శ్రీసిద్ధివినాయకనామావళి

ఓం వినాయకాయ నమః ।
విఘ్నరాజాయ నమః ।
గౌరీపుత్రాయ నమః ।
గణేశ్వరాయ నమః ।
స్కన్దాగ్రజాయ నమః ।
అవ్యయాయ నమః ।
పూతాయ నమః ।
దక్షాధ్యక్ష్యాయ నమః ।
ద్విజప్రియాయ నమః ।
అగ్నిగర్భచ్ఛిదే నమః ।
ఇన్ద్రశ్రీప్రదాయ నమః ।
వాణీబలప్రదాయ నమః ।
సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః ।
శర్వతనయాయ నమః ।
గౌరీతనూజాయ నమః ।
శర్వరీప్రియాయ నమః ।
సర్వాత్మకాయ నమః ।
సృష్టికర్త్రే నమః ।
దేవానీకార్చితాయ నమః ।
శివాయ నమః ।
శుద్ధాయ నమః ।
బుద్ధిప్రియాయ నమః ।
శాన్తాయ నమః ।
బ్రహ్మచారిణే నమః ।
గజాననాయ నమః ।
ద్వైమాతురాయ నమః ।
మునిస్తుత్యాయ నమః ।
భక్త విఘ్న వినాశనాయ నమః ।
ఏకదన్తాయ నమః ।
చతుర్బాహవే నమః ।
శక్తిసంయుతాయ నమః ।
చతురాయ నమః ।
లమ్బోదరాయ నమః ।
శూర్పకర్ణాయ నమః ।
హేరమ్బాయ నమః ।
బ్రహ్మవిత్తమాయ నమః ।
కాలాయ నమః ।
గ్రహపతయే నమః ।
కామినే నమః ।
సోమసూర్యాగ్నిలోచనాయ నమః ।
పాశాఙ్కుశధరాయ నమః ।
ఛన్దాయ నమః ।
గుణాతీతాయ నమః ।
నిరఞ్జనాయ నమః ।
అకల్మషాయ నమః ।
స్వయంసిద్ధార్చితపదాయ నమః ।
బీజాపూరకరాయ నమః ।
అవ్యక్తాయ నమః ।
గదినే నమః ।
వరదాయ నమః ।
శాశ్వతాయ నమః ।
కృతినే నమః ।
విద్వత్ప్రియాయ నమః ।
వీతభయాయ నమః ।
చక్రిణే నమః ।
ఇక్షుచాపధృతే నమః ।
అబ్జోత్పలకరాయ నమః ।
శ్రీధాయ నమః ।
శ్రీహేతవే నమః ।
స్తుతిహర్షతాయ నమః ।
కలాద్భృతే నమః ।
జటినే నమః ।
చన్ద్రచూడాయ నమః ।
అమరేశ్వరాయ నమః ।
నాగయజ్ఞోపవీతినే నమః ।
శ్రీకాన్తాయ నమః ।
రామార్చితపదాయ నమః ।
వృతినే నమః ।
స్థూలకాన్తాయ నమః ।
త్రయీకర్త్రే నమః ।
సఙ్ఘోషప్రియాయ నమః ।
పురుషోత్తమాయ నమః ।
స్థూలతుణ్డాయ నమః ।
అగ్రజన్యాయ నమః ।
గ్రామణ్యే నమః ।
గణపాయ నమః ।
స్థిరాయ నమః ।
వృద్ధిదాయ నమః ।
సుభగాయ నమః ।
శూరాయ నమః ।
వాగీశాయ నమః ।
సిద్ధిదాయ నమః ।
దూర్వాబిల్వప్రియాయ నమః ।
కాన్తాయ నమః ।
పాపహారిణే నమః ।
కృతాగమాయ నమః ।
సమాహితాయ నమః ।
వక్రతుణ్డాయ నమః ।
శ్రీప్రదాయ నమః ।
సౌమ్యాయ నమః ।
భక్తాకాంక్షితదాయ నమః ।
అచ్యుతాయ నమః ।
కేవలాయ నమః ।
సిద్ధాయ నమః ।
సచ్చిదానన్దవిగ్రహాయ నమః ।
జ్ఞానినే నమః ।
మాయాయుక్తాయ నమః ।
దన్తాయ నమః ।
బ్రహ్మిష్ఠాయ నమః ।
భయావర్చితాయ నమః ।
ప్రమత్తదైత్యభయదాయ నమః ।
వ్యక్తమూర్తయే నమః ।
అమూర్తయే నమః ।
పార్వతీశఙ్కరోత్సఙ్గఖేలనోత్సవలాలనాయ నమః ।
సమస్తజగదాధారాయ నమః ।
వరమూషకవాహనాయ నమః ।
హృష్టస్తుతాయ నమః ।
ప్రసన్నాత్మనే నమః ।
సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః ।
॥ ఇతి శ్రీసిద్ధివినాయకాష్టోత్తరశతనామావలిః ॥