శ్రీమదృష్యశృఙ్గేశ్వరస్తుతిః

శ్రీగణేశాయ నమః ॥

కష్టారివర్గదలనశిష్టాలిసమర్చితాఙ్ఘ్రిపాథోజమ్ ।
నష్టావిద్యైర్గమ్యం పుష్టాత్మారాధకాలిమాకలయే ॥ ౧॥

ప్రాణాయామైర్ధ్యానైర్నష్టం చిత్తం విధాయ మునివర్యాః ।
యత్పశ్యన్తి హృదఞ్జే శాన్తాభాగ్యం నమామి తత్కిఞ్చిత్ ॥ ౨॥

వేదోత్తమాఙ్గగేయం నాదోపాస్త్యాదిసాధనాత్మాఖ్యమ్ ।
ఖేదోన్మూలనదక్షం భేదోపాధ్యాదివర్జితం నౌమి ॥ ౩॥

శాన్తామానసహంసం కాన్తారాసక్తమునివరైః సేవ్యమ్ ।
శాన్తాహఙ్కృతివేద్యం కాన్తార్ధం నౌమి శృఙ్గశివమ్ ॥ ౪॥

ఇతి శ్రీమదృష్యశృఙ్గేశ్వరస్తుతిః సమ్పూర్ణా ।