శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాష్టకమ్ అథవా శ్రీసుబ్రహ్మణ్య కరావలమ్బస్తోత్రమ్

హే స్వామినాథ! కరుణాకర దీనబన్ధో
శ్రీపార్వతీశముఖపఙ్కజపద్మబన్ధో ।
శ్రీశాదిదేవగణపూజితపాదపద్మ
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలమ్బమ్ ॥ ౧॥

దేవాధిదేవసుత దేవగణాధినాథ
దేవేన్ద్రవన్ద్యమృదుపఙ్కజమఞ్జుపాద ।
దేవర్షినారదమునీన్ద్రసుగీతకీర్తే
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలమ్బమ్ ॥ ౨॥

నిత్యాన్నదాననిరతాఖిలరోగహారిన్
భాగ్యప్రదానపరిపూరితభక్తకామ ।
శృత్యాగమప్రణవవాచ్యనిజస్వరూప
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలమ్బమ్ ॥ ౩॥

క్రౌఞ్చాసురేన్ద్రపరిఖణ్డన శక్తిశూల-
చాపాదిశస్త్రపరిమణ్డితదివ్యపాణే । var పాశాదిశస్త్ర
శ్రీకుణ్డలీశధరతుణ్డశిఖీన్ద్రవాహ var ధృతతుణ్డ
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలమ్బమ్ ॥ ౪॥

దేవాధిదేవరథమణ్డలమధ్యవేఽద్య
దేవేన్ద్రపీఠనకరం దృఢచాపహస్తమ్ ।
శూరం నిహత్య సురకోటిభిరీడ్యమాన
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలమ్బమ్ ॥ ౫॥

హారాదిరత్నమణియుక్తకిరీటహార
కేయూరకుణ్డలలసత్కవచాభిరామమ్ ।
హే వీర తారకజయామరవృన్దవన్ద్య
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలమ్బమ్ ॥ ౬॥

పఞ్చాక్షరాదిమనుమన్త్రితగాఙ్గతోయైః
పఞ్చామృతైః ప్రముదితేన్ద్రముఖైర్మునీన్ద్రైః ।
పట్టాభిషిక్తహరియుక్త పరాసనాథ
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలమ్బమ్ ॥ ౭॥

శ్రీకార్తికేయ కరుణామృతపూర్ణదృష్ట్యా
కామాదిరోగకలుషీకృతదుష్టచిత్తమ్ ।
సిక్త్వా తు మామవ కలాధరకాన్తికాన్త్యా
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలమ్బమ్ ॥ ౮॥

సుబ్రహ్మణ్యాష్టకం పుణ్యం యే పఠన్తి ద్విజోత్తమాః ।
తే సర్వే ముక్తిమాయాన్తి సుబ్రహ్మణ్యప్రసాదతః ॥

సుబ్రహ్మణ్యాష్టకమిదం ప్రాతరుత్థాయ యః పఠేత్ ।
కోటిజన్మకృతం పాపం తత్క్షణాదేవ నశ్యతి ॥

॥ ఇతి శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాష్టకం అథవా
శ్రీసుబ్రహ్మణ్య కరావలమ్బస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥