శ్రీసుబ్రహ్మణ్యహృదయస్తోత్రమ్

అస్య శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య హృదయ స్తోత్రమహామన్త్రస్య,
పరబ్రహ్మ ఋషిః । దేవీ గాయత్రీ ఛన్దః । శ్రీసుబ్రహ్మణ్యో దేవతా ।
సౌః బీజమ్ । ప్రీం శక్తిః । శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరః కీలకమ్ ।
శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ॥

॥ కరన్యాసః ॥

ఓం సుబ్రహ్మణ్యాయ అఙ్గుష్టాభ్యాం నమః ।
షణ్ముఖాయ తర్జనీభ్యాం నమః ।
శక్తిధరాయ మధ్యమాభ్యాం నమః ।
షడ్త్రింశత్కోణాయ అనామికాభ్యాం నమః ।
సర్వతోముఖాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః ।
తారకాన్తకాయ కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః ॥

॥ హృదయాది న్యాసః ॥

ఓం సుబ్రహ్మణ్యాయ హృదయాయ నమః ।
షణ్ముఖాయ శిరసే స్వాహా ।
శక్తిధరాయ శికాయై వషట్ ।
షడ్త్రింశత్కోణాయ కవచాయ హుమ్ ।
సర్వతోముఖాయ అస్త్రాయ ఫట్ ।
తారకాన్తకాయ భూర్భువఃసువరోమితి దిగ్బన్ధః ॥

॥ ధ్యానమ్ ॥

హృత్పద్మకర్ణికామధ్యే ధ్యాయేత్సర్వమనోహరమ్ ।
సువర్ణమణ్టపన్దివ్యం రత్నతోరణరాజితమ్ ॥ ౧॥

రత్నస్తమ్భ సహస్రైశ్చ శోభితం పరమాత్భుతమ్ ।
పరమానన్దనిలయం భాస్వత్సూర్యసమప్రభమ్ ॥౨॥
దేవదానవగన్ధర్వగరుడైర్యక్షకిన్నరైః ।
సేవార్థమాగతైస్సిద్ధైః సాధ్యైరధ్యుషితం సదా ॥ ౩॥

మహాయోగీన్ద్ర సంసేవ్యం మన్దారతరుమణ్డితమ్ ।
మాణిక్య విద్రుమైశ్చైవ మహా శ్రీభిరుఞ్చితమ్ ॥ ౪॥

తన్మధ్యేనన్తరత్నశ్రీ జటామకుట శోభితమ్ ।
రత్నసింహాసనం దివ్యం రవికోటిసమప్రభమ్ ॥ ౫॥

సర్వాశ్చర్యామయం పుణ్యం సర్వరత్న పరిష్కృతమ్ ।
తన్మధ్యేష్టదలమ్పద్మం ఉద్యత్సూర్యా ప్రభోదరమ్ ॥ ౬॥

నిగామాగమరోలమ్బం లమ్బకం చిత్స్వరూపిణిమ్ ।
విద్యా జ్యోతిర్మయం దివ్యం దేవతాభిర్నమస్కృతమ్ ॥ ౭॥

దేదీప్యమానా రుచిభిర్విశాఖం సుమనోహరమ్ ।
తన్మధ్యే సర్వలోకేశం ధ్యాయేత్సర్వాఙ్గసున్దరమ్ ॥ ౮॥

అనన్తాదిత్యసఙ్కాశ మాశ్రితాభీష్టదాయకమ్ ।
అచిన్త్యజ్ఞానవిజ్ఞానతేజోబలసమార్జితమ్ ॥ ౯॥

సర్వాయుధ ధరం వీరం సర్వాశ్చర్యామయం గుహమ్ ।
మహర్హరత్నఖచితం షట్కిరీటవిరాజితమ్ ॥ ౧౦॥

శశాఙ్గార్ధ కలారమ్య సముద్యద్మౌలిభూషణమ్ ।
సమ్పూర్ణ చన్ద్రసాహస్ర సముద్యద్వదనోజ్వలమ్ ॥ ౧౧॥

విశాల ఫాల లలితం విలోలాలక భూషణమ్ ।
మదనోజ్వల కోదణ్డ మఙ్గల భ్రూ విరాజితమ్ ॥ ౧౨॥

విస్తీర్ణరూపతేజసం విలసత్ద్వాదశేక్షణమ్ ।
చారుశ్రీవర్ణ సమ్పూర్ణ కర్ణశోభాభిభాసురమ్ ॥ ౧౩॥

మణి ప్రభా మయూర శ్రీ స్ఫురన్మకరకుణ్డలమ్ ।
లసత్ దర్పణ దర్పఘ్న గణ్డస్థల విరాజితమ్ ॥ ౧౪॥

నవ్యకాఞ్చన పుష్పశ్రీ నాసా పుటవిరాజితమ్ ।
మన్దహాస ప్రభాజాల మధురాధర శోభితమ్ ॥ ౧౫॥

సర్వలక్షణ లక్ష్మీశ కమ్బుసున్దర కన్ధరమ్ ।
మహనీయ మహారత్న దివ్యహార విరాజితమ్ ॥ ౧౬॥

ఉదగ్రనాగ కేయూర సన్నద్ధశుభకుణ్డలమ్ ।
రత్నకఙ్కణ సంశోభి కరాగ్ర శ్రీమహోజ్వలమ్ ॥ ౧౭॥

మహామాణిక్య పర్యఙ్క వక్షస్థల విరాజితమ్ ।
సమస్త జగదాధారం స్వర్ణవర్ణశుభోదరమ్ ॥ ౧౮॥

అతిగామ్భీర్య సమ్భావ్య నాభీనవ సరోరుహమ్ ।
రత్నశృఙ్ఖలికా బన్ధలసన్మధ్యప్రదేశికమ్ ॥ ౧౯॥

కనత్ కనక సంవీత పీతామ్బరసమావృతమ్ ।
శృఙ్గారరస సమ్పూర్ణ రత్నస్తమ్భోపమోరుకమ్ ॥ ౨౦॥

రత్నమఞ్జీర సన్నద్ధ మణిదీప పదామ్బుజమ్ ।
భక్తాభీష్టప్రదం దేవం బ్రహ్మవిష్ణ్వాదిసంస్తుతమ్ ॥ ౨౧॥

కటకాక్షవీక్షణైః స్నిగ్ధస్తోషయత్నఞ్జగత్పతిమ్ ।
సదానన్దం జ్ఞానమూర్తిం సర్వలోకప్రియఙ్కరమ్ ॥ ౨౨॥

శఙ్కరం సాత్మజం దేవం ధ్యాయేత్ శరవణోత్భవమ్ ।
అనతాదివ్యచన్ద్రాగ్ని తేజసమ్పూర్ణవిగ్రహమ్ ॥ ౨౩॥

సర్వలోకవనరతం సర్వతత్వాద్య తత్వగమ్ ।
సర్వేశ్వరం సర్వవిభుం సర్వభూతహితేరతమ్ ॥ ౨౪॥

ఏవఞ్జపిత్వా హృదయం షణ్ముఖస్యమహాత్మనః ।
సర్వాన్ కామానవాప్నోతి సమ్యజ్ఞానఙ్చవిన్దతి ॥ ౨౫॥

శుచౌ దేవశే సమాసీనః శుద్ధాత్మా చ కృతాహ్నికః ।
ప్రాఙ్ముఖౌ యతచిత్తశ్చ జపేధృదయముత్తమమ్ ॥ ౨౬॥

సకృదేతతన్మనన్జప్త్వా సమ్ప్రాప్నోత్యఖిలం శుభమ్ ।
సర్వాఘహరణం మౄత్యుదారిద్రస్యచనాశనమ్ ॥ ౨౭॥

సర్వ సమ్పత్కరమ్పుణ్యం సర్వరోగ నివారణమ్ ।
సర్వ శర్మ కరం దివ్యం సర్వాభీష్టార్థదాయకమ్ ॥ ౨౮॥

సర్వకామప్రదం గుహ్యం అపవర్గైక కారణమ్ ।
ప్రజాకరం రాజ్యకరం భాగ్యదం బహుపుణ్యదమ్ ॥ ౨౯॥

గుహ్యాత్ గుహ్యతరం భూయో దేవానామపి దుర్లభా ।
ఇదన్తునాతపస్కాయ నాభక్తాయ కదాచన ॥ ౩౦॥

నచా శూశ్రూషవేదేయం మదాన్ధాయనకర్హిచిత్
సచ్ఛిష్యాయ సుశీలాయ స్కన్దభక్తిరతాయచ
సర్వదాభిరతాయేదం దాతవ్యం జయవర్ధనమ్ ॥ ౩౧॥

॥ ఇతి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యహృదయస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥