స్కన్దలహరీ

ఓం శ్రీగణేశాయ నమః ।
శ్రీః ।
శ్రియై భూయాః శ్రీమచ్ఛరవణభవ త్వం శివసుతః
ప్రియప్రాప్త్యై భూయాః ప్రతనగజవక్త్రస్య సహజ ।
త్వయి ప్రేమోద్రేకాత్ప్రకటవచసా స్తోతుమనసా
మయాఽఽరబ్ధం స్తోతుం తదిదమనుమన్యస్వ భగవన్ ॥ ౧॥

నిరాబాధం రాజచ్ఛరదుదితరాకాహిమకర-
ప్రరూఢజ్యోత్స్నాభాస్మితవదనషట్కస్త్రిణయనః ।
పురః ప్రాదుర్భూయ స్ఫురతు కరుణాపూర్ణహృదయః
కరోతు స్వాస్థ్యం వై కమలదలబిన్దూపమహృది ॥ ౨॥

న లోకేఽన్యం దేవం నతజనకృతప్రత్యయవిధిం var నతజనపరిత్రాణ నిపుణం
విలోకే భీతానాం నిఖిలభయభీతైకశరణమ్ । var విధ్వంసనచణమ్ ।
కలౌ కాలేఽప్యన్తర్హరసి తిమిరం భాస్కర ఇవ
ప్రలుబ్ధానాం భోగేష్వపి నిఖిలభోగాన్వితరసి ॥ ౩॥

శివ స్వామిన్ దేవ శ్రితకలుషనిఃశేషణ గురో var శేషణ విభో
భవధ్వాన్తధ్వంసే మిహిరశతకోటిప్రతిభట ।
శివప్రాప్త్యై సమ్యక్ఫలితసదుపాయప్రకటన
ధ్రువం త్వత్కారుణ్యే కలిరపి కృతీ భూపవిభవః ॥ ౪॥

అశక్తానాం కర్మస్వపి నిఖిలనిఃశ్రేయసకృతౌ
పశుత్వగ్రస్తానాం పతిరసి విపాశత్వకలనే ।
ప్రశస్తానాం భూమ్నాం నిధిరసి నిరోద్ధా నిజశుచాం
అశక్తానాం కర్తా జగతి ధృతశక్తిః కిల భవాన్ ॥ ౫॥

var జగత్కర్తా భర్తా భవసి వినిహర్తాఽన్తసమయే
రుషాఽఽర్తానాం హర్తా విషయివిషయాణాం ఘటయితా
తృషాఽఽర్తానాం కాలే పరమమృతవర్షీ ఘన ఇవ ।
మృషాజ్ఞానార్తానాం నిఖిలవిచికిత్సాపరిహరో
విషగ్రస్తానాం త్వం సకలభయహర్తా విలససి ॥ ౬॥

రసాధిక్యం భక్తైరధికమధికం వర్షయ విభో
ప్రసీద త్వం భూయః ప్రకటయ చిదానన్దలహరీమ్ ।
అసారే సంసారే సదసతి న లిప్తం మమ మనః var సదసతి న సఙ్గో భవతు మే
కుసీదం భూయాన్మే కుశలవతి నిఃశ్రేయసపథే ॥ ౭॥

మహామోహారణ్యే విచరతి మనస్తన్నియమయన్
అహన్తాం నిశ్శేషీకురు కరుణయా త్వం స్నపయ మామ్ ।
మహీయో మాహాత్మ్యం తవ మననమార్గే స్ఫురతు మే
మహస్స్తోమాకారే త్వయి మతిజుషి స్యాత్క్వ ను తమః ॥ ౮॥

వలక్షాభం స్నిగ్ధం వదనకమలేభ్యః ప్రసృమరం
మిలత్కారుణ్యార్ద్రం మృదితభువనార్తి స్మితపదమ్ ।
పులిన్దాపత్యస్య ప్రకటపులకోద్రేకజనకం
దలద్దైన్యం ఖేదం హరతు సతతం నః సురగురో ॥ ౯॥ var నః శరజనే
అతీతో బ్రహ్మాదీన్ కృతిముఖకృతః కారణపతీన్
క్షితిస్తోయం వహ్నిర్మరుదసి వియత్తత్త్వమఖిలమ్ ।
పతిః కృత్యానాం త్వం పరిణతచిదాత్మేక్షణవతాం
ధృతిస్త్వం ధ్యాతః సన్ దిశసి నిజసాయుజ్యపదవీమ్ ॥ ౧౦॥

త్వదాత్మా త్వచ్చిత్తస్త్వదనుభవబుద్ధిస్మృతిపథః
త్వయా వ్యాప్తం సర్వం జగదిదమశేషం స్థిరచరమ్ । var త్వయా వ్యాప్త్వదలోకః
సదా యోగీ సాక్షాద్భజతి తవ సారూప్యమమలం
త్వదాయత్తానాం కిం న హి సులభమష్టౌ చ విభవాః౨॥ ౧౧॥ var భవతి దురవాపం త్రిజగతి ॥

కతి బ్రహ్మణో వా కతి కమలనేత్రాః కతి హరాః
కతి బ్రహ్మాణ్డానాం కతి చ శతకోటిష్వధికృతాః ।
కృతాజ్ఞాః సన్తస్తే వివిధకృతిరక్షాభృతికరాః
అతః సర్వైశ్వర్యం తవ యదపరిచ్ఛేద్యవిభవమ్ ॥ ౧౨॥

నమస్తే స్కన్దాయ త్రిదశపరిపాలాయ మహతే
నమః క్రౌఞాభిఖ్యాసురదలనదక్షాయ భవతే ।
నమః శూరక్రూరత్రిదశరిపుదణ్డాధ్వరకృతే var నమః ప్రష్ఠ క్రూర
నమో భూయో భూయో నతికృదవనే జాగరవతే ॥ ౧౩॥

శివస్త్వం శక్తిస్త్వం తదుభయతమైక్యం పృథగసి
var శివస్త్వం శక్తిస్త్వం ప్రథయసి తదైక్యం గుహ విభో
స్తవే ధ్యానే పూజాజపనియమముఖ్యేష్వభిరతాః ।
భువి స్థిత్వా భోగాన్ సుచిరముపభుజ్య ప్రముదితాః
భవన్తి స్థానే తత్ తదను పునరావృత్తివిముఖాః ॥ ౧౪॥ var భవన్తి త్వత్స్థానే

గురోర్విద్యాం లబ్ధ్వా సకలభయహన్త్రీం జపపరాః
పురశ్చర్యాముఖ్యక్రమవిధిజుషో ధ్యాననిపుణాః ।
వ్రతస్థైః కామౌఘైరభిలషితవాఞ్ఛాం ప్రియభుజః
చిరం జీవన్ముక్తా జగతి విజయన్తే సుకృతినః ॥ ౧౫॥

శరజ్జ్యోత్స్నాశుభ్రం స్ఫటికనికురుమ్బాభరుచిరం var స్ఫటికనికురుమ్బాన్తివిమలం
స్ఫురన్ముక్తాహారం ధవలవసనం భావయతి యః ।
ప్రరోహత్కారుణ్యామృతబహులధారాభిరభితః
చిరం సిక్తాత్మా వై స భవతి చ విచ్ఛిన్ననిగడః ॥ ౧౬॥

వృధా కర్తుం దుష్టాన్ వివిధవిషవేగాన్ శమయితుం
సుధారోచిష్కోటి ప్రతిభటరుచిం భావయతి యః ।
అధః కర్తుం సాక్షాద్భవతి వినతాసూనుమచిరాత్ var కర్తుం భక్తో భవతి
విధత్తే సర్పాణాం వివిధవిషదర్పాపహరణమ్ ॥ ౧౭॥

ప్రవాలాభాపూరే ప్రసరతి మహస్తే జగదిదం
దివం భూమిం కాష్ఠాః సకలమపి సఞ్చిన్తయతి యః ।
ద్రవీకుర్యాచ్చేతస్త్రిదశనివహానామపి సుఖాద్-
భువి స్త్రీణాం పుంసాం వశయతి తిరశ్చామపి మనః ॥ ౧౮॥

నవామ్భోదశ్యామం మరకతమణిప్రఖ్యమథ వా
భవన్తం ధ్యాయేద్యో భవతి నిపుణో మోహనవిధౌ ।
దివిష్ఠానాం భూమావపి వివిధదేశేషు వసతాం
నృణాం దేవానాం వా వియతి చరతాం పత్రిఫణినామ్ ॥ ౧౯॥

var ధ్రువం పక్షీణాం వా భుజగవనితానాం సపది సః ॥ ౧౯
కుమార శ్రీమంస్త్వాం కనకసదృశాభం స్మరతి యః
సమారబ్ధస్తమ్భే సకలజగతాం వా ప్రభవతి ।
సమస్తద్యుఃస్థానాం ప్రబలపృతనానాం సవయసాం
ప్రమత్తవ్యాఘ్రాణాం కిటిహయగజానాం చ సపది ॥ ౨౦॥

ఘటాత్కారైః సాకం సహకృతమహాధూమపటల- var ఛటాత్కారైః సాకం
స్ఫుటాకారం సాక్షాత్స్మరతి యది మన్త్రీ సకృదపి ।
హఠాదుచ్చాటాయ ప్రభవతి మృగాణాం స పతతాం
పటుర్విద్వేషే స్యాద్విధిరచితపాశం విఘటయన్ ॥ ౨౧॥

స్మరన్ఘోరాకారం తిమిరనికురుమ్బస్య సదృశం
జపన్మన్త్రాన్ మర్త్యః సకలరిపుదర్పక్షపయితా ।
స రుద్రేణౌపమ్యం భజతి పరమాత్మన్ గుహ విభో
వరిష్ఠః సాధూనామపి చ నితరాం త్వద్భజనవాన్ ॥ ౨౨॥

మహాభూతవ్యాప్తం కలయతి చ యో ధ్యాననిపుణః
స భూతైః సన్త్యక్తస్త్రిజగతి చ యోగేన సరసః ।
గుహ స్వామిన్నన్తర్దహరయతి యస్త్వాం తు కలయన్
జహన్మాయో జీవన్భవతి స విముక్తః పటుమతిః ॥ ౨౩॥

శివస్వామిన్ గౌరీప్రియసుత మయూరాసన గుహే-
త్యమూన్యుక్త్వా నామాన్యఖిలదురితౌఘాన్ క్షపయతి ।
ఇహాసౌ లోకే తు ప్రబలవిభవస్సన్ సువిచరన్
విమానారూఢోఽన్తే తవ భజతి లోకం నిరుపమమ్ ॥ ౨౪॥

తవ శ్రీమన్మూర్తిం కలయితుమనీశోఽహమధునా
భవత్పాదామ్భోజం భవభయహరం నౌమి శరణమ్ ।
అతః సత్యాద్రీశ ప్రమథగణనాథాత్మజ విభో
గుహ స్వామిన్ దీనే వితను మయి కారుణ్యమనిశమ్ ॥ ౨౫॥

భవాయానన్దాబ్ధే శ్రుతినికరమూలార్థమఖిలం
నిగృహ్య వ్యాహర్తుం కమలజమసక్తం తు సహసా ।
బ్రువాణస్త్వం స్వామిక్షితిధరపతే దేశికగురో var స్వామిక్షితిధరపతే స్వామిమలై
గుహ స్వామిన్దీనే మయి వితను కారుణ్యమనిశమ్ ॥ ౨౬॥

అగస్త్యప్రష్ఠానామమలహృదయాబ్జైకనిలయం
సకృద్వా న ధ్యాతం పదకమలయుగ్మం తవ మయా ।
తథాపి శ్రీజన్తి స్థలనిలయ దేవేశ వరద var శ్రీజన్తి తిరుఛేన్దూర్ ??
గుహ స్వామిన్దీనే మయి వితను కారుణ్యమనిశమ్ ॥ ౨౭॥

రణే హత్వా శక్త్యా సకలదనుజాంస్తారకముఖాన్
హరిబ్రహ్మేన్ద్రాణామపి సురమునీనాం భువి నృణామ్ ।
ముదం కుర్వాణః శ్రీశివశిఖరినాథ త్వమఖిలాంఆ var శివశిఖరినాథ శివగిరి
గుహ స్వామిన్ దీనే మయి వితను కారుణ్యమనిశమ్ ॥ ౨౮॥

శరద్రాకాజైవాతృక విమలషడ్వక్త్రవిలసద్-
ద్విషడ్బాహో శక్త్యా విదలితమహాక్రౌఞ్చశిఖరిన్ ।
హృదావాస శ్రీహల్లకగిరిపతే సర్వవిదుషాం
గుహ స్వామిన్దీనే మయి వితను కారుణ్యమనిశమ్ ॥ ౨౯॥

మహాన్తం కేకీన్ద్రం వరద సహసాఽఽరుహ్య దివిషద్-
గణానాం సర్వేషామభయద మునీనాం చ భజతామ్ ।
బలారాతేః కన్యారమణ బహుపుణ్యాచలపతే
గుహ స్వామిన్దీనే మయి వితను కారుణ్యమనిశమ్ ॥ ౩౦॥

మహద్బ్రహ్మానన్దం పరశివగురుం సన్తతలసత్-
తటిత్కోటిప్రఖ్యం సకలదురితార్తిఘ్నమమలమ్ ।
హరిబ్రహ్మేన్ద్రామరగణనమస్కార్యచరణం
గుహం శ్రీసఙ్గీతప్రియమహమన్తర్హృది భజే ॥ ౩౧॥

నమఃస్కన్దదేవాయ ।

ఇతి శ్రీస్కన్దలహరీ సమాప్తా ।