శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్

స్కందోగుహ షణ్ముఖశ్చ ఫాలనేత్రసుతః ప్రభుః ।
పింగలః కృత్తికాసూనుః శిఖివాహో ద్విషడ్భుజః ॥ ౧॥

ద్విషణ్ణేత్రశ్శక్తిధరః పిశితాశా ప్రభంజనః ।
తారకాసురసంహారి రక్షోబలవిమర్దనః ॥ ౨॥

మత్తః ప్రమత్తోన్మత్తశ్చ సురసైన్య సురక్షకః ।
దేవసేనాపతిః ప్రాజ్ఞః కృపాలో భక్తవత్సలః ॥ ౩॥

ఉమాసుతశ్శక్తిధరః కుమారః క్రౌంచధారిణః ।
సేనానీరగ్నిజన్మా చ విశాఖశ్శంకరాత్మజః ॥ ౪॥

శివస్వామి గణస్వామి సర్వస్వామి సనాతనః ।
అనంతమూర్తిరక్షోభ్యః పార్వతీ ప్రియనందనః ॥ ౫॥

గంగాసుతశ్శరోద్భూత ఆహూతః పావకాత్మజః ।
జౄంభః ప్రజౄంభః ఉజ్జౄంభః కమలాసన సంస్తుతః ॥ ౬॥

ఏకవర్ణో ద్వివర్ణశ్చ త్రివర్ణస్సుమనోహరః ।
చతుర్వర్ణః పంచవర్ణః ప్రజాపతిరహహ్పతిః ॥ ౭॥

అగ్నిగర్భశ్శమీగర్భో విశ్వరేతాస్సురారిహా ।
హరిద్వర్ణశ్శుభకరో వటుశ్చ పటువేషభృత్ ॥ ౮॥

పూషాగభస్తిర్గహనో చంద్రవర్ణ కలాధరః ।
మాయాధరో మహామాయీ కైవల్య శ్శంకరాత్మజః ॥ ౯॥

విశ్వయోనిరమేయాత్మా తేజోయోనిరనామయః ।
పరమేష్ఠీ పరబ్రహ్మ వేదగర్భో విరాట్సుతః ॥ ౧౦॥

పులింద కన్యాభర్తాచ మహాసారస్వతవృతః ।
అశ్రితాఖిలదాతాచ చోరఘ్నో రోగనాశనః ॥ ౧౧॥

అనంతమూర్తిరానందశ్శిఖండీకృతకేతనః ।
డంభః పరమడంభశ్చ మహాడంభోవృషాకపిః ॥ ౧౨॥

కారణోత్పత్తిదేహశ్చ కారణాతీత విగ్రహః ।
అనీశ్వరోఽమృతఃప్రాణః ప్రాణాయామ పరాయణః ॥ ౧౩॥

విరుద్ధహంత వీరఘ్నో రక్తశ్యామగలోఽపిచ ।
సుబ్రహ్మణ్యో గుహప్రీతః బ్రహ్మణ్యో బ్రాహ్మణప్రియః ॥ ౧౪॥

। ఇతి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ।