సుబ్రహ్మణ్యస్తోత్రమ్ ౨

శ్రీగణేశాయ నమః ॥

శరణాగతమాతురమాధిజితం కరుణాకర కామద కామహతమ్ ।
శరకాననసమ్భవచారురుచే పరిపాలయ తారక మారక మామ్ ॥ ౧॥

హరసారసముద్భవ హైమవతీకరపల్లవలాలిత కమ్రతనో ।
మురవైరివిరిఞ్చిముదమ్బునిధే పరిపాలయ తారక మారక మామ్ ॥ ౨॥

గిరిజాసుత సాయకభిన్నగిరే సురసిన్ధుతనూజ సువర్ణరుచే ।
శిశిజాశిఖానల వాహన హే పరిపాలయ తారక మారక మామ్ ॥ ౩॥

జయ విప్రజనప్రియ వీర నమో జయ భక్తజనప్రియ భద్ర నమః ।
జయ దేవ విశాఖకుమార నమః పరిపాలయ తారక మారక మామ్ ॥ ౪॥

పురతో భవ మే పరితో భవ మే పథి మే భగవన్ భవ రక్ష గతమ్ ।
వితరాజిషు మే విజయం భగవన్ పరిపాలయ తారక మారక మామ్ ॥ ౫॥

శరదిన్దుసమానషడాననయా సరసీరుహచారువిలోచనయా ।
నిరుపాధికయా నిజబాలజయా పరిపాలయ తారక మారక మామ్ ॥ ౬॥

ఇతి కుక్కుటకేతుమనుస్మరతః పఠతామపి షణ్ముఖషట్కమిదమ్ ।
నమతామపి నన్దనమిన్దుభృతో న భయం క్వచిదస్తి శరీరమృతామ్ ॥ ౭॥

ఇతి సుబ్రహ్మణ్యస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥