శ్రీఐరావతేశ్వరాష్టోత్తరశతనామవాలిః

ఓం శ్రీగణేశాయ నమః ।

ఓం గౌరీప్రాణవల్లభాయ నమః ।
ఓం దేవ్యై కథితచరితాయ నమః ।
ఓం హాలాహలగృహీతాయ నమః ।
ఓం లోకశఙ్కరాయ నమః ।
ఓం కావేరీతీరవాసినే నమః ।
ఓం బ్రహ్మణా సుపూజితాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మణో వరదాయినే నమః ।
ఓం బ్రహ్మకుణ్డపురస్థితాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మణా స్తుతాయ నమః ।
ఓం కైలాసనాథాయ నమః ।
ఓం దిశాం పతయే నమః ।
ఓం సృష్టిస్థితివినాశానాం కర్త్రే నమః ।
ఓం గఙ్గాధరాయ నమః ।
ఓం సోమాయ నమః ।
ఓం రుద్రాయ నమః ।
ఓం అమితతేజసే నమః ।
ఓం పశూనాం పతయే నమః ।
ఓం పార్వతీపతయే నమః ।
ఓం అన్తకారయే నమః ।
ఓం నాగాజినధరాయ నమః । ౨౦
ఓం పురుషాయ నమః ।
ఓం మహేశాయ నమః ।
ఓం పుష్టానాం పతయే నమః ।
ఓం సామ్బాయ నమః ।
ఓం గురవే నమః ।
ఓం కైవల్యపదదాయినే నమః ।
ఓం భవాయ నమః ।
ఓం శర్వాయ నమః ।
ఓం సదసస్పతయే నమః ।
ఓం శమ్భవే నమః ।
ఓం గిరిశన్తాయ నమః ।
ఓం నీలగ్రీవాయ నమః ।
ఓం కపర్దినే నమః ।
ఓం వరిష్ఠాయ నమః ।
ఓం మహీయసే నమః ।
ఓం విశ్వమ్భరాయ నమః ।
ఓం విశ్వాయ నమః ।
ఓం జగతాం పతయే నమః ।
ఓం సచ్చిదానన్దరూపాయ నమః ।
ఓం సమస్తవ్యస్తరూపిణే నమః । ౪౦
ఓం సోమవిభూషాయ నమః ।
ఓం విరూపాక్షాయ నమః ।
ఓం సమస్తమునివన్ద్యాయ నమః ।
ఓం దేవదేవాయ నమః ।
ఓం మహాదేవాయ నమః ।
ఓం భర్గాయ నమః ।
ఓం మాయాతీతాయ నమః ।
ఓం కర్పూరధవలాఙ్గాయ నమః ।
ఓం మేరుకోదణ్డధారిణే నమః ।
ఓం కుబేరబన్ధవే నమః ।
ఓం కుమారజనకాయ నమః ।
ఓం భూతిభూషితగాత్రాయ నమః ।
ఓం త్రినేత్రాయ నమః ।
ఓం భవరోగవినాశాయ నమః ।
ఓం భక్తాభీష్టప్రదాయినే నమః ।
ఓం పఞ్చాస్యాయ నమః ।
ఓం ఇన్ద్రదోషనివృత్తిదాయ నమః ।
ఓం ఇన్ద్రేణ అమృతాభిషిక్తాయ నమః ।
ఓం సుధాకూపజలాభిషిక్తాయ నమః ।
ఓం రమ్భయా సుపూజితాయ నమః । ౬౦
ఓం రమ్భాలిఙ్గితగాత్రాయ నమః ।
ఓం ఇన్ద్రేణ స్తుతాయ నమః ।
ఓం కారణకారణాయ నమః ।
ఓం పినాకపాణయే నమః ।
ఓం దేవేశాయ నమః ।
ఓం గిరీన్ద్రశాయినే నమః ।
ఓం అనన్తమూర్తయే నమః ।
ఓం శివయా సమేతాయ నమః ।
ఓం ప్రపఞ్చవిస్తారవిశేషశూన్యాయ నమః ।
ఓం త్రయీమయేశాయ నమః ।
ఓం సర్వప్రధానాయ నమః ।
ఓం సతాం మతాయ నమః ।
ఓం మృత్యుఞ్జయాయ నమః ।
ఓం త్రిపురాన్తకాయ నమః ।
ఓం జటాభారవిభూషితాయ నమః ।
ఓం అఖిలలోకసాక్షిణే నమః ।
ఓం సుసూక్ష్మరూపాయ నమః ।
ఓం దిగమ్బరాయ నమః ।
ఓం శూలపాణయే నమః ।
ఓం సురవన్దితాయ నమః । ౮౦
ఓం విష్ణుసుపూజితాయ నమః ।
ఓం అఖిలలోకవన్ద్యాయ నమః ।
ఓం కల్యాణరూపాయ నమః ।
ఓం సదాశివాయ నమః ।
ఓం సర్వజ్ఞమూర్తయే నమః ।
ఓం సకలాగమాయ నమః ।
ఓం భీమాయ నమః ।
ఓం నిత్యాయ నమః ।
ఓం కృపాలవే నమః ।
ఓం భక్తపరాయణాయ నమః ।
ఓం సమస్తార్తిహరాయ నమః ।
ఓం రమ్భాశాపవిమోచకాయ నమః ।
ఓం ఐరావతదోషనివృత్తికరాయ నమః ।
ఓం గజోత్తమవరదాయినే నమః ।
ఓం పఞ్చమునిభిః ప్రశస్తవైభవాయ నమః ।
ఓం పఞ్చమూర్తిస్వరూపాయ నమః ।
ఓం పఞ్చామృతాభిషేకసుప్రీతాయ నమః ।
ఓం పఞ్చపుష్పసుపూజితాయ నమః ।
ఓం పఞ్చాక్షరజపసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః ।
ఓం పఞ్చపాతకనాశకాయ నమః । ౧౦౦
ఓం భక్తరక్షణదీక్షితాయ నమః ।
ఓం దర్శనాదేవ భుక్తిముక్తిదాయ నమః ।
ఓం పఞ్చానామ్నా ప్రసిద్ధవైభవాయ నమః ।
ఓం పారిజాతవనేశాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మేశాయ నమః ।
ఓం ఇన్ద్రపురీశాయ నమః ।
ఓం పుష్పవనేశాయ నమః ।
ఓం శ్రీఅలఙ్కారవల్లీసమేత శ్రీఐరావతేశ్వరాయ నమః । ౧౦౮