స్కన్ద షష్ఠి కవచం

స్కన్ద షష్ఠి కవచం

కాప్పు

తుదిపోర్క్కు వల్విణైపోమ్ తున్బమ్ పోమ్
నెన్జిల్ పదిపోర్కు సెల్వమ్ పలితు కథిత్తు ఓన్గుమ్
నిష్టైయుఙ్ కైకూడుమ్
నిమలర్ అరుల్ కన్దర్ శష్ఠి కవచన్ తనై

అమరర్ ఇడర్ తీర అమరమ్ పురిన్ద
కుమరనడి నెన్జే కుఱి

నూల్

షష్టియై నోక్క శరవన భవనార్
సిశ్టరుక్ కుడవుమ్ సెన్కదిర్ వేలోన్
పాదమ్ ఇరణ్డిల్ పన్మణి చదన్గై
గీతమ్ పాడ కిఙ్కిణి యాడ

మైయ నడన్చెయుమ్ మయిల్ వాహననార్
కైయిల్ వేలాల్ ఎనై కాక్క వెణ్డ్రు వన్దు
వర వర వేలా యుదనార్ వరుగ
వరుగ వరుగ మయిలోన్ వరుగ
ఇన్దిరన్ ముదలా యెణ్డిసై పోట్ర
మన్తిర వడివేల్ వరుగ వరుగ (౧౦)

వాసవన్ మరుగా వరుగ వరుగ
నేసక్ కుఱమగళ్ నినైవోన్ వరుగ
ఆరుముఖమ్ పడైత్త అయ్యా వరుగ
నీఱిడుమ్ వేలవన్ నిత్తమ్ వరుగ
సిరగిరి వేలవన్ సీక్కిరమ్ వరుగ (౧౫)

శరహన భవనార్ శడుదియిల్ వరుగ

రహణ భవచ ర ర ర ర ర ర ర
రిహణ భవచ రి రి రి రి రి రి రి
విణభవ శరహణ వీరా నమో నమో
నిభవ శరహణ నిఱ నిఱ నిఱన (౨౦)

వచర హణబ వరుగ వరుగ
అసురర్ కుడి కెడుత్త అయ్యా వరుగ
ఎన్నై ఆళుమ్ ఇళైయోన్ కైయిల్
పన్నిరణ్డాయుమ్ పాసాన్గుశముమ్
పరన్ధ విఴిగళ్ పన్నిరణ్డిలన్గ (౨౫)

విరైన్దు ఎనైక్ కాక్క వేలోన్ వరుగ
అయ్యుమ్ కిలియుమ్ అడైవుడన్ శౌవుమ్
ఉయ్యొళి శౌవుమ్, ఉయిరైయుఙ్ కిలియుమ్
కిలియుమ్ శౌవుమ్ కిళరొళిఐయుమ్
నిలై పెట్ఱెన్మున్ నిత్తముమ్ ఒళిరుమ్ (౩౦)

శన్ముఖన్ నీయుమ్ తనిఒళి యొవ్వుమ్
కుణ్డలి యామ్ శివ గుహన్ దినమ్ వరుగ

ఆరుముఖముమ్ అణిముడి ఆరుమ్
నీరిడు నెట్రియుమ్ నీణ్డ పురువముమ్
పన్నిరు కణ్ణుమ్ పవలచ్ చెవ్వాయుమ్ (౩౫)

నన్ నెరి నెట్రియిల్ నవమణిచ్ చుట్టియుమ్
ఈ అరారు సెవియిల్ ఇలగు కుణ్డలముమ్
ఆరిరు తిణ్భుయత్ తఴగియ మార్బిల్
పల్ బూశనముమ్ పదక్కముమ్ దరిత్తు
నన్మని పూణ్డ నవరత్న మాలైయుమ్ (౪౦)

ముప్పురి నూలుమ్ ముత్తణి మార్బుమ్
సెప్పఴ గుడైయ తిరువయిరు ఉన్దియుమ్
తువణ్డ మరున్గిల్ సుడరొలి పట్టుమ్
నవరత్నమ్ పదిత్త నర్చీఱావుమ్
ఇరు తొడై అఴగుమ్ ఇణైముఴన్ దాలుమ్ (౪౫)

తిరువడి యదనిల్ శిలమ్బొలి ముఴన్గ
శెగగణ శెగగణ శెగగణ శెగణ
మొగమొగ మొగమొగ మొగమొగ మొగన
నగనగ నగనగ నగనగ నగెన
డిగుగుణ డిగుడిగు డిగుగుణ డిగుణ (౫౦)

ర ర ర ర ర ర ర ర ర ర ర
రి రి రి రి రి రి రి రి రి రి రి రి రి రి రి
డు డు డు డు డు డు డు డు డు డు డు డు డు డు డు
డగు డగు డిగు డిగు డఙ్గు డిఙ్గుగు
విన్దు విన్దు మయిలోన్ విన్దు (౫౫)

మున్దు మున్దు మురుగవెళ్ మున్దు

ఎణ్డ్రనై యాళుమ్ యేరగచ్ సెల్వ!
మైన్దన్ వేణ్డుమ్ వరమగిఴ్న్ద్ ఉదవుమ్
లాలా లాలా లాలా వేసముమ్
లీలా లీలా లీలా వినోదనెణ్డ్రు (౬౦)

ఉన్ తిరు వడియై ఉరుదియెణ్డ్రెణ్ణుమ్
ఎణ్డ్రనై వైత్తున్ ఇణైయడి కాక్క
ఎన్నుయిర్క్ కురియామ్ ఇరైవన్ కాక్క
పన్నిరు విఴియాల్ బాలనైక్ కాక్క
అడియేన్ వదనమ్ అఴగువేల్ కాక్క (౬౫)

పొడిపునై నెట్రియై పునిదవేల్ కాక్క
కదిర్వేల్ ఇరణ్డుమ్ కణ్ణినైక్ కాక్క
విఴి సెవి యిరణ్డుమ్ వేలవర్ కాక్క
నాసిగళ్ ఇరణ్డుమ్ నల్వేల్ కాక్కా
పేసియ వైథనై పెరువేల్ కాక్క (౭౦)

ముప్పత్ తిరుపల్ మునైవేల్ కాక్క
సెప్పియ నావైచ్ చెవ్వేల్ కాక్క

కన్నమ్ ఇరణ్డుమ్ కార్థివేల్ కాక్క
ఎన్నిలన్గ్ కఴుత్తై ఇనియవేల్ కాక్క
మార్బై రత్న వడివేల్ కాక్క (౭౫)

సెరిళ ములైమార్ తిరువేల్ కాక్క
వడివేల్ ఇరుతోళ్ వళమ్పెర కాక్క
పిడరిగళ్ ఇరణ్డుమ్ పెరువేల్ కాక్క
అఴగుడన్ ముదుగై అరుళ్వేల్ కాక్క
పఴు పతినారుమ్ పరువేల్ కాక్క (౮౦)

వెట్రివేల్ వయిట్రై విళన్గవే కాక్క
సిట్రిడై అఴగుర శెవ్వేల్ కాక్క
నానాఙ్ కయిట్రై నల్వేల్ కాక్క
ఆణ్పెన్ కురి యిరణ్డుమ్ అయిల్వేల్ కాక్క
పిట్టమ్ ఇరణ్డుమ్ పెరువేల్ కాక్క (౮౫)

వట్టక్ కుడత్తై వల్వేల్ కాక్క
పణై తొడై ఇరణ్డుమ్ పరువేల్ కాక్క
కణైక్కాల్ ముఴన్తాల్ కదిర్వేల్ కాక్క
అయ్విరల్ అడియినై అరుళ్వేల్ కాక్క
కైకళిరణ్డుమ్ కరునైవేల్ కాక్క (౯౦)

మున్కై ఇరణ్డుమ్ మురణ్వేల్ కాక్క
పిన్కై ఇరణ్డుమ్ పిన్నవళ్ ఇరుక్క
నావిల్ సరస్వతి నట్రునై యాగ
నాబిక్ కమలమ్ నల్వేల్ కాక్క
ముప్పాల్ నాడియై మునైవేల్ కాక్క (౯౫)

ఎప్పొఴుదుమ్ ఎనై ఎదిర్వేల్ కాక్క
అడియేన్ వచనమ్ అశైవుళ నేరమ్
కడుగవే వన్దు కనకవేల్ కాక్క
వరుమ్పగళ్ తన్నిల్ వజ్రవేల్ కాక్క
అరైయిరుళ్ తన్నిల్ అనైయవేల్ కాక్క (౧౦౦)

యేమతిల్ జామత్తిల్ ఎదిర్వేల్ కాక్క
తామదమ్ నీక్కి చతుర్వేల్ కాక్క
కాక్క కాక్క కనకవేల్ కాక్క
నోక్క నోక్క నొడియినిల్ నోక్క

తాక్క తాక్క తడైయరత్ తాక్క (౧౦౫)

పార్క్క పార్క్క పావమ్ పొడిపడ
బిల్లీ శూనియమ్ పెరుమ్పగై అగల
వల్ల భూథమ్ వలాటిగప్ పేయ్గళ్
అల్లల్ పడుత్తుమ్ అడన్గ మునియుమ్
పిళ్ళైగళ్ టిన్నుమ్ పుఴక్కడై మునియుమ్ (౧౧౦)

కొఌవై పెయ్గళుమ్ కురళైప్ పేయ్గళుమ్
పెణ్కలై తొడరుమ్ బ్రహ్మ్మ రాక్శసరుమ్
అడియనై కణ్డాల్ అలరిక్ కలన్గిడ
ఇరిసి కాట్టెరి ఇత్తున్బ సేనైయుమ్
ఎల్లిలుమ్ ఇరుట్టిలుమ్ ఎదిర్పడుమ్ అణ్ణరుమ్ (౧౧౫)

కనపూజై కొళ్ళుమ్ కాలియొ డనైవరుమ్
విట్టాన్గ్ కారరుమ్ మిగుపల పేయ్గళుమ్
తణ్డియక్ కారరుమ్ చణ్డాళర్గళుమ్
ఎన్ పెయర్ శొల్లవుమ్ ఇడి విఴున్ దొడిడ

ఆనై యడియినిల్ అరుమ్పా వైగలుమ్ (౧౨౦)

పూనై మయిరుమ్ పిళ్ళైగల్ ఎన్బుమ్
నగముమ్ మయిరుమ్ నీళ్ముడి మణ్డైయుమ్
పావైగళుడనే పల కలశత్తుడన్
మనైయిర్ పుదైత్త వన్జనై తనైయుమ్
ఒట్టియ పావైయుమ్ ఒట్టియ సెరుక్కుమ్ (౧౨౫)

కాసుమ్ పనముమ్ కావుడన్ సోరుమ్
ఓదుమన్జనముమ్ ఒరువఴిప్ పోక్కుమ్
అడియనై కణ్డాల్ అలైన్దు కులైన్దిడ
మాట్రార్ వన్చగర్ వన్దు వణఙ్గిడ
కాల ధూతాల్ ఎనైక్ కణ్డార్ కలన్గిడ (౧౩౦)

అన్జి నడుఙ్గిడ అరణ్డు పురణ్డిడ
వాఇ విట్టలరి మధి కెట్టొడ
పడియినిల్ ముత్తాప్ పాసక్ కయిట్రాల్
కట్టుడన్ అన్గమ్ కదరిడక్ కట్టు
కట్టి ఉరుట్టు కైకాల్ మురియ (౧౩౫)

కట్టు కట్టు కదరిడక్ కట్టు
ముట్టు ముట్టు విఴిగళ్ పిదున్గిడ
చెక్కు చెక్కు చెదిల్ చెదిలాగ
చొక్కు చొక్కు సూర్పగై చొక్కు

కుత్తు కుత్తు కూర్వడి వేలాల్ (౧౪౦)

పట్రు పట్రు పగలవన్ తణలెరి
తణలెరి తణలెరి తణలదువాగ
విడువిడు వేలై వెరుణ్డదు ఓడ
పులియుమ్ నరియుమ్ పున్నరి నాయుమ్
ఎలియుమ్ కరడియుమ్ ఇనిత్ తొడర్న్ద్ ఓడ (౧౪౫)

తేళుమ్ పామ్బుమ్ సెయ్యాన్ పూరాన్
కడివిడ విషన్గళ్ కడితుయర్ అన్గమ్
ఏరియ విషన్గల్ ఎలిదినిల్ ఇరన్గ
పొళుప్పున్జ్ చుళుక్కుమ్ ఒరుతలై నొయుమ్
వాదమ్ చయితియమ్ వలిప్పుప్ పిత్తమ్ (౧౫౦)

సూళై చయఙ్ కున్మమ్ సొక్కు చిరన్గు
కుడైచల్ సిలన్ది కుడల్విప్ పిరిది
పక్క పిళవై పడర్ తొడై వాఴై
కడువన్ పడువన్ కైత్తాళ్ సిలన్ది
పర్కుత్తు అరణై పరు వరై యాప్పుమ్ (౧౫౫)

యెల్లాప్ పిణియుమ్ ఎణ్డ్రనైక్ కణ్డాల్
నిల్లా దోడ నీయెనక్ కరుళ్వాఇ
ఈర్ ఎఴు ఉలగముమ్ ఎనక్కురవాగ
ఆణుమ్ పెణ్ణుమ్ అనైవరుమ్ యెనక్క
మణ్ణాళ్ అరసరుమ్ మగిఴ్న్దురవాగవుమ్ (౧౬౦)

ఉన్నైత్ తుదిక్క ఉన్ తిరునామమ్
శరవన భవనే సైలొళి భవనే
తిరిపుర భవనే తిగఴొళి భవనే
పరిపుర భవనే పవమొళి భవనే
అరిథిరు మరుగ అమరా పతియై (౧౬౫)

కాత్తుత్ దేవర్గళ్ కడున్జ్ చిరై విడుత్తాఇ
కన్దా గుహనే కదిర్ వేలవనే
కార్తికై మైన్దా కడమ్బా కడమ్బనై
ఇడుమ్బనై అఴిత్త ఇనియవేల్ మురుగా
తణికాచలనే శన్కరన్ పుదల్వా (౧౭౦)

కదిర్కా మత్తురై కదిర్వేల్ మురుగా

పఴని పదివాఴ్ బాలకుమారా
ఆవినన్ కుడివాఴ్ అఴగియ వేలా
సెన్దిన్మా మలైయురుమ్ చెన్గల్వరాయా
శమరా పురివాఴ్ శన్ముఖత్ అరసే (౧౭౫)

కారార్ కుఴలల్ కలైమగళ్ నణ్డ్రాఇ
యెన్నా ఇరుక్క యానునైప్ పాడ
యెనై తొడర్దిరుక్కుమ్ ఎన్థై మురుగనై
పాడినేన్ ఆడినేన్ పరవసమాగ
ఆడినేన్ ఆడినేన్ ఆవినన్ బూథియై (౧౮౦)

నేసముడన్ యాన్ నెట్రియిల్ అనియ
పాస వినైగల్ పట్రదు నీఙ్గి
ఉన్పదమ్ పెరవే ఉన్నరులాగ
అన్బుడన్ రక్శి అన్నమున్జ్ చొన్నముమ్
మెత్త మెత్తాగ వేలాయు దనార్ (౧౮౫)

సిద్ధి పెట్ట్రడియెన్ సిరప్పుడన్ వాఴ్గ
వాఴ్గ వాఴ్గ మయిలోన్ వాఴ్గ
వాఴ్గ వాఴ్గ వడివేల్ వాఴ్గ
వాఴ్గ వాఴ్గ మలై గురు వాఴ్గ
వాఴ్గ వాఴ్గ మలై కుర మగళుడన్ (౧౯౦)

వాఴ్గ వాఴ్గ వారణ దువసమ్
వాఴ్గ వాఴ్గ వెన్ వరుమైగళ్ నీఙ్గ
యెత్తనై కురైగళ్ ఎత్తనై పిఴైగళ్
యెత్తనై యడియెన్ ఎత్తనై సెయ్యినుమ్
పెట్రవన్ నీగురు పొరుప్పదు ఉన్కడన్ (౧౯౫)

పెట్రవళ్ కురమగళ్ పెట్రవళామే
పిళ్ళై యెణ్డ్రన్బాఇ ప్రియ మళిత్తు
మైన్దన్ ఎన్ మీదు ఉన్ మన మగిఴ్న్దు అరుళి
తన్జమ్ ఎణ్డ్రు అడియార్ తఴైత్తిడ అరుళ్సెయ్
కన్దర్ షష్ఠీ కవచమ్ విరుమ్బియ (౨౦౦)

బాలన్ దేవ రాయన్ పగర్న్ దదై
కాలైయిల్ మాలైయిల్ కరుత్తుడన్ నాళుమ్
ఆచా రత్తుడన్ అన్గఙ్ తులక్కి
నేసముడన్ ఒరు నినైవదువాగి
కన్దర్ షష్ఠీ కవచమ్ ఇదనై (౨౦౫)

చిన్తై కలన్గాదు ద్యనిప్పవర్గళ్
ఒరునాళ్ ముప్పత్ తారురు కొణ్డు
ఓదియె జపిత్తు ఉగన్దు నీరణియ
అష్ట దిక్కుళ్ళోర్ అడన్గలుమ్ వసమై
దిసై మన్నర్ ఎణ్మర్ సెయలదు అరుళువర్ (౨౧౦)

మాట్రలరెల్లామ్ వన్దు వణఙ్గువర్
నవకోళ్ మగ్ఴిన్దు నన్మై యళిథిదుమ్
నవమద నెనవుమ్ నల్లెఴిల్ పెరువర్
ఎన్దనాళుమ్ ఈరెట్టాఇ వాఴ్వర్
కన్దర్ కై వేలమ్ కవచ తడియై (౨౧౫)

వఴియై కాణ మెయ్యై విళన్గుమ్
విఴియార్కాణ వెరుణ్డిడుమ్ పేయ్గళ్
పొల్లా దవరై పొడి పొడి యాక్కుమ్
నల్లొర్ నినైవిల్ నటనమ్ పురియుమ్
సర్వ శత్తురు సన్గా రత్తడి (౨౨౦)

అరిన్దెనదు ఉల్లమ్ అష్ట లక్ష్మిగళి
వీర లక్ష్మిక్కు విరున్ దుణవాగ
సూర పద్మావై తుణిత్తగై యదనాల్
ఇరుబ తెఴ్వరుక్కు ఉవన్ దముదలిత్త
గురుపరన్ పఴని కుణ్డ్రిల్ ఇరుక్కుమ్ (౨౨౫)

చిన్న కుఴన్దై సేవడి పోట్రి
యెనై తడు తాట్కొళ యెణ్డ్రన దుళ్ళమ్
మేవియ వడివురుమ్ వేలవా పోట్రి
దేవర్గళ్ సేనా పతియే పోట్రి
కురమగళ్ మన మగిఴ్ కోవే పోట్రి (౨౩౦)

తిరమిగు దివ్య దేహా పోట్రి
ఇడుమ్బా యుదనే ఇడుమ్బా పోట్రి
కడమ్బా పోట్రి కన్దా పోట్రి
వెట్చి పునైయుమ్ వేళే పోట్రి
ఉయర్గిరి కనక సబైక్కోర్ అరసే (౨౩౫)

మయిల్ నట మిడువొఇ మలరడి శరణమ్
శరణమ్ శరణమ్ శరవణ భవ ఓం
శరణమ్ శరణమ్ షణ్ముఖ శరణమ్
శరణమ్ శరణమ్ షణ్ముఖ శరణమ్