హరిద్రాగణేశకవచమ్

శ్రీగణేశాయ నమః ।
ఈశ్వర ఉవాచ ।
శ్రృణు వక్ష్యామి కవచం సర్వసిద్ధికరం ప్రియే ।
పఠిత్వా పాఠయిత్వా చ ముచ్యతే సర్వసఙ్కటాత్ ॥ ౧॥

అజ్ఞాత్వా కవచం దేవి గణేశస్య మనుం జపేత్ ।
సిద్ధిర్నజాయతే తస్య కల్పకోటిశతైరపి ॥ ౨॥

ఓం ఆమోదశ్చ శిరః పాతు ప్రమోదశ్చ శిఖోపరి ।
సమ్మోదో భ్రూయుగే పాతు భ్రూమధ్యే చ గణాధిపః ॥ ౩॥

గణాక్రీడో నేత్రయుగం నాసాయాం గణనాయకః ।
గణక్రీడాన్వితః పాతు వదనే సర్వసిద్ధయే ॥ ౪॥

జిహ్వాయాం సుముఖః పాతు గ్రీవాయాం దుర్ముఖః సదా ।
విఘ్నేశో హృదయే పాతు విఘ్ననాథశ్చ వక్షసి ॥ ౫॥

గణానాం నాయకః పాతు బాహుయుగ్మం సదా మమ ।
విఘ్నకర్తా చ హ్యుదరే విఘ్నహర్తా చ లిఙ్గకే ॥ ౬॥

గజవక్త్రః కటీదేశే ఏకదన్తో నితమ్బకే ।
లమ్బోదరః సదా పాతు గుహ్యదేశే మమారుణః ॥ ౭॥

వ్యాలయజ్ఞోపవీతీ మాం పాతు పాదయుగే సదా ।
జాపకః సర్వదా పాతు జానుజఙ్ఘే గణాధిపః ॥ ౮॥

హారిద్రః సర్వదా పాతు సర్వాఙ్గే గణనాయకః ।
య ఇదం ప్రపఠేన్నిత్యం గణేశస్య మహేశ్వరి ॥ ౯॥

కవచం సర్వసిద్ధాఖ్యం సర్వవిఘ్నవినాశనమ్ ।
సర్వసిద్ధికరం సాక్షాత్సర్వపాపవిమోచనమ్ ॥ ౧౦॥

సర్వసమ్పత్ప్రదం సాక్షాత్సర్వదుఃఖవిమోక్షణమ్ ।
సర్వాపత్తిప్రశమనం సర్వశత్రుక్షయఙ్కరమ్ ॥ ౧౧॥

గ్రహపీడా జ్వరా రోగా యే చాన్యే గుహ్యకాదయః ।
పఠనాద్ధారణాదేవ నాశమాయన్తి తత్క్షణాత్ ॥ ౧౨॥

ధనధాన్యకరం దేవి కవచం సురపూజితమ్ ।
సమం నాస్తి మహేశాని త్రైలోక్యే కవచస్య చ ॥ ౧౩॥

హారిద్రస్య మహాదేవి విఘ్నరాజస్య భూతలే ।
కిమన్యైరసదాలాపైర్యత్రాయుర్వ్యయతామియాత్ ॥ ౧౪॥

॥ ఇతి విశ్వసారతన్త్రే హరిద్రాగణేశకవచం సమ్పూర్ణమ్ ॥