శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాష్టోత్తరశతనామావలీ

ఓం స్కందాయ నమః ।
ఓం గుహాయ నమః ।
ఓం షణ్ముఖాయ నమః ।
ఓం ఫాలనేత్రసుతాయ నమః ।
ఓం ప్రభవే నమః ।
ఓం పిఙ్గలాయ నమః ।
ఓం కృత్తికాసూనవే నమః ।
ఓం శిఖివాహనాయ నమః ।
ఓం ద్విషడ్భుజాయ నమః ।
ఓం ద్విషణ్ణేత్రాయ నమః ॥ ౧౦॥

ఓం శక్తిధరాయ నమః ।
ఓం పిశితాశప్రభంజనాయ నమః ।
ఓం తారకాసురసంహర్త్రే నమః ।
ఓం రక్షోబలవిమర్దనాయ నమః ।
ఓం మత్తాయ నమః ।
ఓం ప్రమత్తాయ నమః ।
ఓం ఉన్మత్తాయ నమః ।
ఓం సురసైన్యసురక్షకాయ నమః ।
ఓం దేవాసేనాపతయే నమః ।
ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః ॥ ౨౦॥

ఓం కృపాలవే నమః ।
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః ।
ఓం ఉమాసుతాయ నమః ।
ఓం శక్తిధరాయ నమః ।
ఓం కుమారాయ నమః ।
ఓం క్రౌంచదారణాయ నమః ।
ఓం సేనానియే నమః ।
ఓం అగ్నిజన్మనే నమః ।
ఓం విశాఖాయ నమః ।
ఓం శఙ్కరాత్మజాయ నమః ॥ ౩౦॥

ఓం శివస్వామినే నమః ।
ఓం గణస్వామినే నమః ।
ఓం సర్వస్వామినే నమః ।
ఓం సనాతనాయ నమః ।
ఓం అనంతశక్తయే నమః ।
ఓం అక్షోభ్యాయ నమః ।
ఓం పార్వతీప్రియనందనాయ నమః ।
ఓం గఙ్గాసుతాయ నమః ।
ఓం శరోద్భూతాయ నమః ।
ఓం ఆహుతాయ నమః ॥ ౪౦॥

ఓం పావకాత్మజాయ నమః ॥

ఓం జృంభాయ నమః ।
ఓం ప్రజృంభాయ నమః ।
ఓం ఉజ్జృంభాయ నమః ।
ఓం కమలాసనసంస్తుతాయ నమః ।
ఓం ఏకవర్ణాయ నమః ।
ఓం ద్వివర్ణాయ నమః ।
ఓం త్రివర్ణాయ నమః ।
ఓం సుమనోహరాయ నమః ।
ఓం చుతుర్వర్ణాయ నమః ॥ ౫౦॥

ఓం పంచవర్ణాయ నమః ।
ఓం ప్రజాపతయే నమః ।
ఓం అహస్పతయే నమః ।
ఓం అగ్నిగర్భాయ నమః ।
ఓం శమీగర్భాయ నమః ।
ఓం విశ్వరేతసే నమః ।
ఓం సురారిఘ్నే నమః ।
ఓం హరిద్వర్ణాయ నమః ।
ఓం శుభకరాయ నమః ।
ఓం వసుమతే నమః ॥ ౬౦॥

ఓం వటువేషభృతే నమః ।
ఓం పూష్ణే నమః ।
ఓం గభస్తయే నమః ।
ఓం గహనాయ నమః ।
ఓం చంద్రవర్ణాయ నమః ।
ఓం కలాధరాయ నమః ।
ఓం మాయాధరాయ నమః ।
ఓం మహామాయినే నమః ।
ఓం కైవల్యాయ నమః ।
ఓం శంకరాత్మజాయ నమః ॥ ౭౦॥

ఓం విశ్వయోనయే నమః ।
ఓం అమేయాత్మనే నమః ।
ఓం తేజోనిధయే నమః ।
ఓం అనామయాయ నమః ।
ఓం పరమేష్ఠినే నమః ।
ఓం పరబ్రహ్మణే నమః ।
ఓం వేదగర్భాయ నమః ।
ఓం విరాట్సుతాయ నమః ।
ఓం పులిందకన్యాభర్త్రే నమః ।
ఓం మహాసారస్వతవ్రతాయ నమః ॥ ౮౦॥

ఓం ఆశ్రితాఖిలదాత్రే నమః ।
ఓం చోరఘ్నాయ నమః ।
ఓం రోగనాశనాయ నమః ।
ఓం అనంతమూర్తయే నమః ।
ఓం ఆనందాయ నమః ।
ఓం శిఖణ్డికృతకేతనాయ నమః ।
ఓం డంభాయ నమః ।
ఓం పరమడంభాయ నమః ।
ఓం మహాడంభాయ నమః ।
ఓం వృషాకపయే నమః ॥ ౯౦॥

ఓం కారణోపాత్తదేహాయ నమః ।
ఓం కారణాతీతవిగ్రహాయ నమః ।
ఓం అనీశ్వరాయ నమః ।
ఓం అమృతాయ నమః ।
ఓం ప్రాణాయ నమః ।
ఓం ప్రాణాయామపరాయణాయ నమః ।
ఓం విరుద్ధహంత్రే నమః ।
ఓం వీరఘ్నాయ నమః ।
ఓం రక్తశ్యామగళాయ నమః ।
ఓం శ్యామకంధరాయ నమః ॥ ౧౦౦॥

ఓం మహతే నమః ।
ఓం సుబ్రహ్మణ్యాయ నమః ।
ఓం గుహప్రీతాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః ।
ఓం బ్రాహ్మణప్రియాయ నమః ।
ఓం వేదవేద్యాయ నమః ।
ఓం అక్షయఫలప్రదాయ నమః ।
ఓం వల్లీ దేవసేనాసమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామినే నమః ॥ ౧౦౮॥

ఇతి సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తరశత నామావలిస్సమాప్తా ॥