శ్రీసుబ్రహ్మణ్యస్తోత్రమాలామన్త్రః

ఓం హ్రీం సాం రుద్రకుమారాయ అష్టాఙ్గయోగనాయకాయ
మహామణిభిరలంకృతాయ క్రౌఞ్చగిరివిదారణాయ
తారకసంహారకారణాయ
శక్తిశూలగదాఖడ్గఖేటపాశాఙ్కుశముసలప్రాసాద్యనేక
చిత్రాయుధాలంకృతాయ ద్వాదశభుజాయ హారనూపురకేయూరకనక
కుణ్డలభూషితాయ సకలదేవసేనాసమూహ పరివృతాయ గాఙ్గేయాయ
శరవణభవాయ దేవలోకశరణ్యాయ సర్వరోగాన్ హన హన దుష్టాన్
త్రాసయ త్రాసయ, గణపతిసహోదరాయ
భూతప్రేతపిశాచకర్షణాయ, గఙ్గాసహాయాయ
ఓంకారస్వరూపాయ విష్ణుశక్తిస్వరూపాయ రుద్రబీజస్వరూపిణే
విశ్వరూపాయ మహాశాన్తాయతే నమః । టీం మోహిన్యై నమః । హ్రీం
ఆకర్షణ్యై నమః । హ్రీం స్తమ్భిన్యై నమః ।
శత్రూనాకర్షయాకర్షయ బన్ధయ బన్ధయ
సన్తాడయ సన్తాడయ వాతపిత్తశ్లేష్మజ్వరామయాదీ నాశు
నివారయ నివారయ సకలవిషం భీషయ భీషయ సర్వోపద్రవ
ముత్సారయోత్సారయ మాం రక్ష రక్ష భగవన్ కార్తికేయ ప్రసీద
ప్రసీద ।

ఓం నమో భగవతే సుబ్రహ్మణ్యాయ మహాబలపరాక్రమాయ
క్రౌఞ్చగిరిమర్దనాయ అనేకాసురప్రాణాపహారాయ
ఇన్ద్రాణీమాఙ్గల్యరక్షకాయ త్రయస్త్రింశత్కోటిదేవతానన్దకరాయ
దుష్టనిగ్రహాయ శిష్టపరిపాలకాయ వీరమహాబల
హనుమన్నారసింహ వరాహాదిసహితాయ
ఇన్ద్రాగ్నియమనైర్యుతవరుణవాయుకుబేరేశానదిగాకాశపాతాళబన్ధనాయ
సర్వచణ్డగ్రహాది నవకోటిగురునాథాయ నవకోటిదానవశాకినీ
డాకినీ కామినీ మోహినీ స్తమ్భినీ గణ్డభైరవీ
దుష్టభైరవాదిసహితభూతప్రేతపిశాచభేతాళబ్రహ్మరాక్షసదుష్టగ్రహాన్
బన్ధయ బన్ధయ షణ్ముఖాయ వజ్రధరాయ సర్వగ్రహనిగ్రహాయ
సర్వగ్రహం నాశయ నాశయ సర్వజ్వరం నాశయ నాశయ
సర్వరోగం నాశయ నాశయ సర్వదురితం నాశయ నాశయ ఓం హ్రీం
సాం శరవణభవాయ హ్రీం ఫట్ స్వాహా ॥

॥ ఇతి శ్రీసుబ్రహ్మణ్యస్తోత్రమాలామన్త్రః సమాప్తః ॥