శ్రీస్కన్దషట్కమ్

ఓం శ్రీగణేశాయ నమః ।

షణ్ముఖం పార్వతీపుత్రం క్రౌఞ్చశైలవిమర్దనమ్ ।
దేవసేనాపతిం దేవం స్కన్దం వన్దే శివాత్మజమ్ ॥ ౧॥

తారకాసురహన్తారం మయూరాసనసంస్థితమ్ ।
శక్తిపాణిం చ దేవేశం స్కన్దం వన్దే శివాత్మజమ్ ॥ ౨॥

విశ్వేశ్వరప్రియం దేవం విశ్వేశ్వరతనూద్భవమ్ ।
కాముకం కామదం కాన్తం స్కన్దం వన్దే శివాత్మజమ్ ॥ ౩॥

కుమారం మునిశార్దూలమానసానన్దగోచరమ్ ।
వల్లీకాన్తం జగద్యోనిం స్కన్దం వన్దే శివాత్మజమ్ ॥ ౪॥

ప్రలయస్థితికర్తారం ఆదికర్తారమీశ్వరమ్ ।
భక్తప్రియం మదోన్మత్తం స్కన్దం వన్దే శివాత్మజమ్ ॥ ౫॥

విశాఖం సర్వభూతానాం స్వామినం కృత్తికాసుతమ్ ।
సదాబలం జటాధారం స్కన్దం వన్దే శివాత్మజమ్ ॥ ౬॥

స్కన్దషట్కం స్తోత్రమిదం యః పఠేత్ శృణుయాన్నరః ।
వాఞ్ఛితాన్ లభతే సద్యశ్చాన్తే స్కన్దపురం వ్రజేత్ ॥ ౭॥

ఇతి శ్రీస్కన్దషట్కం సమ్పూర్ణమ్ ॥