హేరమ్బస్తోత్రం గౌరికృతమ్

శ్రీ గణేశాయ నమః ।
గౌర్యువాచ ।
గజానన జ్ఞానవిహారకారిన్న మాం చ జానాసి పరావమర్షామ్ ।
గణేశ రక్షస్వ న చేచ్ఛరీరం త్యజామి సద్యస్త్వయి భక్తియుక్తా ॥ ౧॥

విఘ్నేశ హేరమ్బ మహోదర ప్రియ లమ్బోదర ప్రేమవివర్ధనాచ్యుత ।
విఘ్నస్య హర్తాఽసురసఙ్ఘహర్తా మాం రక్ష దైత్యాత్వయి భక్తియుక్తామ్ ॥ ౨॥

కిం సిద్ధిబుద్ధిప్రసరేణ మోహయుక్‍తోఽసి కిం వా నిశి నిద్రితోఽసి ।
కిం లక్షలాభార్థవిచారయుక్‍తః కిం మాం చ విస్మృత్య సుసంస్థితోఽసి ॥ ౩॥

కిం భక్‍తసఙ్గేన చ దేవదేవ నానోపచారైశ్చ సుయన్‍త్రితోఽసి ।
కిం మోదకార్థే గణపాద్ధృతోఽసి నానావిహారేషు చ వక్రతుణ్డ ॥ ౪॥

స్వానన్దభోగేషు పరిహృతోఽసి దాసీం చ విస్మృత్య మహానుభావ ।
ఆనన్త్యలీలాసు చ లాలసోఽసి కిం భక్‍తరక్షార్థసుసఙ్కటస్థః ॥ ౫॥

అహో గణేశామృతపానదక్షామరైస్తథా వాఽసురపైః స్మృతోఽసి ।
తదర్థనానావిధిసంయుతోఽసి విసృజ్య మాం దాసీమనన్యభావామ్ ॥ ౬॥

రక్షస్వ మాం దీనతమాం పరేశ సర్వత్ర చిత్తేషు చ సంస్థితస్త్వమ్ ।
ప్రభో విలమ్బేన వినాయకోఽసి బ్రహ్మేశ కిం దేవ నమో నమస్తే ॥ ౭॥

భక్‍తాభిమానీతి చ నామ ముఖ్యం వేదే త్వభావాన్ నహి చేన్మహాత్మన్ ।
ఆగత్య హత్వాఽదితిజం సురేశ మాం రక్ష దాసీం హృది పాదనిష్ఠామ్ ॥ ౮॥

అహో న దూరం తవ కిఞ్చిదేవ కథం న బుద్ధీశ సమాగతోఽసి ।
సుచిన్త్యదేవ ప్రజహామి దేహం యశః కరిష్యే విపరీతమేవమ్ ॥ ౯॥

రక్ష రక్ష దయాసిన్ధోఽపరాధాన్మే క్షమస్వ చ ।
క్షణే క్షణే త్వహం దాసీ రక్షితవ్యా విశేషతః ॥ ౧౦॥

స్తువత్యామేవ పార్వత్యాం శఙ్కరో బోధసంయుతః ।
బభూవ గణపానాం వై శ్రుత్వా హాహారవం విధేః ॥ ౧౧॥

గణేశం మనసా స్మృత్వా వృషారూఢః సమాయయౌ ।
క్షణేన దైత్యరాజం తం దృష్ట్వా డమరుణాహనత్ ॥ ౧౨॥

తతః సోఽపి శివం వీక్ష్యాలిఙ్గితుం ధవితో।ఆభవత్ ।
శివస్య శూలికాదీని శస్త్రాణి కుణ్ఠితాని వై ॥ ౧౩॥

తం దృష్ట్వా పరమాశ్చర్యం భయభీతో మహేశ్వరః ।
సస్మార గణపం సోఽపి నిర్విఘ్నార్థం ప్రజాపతే ॥ ౧౪॥

పార్వత్యాః స్తవనం శ్రుత్వా గజాననః సమాయయౌ ।
ఇతి ముద్గలపురాణోక్‍తం హేరమ్బస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ।