శ్రీసిద్ధివినాయకస్తోత్రమ్

జయోఽస్తు తే గణపతే దేహి మే విపులాం మతిమ్ ।
స్తవనమ్ తే సదా కర్తుం స్ఫూర్తి యచ్ఛమమానిశమ్ ॥ ౧॥

ప్రభుం మఙ్గలమూర్తిం త్వాం చన్ద్రేన్ద్రావపి ధ్యాయతః ।
యజతస్త్వాం విష్ణుశివౌ ధ్యాయతశ్చావ్యయం సదా ॥ ౨॥

వినాయకం చ ప్రాహుస్త్వాం గజాస్యం శుభదాయకమ్ ।
త్వన్నామ్నా విలయం యాన్తి దోషాః కలిమలాన్తక ॥ ౩॥

త్వత్పదాబ్జాఙ్కితశ్చాహం నమామి చరణౌ తవ ।
దేవేశస్త్వం చైకదన్తో మద్విజ్ఞప్తిం శృణు ప్రభో ॥ ౪॥

కురు త్వం మయి వాత్సల్యం రక్ష మాం సకలానివ ।
విఘ్నేభ్యో రక్ష మాం నిత్యం కురు మే చాఖిలాః క్రియాః ॥ ౫॥

గౌరిసుతస్త్వం గణేశః శౄణు విజ్ఞాపనం మమ ।
త్వత్పాదయోరనన్యార్థీ యాచే సర్వార్థ రక్షణమ్ ॥ ౬॥

త్వమేవ మాతా చ పితా దేవస్త్వం చ మమావ్యయః ।
అనాథనాథస్త్వం దేహి విభో మే వాఞ్ఛితం ఫలమ్ ॥ ౭॥

లమ్బోదరస్వమ్ గజాస్యో విభుః సిద్ధివినాయకః ।
హేరమ్బః శివపుత్రస్త్వం విఘ్నేశోఽనాథబాన్ధవః ॥ ౮॥

నాగాననో భక్తపాలో వరదస్త్వం దయాం కురు ।
సిన్దూరవర్ణః పరశుహస్తస్త్వం విఘ్ననాశకః ॥ ౯॥

విశ్వాస్యం మఙ్గలాధీశం విఘ్నేశం పరశూధరమ్ ।
దురితారిం దీనబన్ధూం సర్వేశం త్వాం జనా జగుః ॥ ౧౦॥

నమామి విఘ్నహర్తారం వన్దే శ్రీప్రమథాధిపమ్ ।
నమామి ఏకదన్తం చ దీనబన్ధూ నమామ్యహమ్ ॥ ౧౧॥

నమనం శమ్భుతనయం నమనం కరుణాలయమ్ ।
నమస్తేఽస్తు గణేశాయ స్వామినే చ నమోఽస్తు తే ॥ ౧౨॥

నమోఽస్తు దేవరాజాయ వన్దే గౌరీసుతం పునః ।
నమామి చరణౌ భక్త్యా భాలచన్ద్రగణేశయోః ॥ ౧౩॥

నైవాస్త్యాశా చ మచ్చిత్తే త్వద్భక్తేస్తవనస్యచ ।
భవేత్యేవ తు మచ్చిత్తే హ్యాశా చ తవ దర్శనే ॥ ౧౪॥

అజ్ఞానశ్చైవ మూఢోఽహం ధ్యాయామి చరణౌ తవ ।
దర్శనం దేహి మే శీఘ్రం జగదీశ కృపాం కురు ॥ ౧౫॥

బాలకశ్చాహమల్పజ్ఞః సర్వేషామసి చేశ్వరః ।
పాలకః సర్వభక్తానాం భవసి త్వం గజానన ॥ ౧౬॥

దరిద్రోఽహం భాగ్యహీనః మచ్చిత్తం తేఽస్తు పాదయోః ।
శరణ్యం మామనన్యం తే కృపాలో దేహి దర్శనమ్ ॥ ౧౭॥

ఇదం గణపతేస్తోత్రం యః పఠేత్సుసమాహితః ।
గణేశకృపయా జ్ఞానసిధ్ధిం స లభతే ధనమ్ ॥ ౧౮॥

పఠేద్యః సిద్ధిదం స్తోత్రం దేవం సమ్పూజ్య భక్తిమాన్ ।
కదాపి బాధ్యతే భూతప్రేతాదీనాం న పీడయా ॥ ౧౯॥

పఠిత్వా స్తౌతి యః స్తోత్రమిదం సిద్ధివినాయకమ్ ।
షణ్మాసైః సిద్ధిమాప్నోతి న భవేదనృతం వచః
గణేశచరణౌ నత్వా బ్రూతే భక్తో దివాకరః ॥ ౨౦॥