిరాభానా(సా)య నమః ॥ ౫౬౦॥

ఓం నిశ్చలాయ నమః । నిర్వికారాయ । నిత్యవ్రతాయ । నిర్గుణాయ ।
నిస్సహాయ । నిరిన్ద్రియాయ । నియన్త్రే । నిరపేక్షాయ । నిష్కలాయ ।
నిరాకృతయే । నిరాలమ్బాయ । నిజరూపాయ । నిరామయాయ ।
నిష్టేష్టానిష్టకలనాయ । నాథాయ । నిత్యమఙ్గలాయ । నిదానాయ ।
నిత్యతృప్తాయ । నిరావరణాయ । నిరూపస్వరూపాయ నమః ॥ ౫౮౦॥

ఓం నిస్సహాయాయ నమః । నిరుపాధికాయ । నిత్యప్రకాశాయ । నిశ్చిన్తాయ ।
నిర్లక్ష్యాయ । నిరన్తరాయ । నామరూపవిహీనాత్మనే । నియోనయే ।
నిర్భయాయ । నిష్కలాత్మనే । నాయకాయ । నివేద్యాయ । నిరాస్పదాయ ।
నిర్యా(ర్వా)ణేత్యాదివాచ్యాయ । నిర్వన్ద్యాయ । నిరుపప్లవాయ ।
నిర్మలాత్మనే । నిరానన్దాయ । నాదాన్తజ్యోతిషే ।
నిరఙ్కుశస్వరూపాయ నమః ॥ ౬౦౦॥

ఓం నేతినేతివాక్యావయసే నమః । నరశృఙ్గోపజగత్సాక్షిణే ।
నిత్యచిద్ఘనాయ । నిష్ప్రపఞ్చపరాయ । నిష్ప్రపఞ్చగ్రహాయ ।
నిష్ప్రపఞ్చాఘననాకస్య సూచకాయ । నిర్లేపాయ ।
నిష్ప్రపఞ్చఛత్రయుక్తాయ । నిష్ప్రపఞ్చాసనస్థితాయ ।
నిష్ప్రపఞ్చమహామాలాయ । నిష్ప్రపఞ్చాత్మచన్దనాయ ।
నిష్ప్రపఞ్చప్రభూషణాయ । నిష్ప్రపఞ్చసుతామ్బూలాయ ।
నిష్ప్రపఞ్చసుఖస్థిరాయ । నిష్ప్రపఞ్చమహద్ధామనే ।
నిష్ప్రపఞ్చశివాకారాయ । నిష్ప్రపఞ్చజలస్నానాయ ।
నిష్ప్రపఞ్చకతర్పణాయ । నిష్ప్రపఞ్చమహామన్త్రిణే ।
నిష్ప్రపఞ్చజపాయ నమః ॥ ౬౨౦॥

ఓం నిష్ప్రపఞ్చగజారూఢాయ నమః । నిష్ప్రపఞ్చాశ్వవాహనాయ ।
నిష్ప్రపఞ్చమహారాజ్యాయ । నిష్ప్రపఞ్చయుతాదిమతే ।
నిష్ప్రపఞ్చమహాదేవాయ । నిష్ప్రపఞ్చాత్మభావనాయ ।
నిష్ప్రపఞ్చమహానిద్రాయ । నిష్ప్రపఞ్చస్వభావకాయ ।
నిష్ప్రపఞ్చజీవాత్మనే । నిష్ప్రపఞ్చకలేవరాయ ।
నిష్ప్రపఞ్చపరీవారాయ । నిష్ప్రపఞ్చనిత్యోత్సవాయ ।
నిష్ప్రపఞ్చకకల్యాణాయ । నిష్ప్రపఞ్చకతర్పణాయ ।
నిష్ప్రపఞ్చకారాధ్యాయ । నిష్ప్రపఞ్చకవిచారణాయ ।
నిష్ప్రపఞ్చవిహారాద్యాయ । నిష్ప్రపఞ్చప్రదీపాయ ।
నిష్ప్రపఞ్చప్రపూర్ణాయ । నిష్ప్రపఞ్చారిమర్దనాయ నమః ॥ ౬౪౦॥

ఓం ప్రాణానన్దైకబోధనాయ నమః । ప్రత్యగేకైకరసాయ । ప్రజ్ఞానాయ ।
ప్రసన్నాయ । ప్రకాశాయ । పరమేశ్వరాయ । పరమాయ । పరమాత్మనే ।
ప్రణవాన్తర్గతాయ । పరిపూర్ణాయ । పరాపరవివర్జితాయ ।
ప్రపఞ్చరహితాయ । ప్రజ్ఞాయ । ప్రజ్ఞానఘనాయ । ప్రజ్ఞానాయ ।
పరమానన్దాయ । పశ్యతే । పురుషోత్తమాయ । పరాయై కాష్ఠాయై ।
పరగురవే నమః ॥ ౬౬౦॥

ఓం ప్రత్యక్షాయ నమః । పరమాద్భుతాయ । ప్రజ్ఞానాయ ।
పరస్మై జ్యోతిషే । పశుపాశవిమోచనాయ । పరాకాశాయ । పశుపతయే ।
పఞ్చనదేశ్వరాయ । పరిపూర్ణజ్ఞానాయ । పఞ్చనదస్వరూపిణే ।
పఞ్చకోశస్వరూపాయ । పూర్ణానన్దైకవిగ్రహాయ । పరబ్రహ్మణే ।
పరశివాయ । పరప్రేమాస్మదాయ । ప్రత్యక్చితయే । పరస్మై ధామ్నే ।
పరాపరజ్ఞానశూరాయ । పఞ్చబ్రహ్మస్వరూపిణే ।
ప్రపఞ్చోపశమనాయ నమః ॥ ౬౮౦॥

ఓం పరమార్థజ్ఞానాయ నమః । ప్రసన్నాయ । పరదైవతాయ ।
పఞ్చావస్థాసాక్షివర్జితాయ । పఞ్చప్రేతాసనాయ ।
పఞ్చప్రాణస్వరూపాయ । ప్రణవార్థస్వరూపిణే । ప్రపఞ్చసాక్షిణే ।
ప్రరూఢాయ । పరత్రయవిలక్షణాయ । పఞ్చేన్ద్రియస్వరూపాయ ।
పఞ్చావస్థావిలఙ్ఘితాయ । ప్రత్యక్పరోక్షరహితాయ ।
పఞ్చకోశాదిసాక్షిణే । పఞ్చకోశాధిష్ఠానాయ ।
పఞ్చకోశాన్తరస్థితాయ । పరమార్థైకవేద్యాయ ।
పుణ్యాపుణ్యవివర్జితాయ । పరిశుద్ధాయ । పరబ్రహ్మణే నమః ॥ ౭౦౦॥

ఓం ప్రణవైకస్వరూపిణే నమః । పరమార్థాయ । పరగతయే । ప్రభవే ।
ప్రాణాయ । ప్రత్యగభిన్నబ్రహ్మణే । పరసచ్చిత్సుఖాత్మకాయ ।
ప్రపఞ్చనిర్ముక్తాయ । పావనాయ । పరవస్తునే । ప్రజ్ఞాయ ।
పరమసుఖదాయ । పుణ్యాయ । పాపవినాశనాయ । పరమాయ పదాయ ।
పుంసే । పురారయే । పరమకృపాకరాయ । పుణ్యలభ్యాయ ।
పుష్కలాయ నమః ॥ ౭౨౦॥

ఓం పరమోదారాయ నమః । ప్రియాత్మనే । ప్రాణనాయకాయ ।
పుణ్యాపుణ్యస్వరూపాయ । పూర్వాయ । పరమసామ్యాయ ।
పూర్వపుణ్యైకలభ్యాయ । పారమార్థికవివర్జితాయ । పరగామ్భీర్యవతే ।
పూర్వపుణ్యహీనసుదుర్లభాయ । పురత్రయసాక్షిణే । పురత్రయరూపాయ ।
పరమామృతధామ్నే । పరోన్నతిమతే । పరమసన్తోషాయ ।
పరనిర్వాణతృప్తయే । ప్రాతిభాసికహీనాయ । ప్రాతిభాసికసాక్షిణే ।
పురాతీతాయ । ప్రాజ్ఞసాక్షిణే నమః ॥ ౭౪౦॥

ఓం ప్రాజ్ఞహీనాయ నమః । ప్రతిబన్ధత్రయీహీనాయ । పాదేన్ద్రియసాక్షిణే ।
పద్మపత్రజలప్రాయజగతీసాక్షిణే । పాయ్విన్ద్రియాదిసాక్షిణే ।
ప్రాజ్ఞతైజసవర్జితాయ । ఫాలలోచనాదిసాక్షిణే । బ్రహ్మవిద్యాయై ।
బృహద్రూపాయ । బలినే । బ్రహ్మవివర్జితాయ । బ్రహ్మవిప్రజ్ఞాయ
బ్రహ్మవిద్యాసమ్ప్రదాయరక్షకాయ । బృహత్కోశాయ । బ్రహ్మణే ।
బ్రహ్మచైతన్యాయ । బలప్రదాయ । బ్రహ్మజ్ఞానైకలభ్యాయ ।
బన్ధమోక్షవివర్జితాయ । బ్రహ్మజ్ఞానతోయాయ నమః ॥ ౭౬౦॥

ఓం బ్రహ్మాధిపతయే నమః । బ్రహ్మానన్దాయ । బ్రహ్మానన్దరమ్యాయ ।
బ్రహ్మాత్మకాయ । బ్రహ్మాకారవృత్తివిషయాయ । బ్రహ్మసంస్థితాయ ।
బ్రహ్మజ్ఞానస్వరూపాయ । బ్రహ్మవిద్రూపాయ । బ్రహ్మవిదే । బ్రహ్మరూపాయ ।
భవచక్రప్రవర్తకాయ । భాగ్యలభ్యాయ । భాగధేయాయ ।
భూమానాన్దస్వరూపిణే । భూతపతయే । భూమ్నే । భవరోగచికిత్సకాయ ।
భావాభావకలాహీనాయ । భగవతే । భవమోచకాయ నమః ॥ ౭౮౦॥

ఓం భవధ్వంసకాయ నమః । భారూపాయ । భీతినివర్తకాయ ।
భోక్తృభోజ్యభోగరూపాయ । భావనాలఙ్ఘితాయ ।
భావవర్జితచిన్మాత్రాయ । భాషాహీనాయ । భోక్తృభోగ్యభోగసాక్షిణే ।
భ్రమావిష్టాయ । భృష్టబీజసదృశజగత్సాక్షిణే । భవహీనాయ ।
రమ్యప్రధ్వంసినే । మహాకాశాయ రమ్యమహతే । మహాకర్త్రే ।
మహాభోక్త్రే । మహాత్యాగినే రమ్యమహామునయే । ముక్తాముక్తస్వరూపాత్మనే ।
ముక్తాముక్తవివర్జితాయ । మహాత్మనే । మహాదేవాయ । మహర్షయే నమః ॥ ౮౦౦॥

ఓం మూలకారణాయ నమః । మహానన్దాయ । మనోఽతీతాయ ।
మూలాజ్ఞానవినాశనాయ । మహానన్దభావాయ । మాయాభాసవివర్జితాయ ।
మహాగ్రసాయ । మహత్సేవ్యాయ । మహామోహవినాశనాయ । మహర్షిప్రజ్ఞాయ ।
మోక్షాత్మనే । మూలచైతన్యాయ । మోక్షామోక్షస్వరూపాయ ।
మిథ్యానన్దప్రకాశాకాయ । మహావాక్యలక్ష్యాయ । మహావాక్యార్థరూపిణే ।
మహాత్మదాయ । మహామూర్తయే । మహచ్ఛబ్దవివర్జితాయ ।
మూలస్వరూపాయ నమః ॥ ౮౨౦॥

ఓం మోచకైకస్వరూపిణే నమః । మహాశబ్దాత్మకాయ । మాయాహీనాయ ।
మనోహరాయ । మాయాధిష్ఠానాయ । మాయినే । మాయావసఙ్కరాయ ।
మాయానుతాయ । మధ్యగతాయ । మూర్ఖచిత్తసుదుర్లభాయ । మాయావశ్యాయ ।
మహచ్చిత్తసులభాయ । మాధవాయ । మాయాతత్కార్యసాక్షిణే ।
మాత్సర్యాదివివర్జితాయ । మధ్యస్థాయ । మన్త్రసాధ్యాయ ।
మహాప్రలయసాక్షిణే । మాణిక్యవత్స్వయఞ్జ్యోతిషే । మనఃసాక్షిణే నమః ॥ ౮౪౦॥

ఓం మహాసిద్దయే నమః । మాత్సర్యసాక్షిణే । మాత్సర్యవిహీనాయ ।
మోహహీనాయ । మదవివర్జితాయ । మోహసాక్షిణే । మహామాయావినే ।
మహత్సాక్షిణే । మృగతృష్ణాసదృశజగదధిష్ఠానాయ ।
మలరహితాయ । మాయాప్రతిబిమ్బితసాక్షిణే । మానహీనాయ ।
యాజమాన్యవిహీనాయ । యజ్ఞరూపాయ । యజమానాయ । యోగరూపాయ ।
యోగవిధిస్వరూపాయ । యజనయాజనరూపాయ । యజనయాజనసాక్షిణే ।
రాగహీనాయ నమః ॥ ౮౬౦॥

ఓం రాగసాక్షిణే నమః । రమ్యాయ । రూపప్రసాక్షిణే ।
రజ్జుసర్పజగత్సాక్షిణే । రససాక్షిణే । రసాయ ।
లక్ష్యాలక్ష్యస్వరూపాయ । లక్ష్యాలక్ష్యవివర్జితాయ ।
లాభవృద్ధివివర్జితాయ । లక్ష్యాయ । లక్ష్యాలక్ష్యసాక్షిణే ।
లోభసాక్షిణే । లక్షణత్రయవిజ్ఞానాయ । లయహీనాయ ।
వృత్తిశూన్యసుఖాత్మనే । వయోఽవస్థావివర్జితాయ । విశ్వాతీతాయ ।
విశ్వసాక్షిణే । వర్ణాశ్రమవివర్జితాయ । విష్ణవే నమః ॥ ౮౮౦॥

ఓం వరేణ్యాయ నమః । విజ్ఞానాయ । విరజసే । విశ్వతోముఖాయ ।
వాసుదేవాయ । విముక్తాయ । విదితావిదితాత్పరాయ । వికల్పావికల్పసాక్షిణే ।
వికల్పసాక్షిణే । విజ్ఞానవిష్వగ్జ్ఞానాయ । సచ్చిదానన్దాయ ।
విద్వజ్జేయాయ । వృత్తిశూన్యాయ । వృత్తివేద్యాయ ।
విషయానన్దవర్జితాయ । వృత్తికల్పనాధిష్ఠానాయ । వాక్సాక్షిణే ।
వేదరూపిణే । వాస(హీ)నాయ । వేదాన్తవేద్యాయ । వేదైకస్వరూపిణే నమః ॥ ౯౦౦॥

ఓం వచనహీనాయ నమః । వచనసాక్షిణే । వృష్టిసాక్షిణే ।
విరాట్స్వరూపాయ । విదుషే । వ్యష్టివివర్జితాయ । విరాడ్భావరహితాయ ।
వికల్పదూరాయ । విరాట్సాక్షిణే । విశ్వచక్షుషే । విశ్వహీనాయ ।
విశ్వాత్మనే । వన్ధ్యాసుతసదృశజగత్సాక్షిణే । విశుద్ధరూపాయ ।
శుద్ధాయ । శక్రాయ । శాన్తాయ । శాశ్వతాయ । శివాయ ।
శూన్యవిహరణాయ నమః ॥ ౯౨౦॥

ఓం శోభనాశోభమానాయ నమః । శఙ్కరాద్వైతవన్ద్యాయ ।
శుద్ధాశుద్ధవివర్జితాయ । శుక్తిరూప్యసామ్యజగత్సాక్షిణే । శ్రేయసే ।
శ్రేష్ఠినే । శుభ్రాయ । శూన్యాయ । శఙ్కరాయ । శబ్దబ్రహ్మణే ।
శరదాకాశసదృశాయ । సుద్ధచైతన్యరూపిణే । శైవాగమవిదే
శివాయ । శశాఙ్కతుల్యజగత్సాక్షిణే । సచ్చిదాత్మకాయ ।
షడాధారస్వరూపాయ । షట్కోశరహితాయ । షడూర్మివర్జితాయ ।
షడాధారవిలఙ్ఘితాయ । షట్శాస్త్రలఙ్ఘితాయ ।
షణ్మతాతీతాయ నమః ॥ ౯౪౦॥

ఓం షడాధారసాక్షిణే నమః । షట్శాస్త్రైకరహస్యవిదే ।
సదసద్భేదహీనాయ । సఙ్కల్పరహితాయ । సదావిచారరూపాయ ।
సర్వేన్ద్రియవివర్జితాయ । సర్వాయ । సచ్చిదానన్దాయ ।
సాక్ష్యసాక్షిత్వవర్జితాయ । సర్వప్రకాశరూపాయ ।
సర్వసమ్బన్ధవర్జితాయ । సమ్భేదరూపాయ । సర్వభూతాన్తరస్థితాయ ।
సర్వేశ్వరాయ । సర్వసాక్షిణే । సర్వానుభూతాయ । సుఖస్వరూపాయ ।
సాక్షిహీనాయ । సదాశివాయ । సదోదితాయ నమః ॥ ౯౬౦॥

ఓం సర్వకర్త్రే నమః । సర్వగాయ । సనాతనాయ । సన్మాత్రాయ ।
సద్ధనాయ । సర్వవ్యాపినే । సర్వవిలక్షణాయ । సర్వాతీతాయ ।
సర్వభర్త్రే । సర్వస్తోత్రవివర్జితాయ । సుఖాతీతాయ । సుఖారమ్భాయ ।
స్వభాపాయ । సుఖవారిధయే । సుఖలయాయ । స్వయఞ్జ్యోతిషే ।
సర్వత్రావస్థితాయ । స్వయమ్భువే । సంసారహేతవే । స్వభాయ నమః ॥ ౯౮౦॥

ఓం సఙ్కల్పసాక్షిణే నమః । సర్వశాన్తాయ । సర్వశక్తాయ ।
స్వతన్త్రాయ । సర్వసక్తిమతే । స్థూలసాక్షిణే । సూక్ష్మసాక్షిణే ।
స్వప్నకల్పితవర్జితాయ । సమానసాక్షిణే । స్వరూపానన్దాయ ।
స్పర్శసాక్షిణే । స్వప్నకల్పనాసాక్షిణే । సమష్టిరహితాయ ।
సమష్టివ్యష్టిహీనాయ । సత్తామాత్రస్వరూపిణే । సుషుప్తికల్పనాహీనాయ ।
సర్వకర్మకర్త్రే । సుషుప్తికల్పనాసాక్షిణే । సచ్చిదానన్దవర్జితాయ ।
సర్వానుభవరుపాయ నమః ॥ ౧౦౦౦॥

ఓం సర్వానుభవసాక్షిణే నమః । సమగ్రాగ్రగుణాధారసత్యలీలాయ ।
సర్వసఙ్కల్పరహితాయ । సర్వసఙ్కల్పసాక్షిణే । సర్వసంజ్ఞావిహీనాయ ।
సర్వసంజ్ఞాతి(జ్ఞప్తి)సాక్షిణే । సాఙ్ఖ్యవిత్పూర్ణాయ ।
సర్వశక్త్యుపబృంహితాయ । సురవాసనాయ । స్వయమ్బ్రహ్మణే ।
సర్వపాపశమాయ । సంశాన్తదుఃఖాయ । సిద్ధాన్తరహస్యాయ ।
సర్వగోచరాయ । సర్వసఙ్కల్పజాలశూన్యాయ । సుఖాత్సుఖాయ ।
సర్వకల్పనాతీతాయ । సాక్షినుతాయ । స్వానన్దాయ ।
సర్వవిత్సర్వాయ నమః ॥ ౧౦౨౦॥

ఓం సర్వవాక్యవివర్జితాయ నమః । సకలనిష్కలరూపాయ ।
సకలనిష్కలసాక్షిణే । సర్వప్రకృతివిహీనాత్మనే ।
సర్వసిద్ధివివర్ధనాయ । సర్వశాస్త్రార్థసిద్ధానతాయ ।
సర్వసమ్పూర్ణవిగ్రహాయ । స్వానుభూత్యేకమానాయ । సర్వచిత్తానుగాయ ।
స్వప్నతుల్యజగత్సాక్షిణే । సర్వకృతే । సూక్ష్మధియే । సమాయ ।
సమరససారాయ । సర్వమననఫలాయ । సకృద్విభానా(తా)య ।
సంశాన్తాయ । సూక్ష్మాయ । సఙ్గహీనాయ । సర్వప్రత్యయసాక్షిణే నమః ॥ ౧౦౪౦॥

ఓం సర్వాన్తరఙ్గాయ నమః । సుసన్తుష్టాయ । సర్వప్రత్యయవర్జితాయ ।
స్వప్రకాశాయ । సదానన్దాయ । సర్వప్రాణిమనోహరాయ ।
సాధుప్రియాయ । సాధుప్రజ్ఞాయ । స్వాద్వస్వాదువివర్జితాయ ।
స్వాద్వస్వాదుప్రదీపకాయ । సర్వజ్ఞాయ । సర్వసమ్పూర్ణాయ ।
సర్వసన్తోషసాక్షిణే । సంసారార్ణవనిర్ముక్తసముద్ధరణకౌశలాయ ।
స్వాత్మానన్దకణీభూతబ్రహ్మాద్యానన్దసన్తతయే । హస్తహీనాయ ।
హిరణ్యగర్భసాక్షిణే । హిరణ్యగర్భరూపాయ । హేయోపాదేయవర్జితాయ ।
హంసమన్త్రార్థరూపాయ నమః ॥ ౧౦౬౦॥

ఓం హర్షశోకప్రసాక్షిణే నమః । హంసాయ । హంసభావనాయ ।
క్షుద్ర(క్షంవ్ర)జగత్సాక్షిణే । క్షరాక్షరవివర్జితాయ ।
క్షాన్తిమచ్చిత్తసులభాయ । క్షాన్తిహీనసుదూరాయ । క్షేత్రజ్ఞాయ ।
క్షేత్రస్వరూపిణే । క్షేత్రాధిష్ఠానాయ । విష(షు)వల్లోకసాక్షిణే ।
క్షాన్తాయ నమః ॥ ౧౦౭౨॥

ఓం బ్రహ్మానన్దస్వామినే నమః । ఆత్మానన్దస్వామినే నమః ।
అశ్వనాథస్వామినే నమః । ఓం నమశ్శివాయ ఓం ॥