Author: సాగి వేంకట ఉమా మహేశ్వర శాస్త్రి

శ్రీఆత్మనాథసహస్రనామావలిః అథవా బ్రహ్మానన్దసహస్రనామావలిః

ఓం శ్రీగణేశాయ నమః । ఓం బ్రహ్మానన్దాయ నమః । ఆత్మనాథాయ । అజ్ఞానాశ్వత్థసాక్షిణే । అగ్రాహ్యాయ । అత్యాజ్యాయ । అగోత్రాయ । అప(వ)ర్ణాయ । అస్థూలాయ । అనణవే । అహ్నస్వాయ । అదివ్యాయ । అలోహితాయ । అనిలాయ । అస్నేహాయ । అచ్ఛాయాయ । అవిషయాయ । అనాకాశాయ । అనపేయాయ । అశబ్దాయ । అస్పర్శాయ నమః ॥ ౨౦॥ ఓం అరూపాయ నమః । అరసాయ । అరజసే । అసమగ్రాయ । అఘవతే । అచక్షుష్యాయ । అజిహ్వాకాయ । అగస్తయే । అపాపాయ । అమనసే । అప్రజాపతయే । అప్రాణాయ । అపతృప్యాయ […]

అష్టమూర్తిస్తోత్రమ్

శ్రీగణేశాయ నమః ॥ ఈశా వాస్యమిదం సర్వం చక్షోః సూర్యో అజాయత । ఇతి శ్రుతిరువాచాతో మహాదేవః పరావరః ॥ ౧॥ అష్టమూర్తేరసౌ సూర్యౌ మూర్తిత్వం పరికల్పితః । నేత్రత్రిలోచనస్యైకమసౌ సూర్యస్తదాశ్రితః ॥ ౨॥ యస్య భాసా సర్వమిదం విభాతీది శ్రుతేరిమే । తమేవ భాన్తమీశానమనుభాన్తి ఖగాదయః ॥ ౩॥ ఈశానః సర్వవిద్యానాం భూతానాం చేతి చ శ్రుతేః । వేదాదీనామప్యధీశః స బ్రహ్మా కైర్న పూజ్యతే ॥ ౪॥ యస్య సంహారకాలే తు న కిఞ్చిదవశిష్యతే । సృష్టికాలే పునః సర్వం స ఏకః సృజతి ప్రభుః ॥ ౫॥ సూర్యాచద్రమసౌ ధాతా యథాపూర్వమకల్పయత్ । ఇతి శ్రుతేర్మహాదేవః శ్రేష్ఠోఽర్యః సకలాశ్రితః ॥ ౬॥ […]

అర్ధనారీశ్వరాష్టకమ్

అంభోధరశ్యామలకున్తలాయై తటిత్ప్రభాతామ్రజటాధరాయ । నిరీశ్వరాయై నిఖిలేశ్వరాయ నమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ ౧॥ ప్రదీప్తరత్నోజ్వలకుణ్డలాయై స్ఫురన్మహాపన్నగభూషణాయ । శివప్రియాయై చ శివప్రియాయ నమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ ౨॥ మన్దారమాలాకలితాలకాయై కపాలమాలాఙ్కితకన్ధరాయై । దివ్యామ్బరాయై చ దిగమ్బరాయ నమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ ౩॥ కస్తూరికాకుఙ్కుమలేపనాయై శ్మశానభస్మాత్తవిలేపనాయ । కృతస్మరాయై వికృతస్మరాయ నమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ ౪॥ పాదారవిన్దార్పితహంసకాయై పాదాబ్జరాజత్ఫణినూపురాయ । కలామయాయై వికలామయాయ నమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ ౫॥ ప్రపఞ్చసృష్ట్యున్ముఖలాస్యకాయై సమస్తసంహారకతాణ్డవాయ । సమేక్షణాయై విషమేక్షణాయ నమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ ౬॥ ప్రఫుల్లనీలోత్పలలోచనాయై […]

అర్ధనారీశ్వరస్తోత్రమ్

శ్రీగణేశాయ నమః ॥ మన్దారమాలాలులితాలకాయై కపాలమాలాఙ్కితశేఖరాయ । దివ్యామ్బరాయై చ దిగమ్బరాయ నమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ ౧॥ ఏకః స్తనస్తుఙ్గతరః పరస్య వార్తామివ ప్రష్టుమగాన్ముఖాగ్రమ్ । యస్యాః ప్రియార్ధస్థితిముద్వహన్త్యాః సా పాతు వః పర్వతరాజపుత్రీ ॥ ౨॥ యస్యోపవీతగుణ ఏవ ఫణావృతైక- వక్షోరుహః కుచపటీయతి వామభాగే । తస్మై మమాస్తు తమసామవసానసీమ్నే చన్ద్రార్ధమౌలిశిరసే చ నమః శివాయ ॥ ౩॥ స్వేదార్ద్రవామకుచమణ్డనపత్రభఙ్గ- సంశోషిదక్షిణకరాఙ్గులిభస్మరేణుః । స్త్రీపుంనపుంసకపదవ్యతిలఙ్ఘినీ వః శమ్భోస్తనుః సుఖయతు ప్రకృతిశ్చతుర్థీ ॥ ౪॥ ఇత్యర్ధనారీశ్వరస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ।

శ్రీఅరుణాచలేశ్వరసహస్రనామావలీ

దృష్టో హరతి పాపాని సేవితో వాఞ్ఛితప్రదః । కీర్తితో విజనైర్దూరే శోణాద్రిరితి ముక్తిదః ॥ ౧॥ లలాటే పుణ్డ్రాఙ్గీ నిటిలకృతకస్తూరితిలకః స్ఫురన్మాలాధారస్ఫురితకటి కౌపీనవసనః । దధానో ధుత్తూరం శిరసి ఫణిరాజం శశికలాం అధీశః సర్వేషాం అరుణగిరియోగీ విజయతే ॥ ౨॥ శౌరిం సత్యగిరం వరాహవపుషం పాదామ్బుజాదర్శనే చక్రే యో దయయా సమస్తజగతాం నాథం శిరోదర్శనే । మిథ్యావాచమపూజ్యమేవ సతతం హంసస్వరూపం విధిం తస్మిన్మే హృదయం సుఖేన రమతాం శమ్భౌ (సామ్బే) పరబ్రహ్మణి ॥ ౩॥ అనర్ఘ మణిభూషణాం అఖిలలోకరక్షాకరీం అరాలశశిశేఖరాం అసితకున్తలాలఙ్కృతామ్ । అశేషఫల దాయినీం అరుణమూలశైలాలయామ్ । అపీతకుచనాయికాం అహరహర్నమస్కుర్మహే ॥ ౪॥ ఆనన్దసిన్ధులహరీం అమృతాంశుమౌలేః ఆసేవినామమృతనిర్మితవర్తిమక్ష్ణోః । ఆనన్దవల్లివితతేః అమృతాద్రిగుచ్ఛాం అమ్బ స్మరామ్యహం […]

అరుణాచలపఞ్చరత్నవార్త్తికమ్

మఙ్గలమ్ సచ్చిన్మాత్రస్వభావాయ నిత్యముక్తాయ శమ్భవే । రమణాయాత్మనాథాయ నమో భగవతే సదా ॥ ౧॥ గ్రన్థావతరణమ్ తేనారుణాచలాఖ్యస్య స్వస్వరూపస్య పఞ్చభిః । శ్లోకైః కృతా నుతిస్తస్యాః క్రియతే లఘువార్త్తికమ్ ॥ ౨॥ మాణ్డూక్యోదితమద్వైతం తుర్యాఖ్యం నిష్ప్రపఞ్చకమ్ । ససాధనం స్తుతావస్యామాత్మతత్త్వం ప్రపఞ్చ్యతే ॥ ౩॥ ప్రామాణ్యం యుజ్యతే హ్యస్య యతో వక్త్యత్ర సద్గురుః । నిత్యానుభూతమాత్మీయం తత్త్వం శివమనామయమ్ ॥ ౪॥ వేదేన గురువాక్యానాం ప్రామాణ్యం మన్యతాం జనః । మన్యామహే తు వేదానాం ప్రామాణ్యం గురువాక్యతః ॥ ౫॥ స్వస్వరూపే తురీయాఖ్యే స్థితో యస్స భవేద్గురుః । ఉపదేశస్తదీయో యస్సా స్యాదుపనిషత్పరా ॥ ౬॥ విహాయ ప్రాయశో వాదాన్ ప్రామాణ్యాద్వచసాం గురోః । సిద్ధాన్తా […]

అనామయస్తోత్రమ్

తృష్ణాతన్త్రే మనసి తమసా దుర్దినే బన్ధువర్తీ మాదృగ్జన్తుః కథమధికరోత్యైశ్వరం జ్యోతిరగ్ర్యమ్ । వాచః స్ఫీతా భగవతి హరేస్సన్నికృష్టాత్మరూపా- స్స్తుత్యాత్మానస్స్వయమివముఖాదస్య మే నిష్పతన్తి ॥ ౧॥ వేధా విష్ణుర్వరుణధనదౌ వాసవో జీవితేశ- శ్చన్ద్రాదిత్యే వసవ ఇతి యా దేవతా భిన్నకక్ష్యా । మన్యే తాసామపి న భజతే భారతీ తే స్వరూపం స్థూలే త్వంశే స్పృశతి సదృశం తత్పునర్మాదృశోఽపి ॥ ౨॥ తన్నస్థాణోస్స్తుతిరతిభరా భక్తిరుచ్చైర్ముఖీ చేద్ గ్రామ్యస్తోతా భవతి పురుషః కశ్చిదారణ్యకో వా । నో చేద్భక్తిస్త్వయి చ యది వా బ్రహ్మవిద్యాత్వధీతే నానుధ్యేయస్తవ పశురసావాత్మకర్మానభిజ్ఞః ॥ ౩॥ విశ్వం ప్రాదుర్భవతి లభతే త్వామధిష్ఠాయకం చేత్ నేహోత్పత్తిర్యది జనయితా నాస్తి చైతన్యయుక్తః । క్షిత్యాదీనాం భవ నిజకలావత్తయా […]

అనాదికల్పేశ్వరస్తోత్రమ్

శ్రీగణేశాయ నమః ॥ కర్పూరగౌరో భుజగేన్ద్రహారో గఙ్గాధరో లోకహితావహః సః । సర్వేశ్వరో దేవవరోఽప్యఘోరో యోఽనాదికల్పేశ్వర ఏవ సోఽసౌ ॥ ౧॥ కైలాసవాసీ గిరిజావిలాసీ శ్మశానవాసీ సుమనోనివాసీ । కాశీనివాసీ విజయప్రకాశీ యోఽనాదికల్పేశ్వర ఏవ సోఽసౌ ॥ ౨॥ త్రిశూలధారీ భవదుఃఖహారీ కన్దర్పవైరీ రజనీశధారీ । కపర్దధారీ భజకానుసారీ యోఽనాదికల్పేశ్వర ఏవ సోఽసౌ ॥ ౩॥ లోకాధినాథః ప్రమథాధినాథః కైవల్యనాథః శ్రుతిశాస్త్రనాథః । విద్యార్థనాథః పురుషార్థనాథో యోఽనాదికల్పేశ్వర ఏవ సోఽసౌ ॥ ౪॥ లిఙ్గం పరిచ్ఛేత్తుమధోగతస్య నారాయణశ్చోపరి లోకనాథః । బభూవతుస్తావపి నో సమర్థౌ యోఽనాదికల్పేశ్వర ఏవ సోఽసౌ ॥ ౫॥ యం రావణస్తాణ్డవకౌశలేన గీతేన చాతోషయదస్య సోఽత్ర । కృపాకటాక్షేణ సమృద్ధిమాప యోఽనాదికల్పేశ్వర ఏవ […]

అట్టాలసున్దరాష్టకమ్

విక్రమపాణ్డ్య ఉవాచ- కల్యాణాచలకోదణ్డకాన్తదోర్దణ్డమణ్డితమ్ । కబలీకృతసంసారం కలయేఽట్టాలసున్దరమ్ ॥ ౧॥ కాలకూటప్రభాజాలకళఙ్కీకృతకన్ధరమ్ । కలాధరం కలామౌళిం కలయేఽట్టాలసున్దరమ్ ॥ ౨॥ కాలకాలం కలాతీతం కలావన్తం చ నిష్కళమ్ । కమలాపతిసంస్తుత్యం కలయేఽట్టాలసున్దరమ్ ॥ ౩॥ కాన్తార్ధం కమనీయాఙ్గం కరుణామృతసాగరమ్ । కలికల్మషదోషఘ్నం కలయేఽట్టాలసున్దరమ్ ॥ ౪॥ కదమ్బకాననాధీశం కాంక్షితార్థసురద్రుమమ్ । కామశాసనమీశానం కలయేఽట్టాలసున్దరమ్ ॥ ౫॥ సృష్టాని మాయయా యేన బ్రహ్మాణ్డాని బహూని చ । రక్షితాని హతాన్యన్తే కలయేఽట్టాలసున్దరమ్ ॥ ౬॥ స్వభక్తజనసంతాప పాపాపద్మఙ్గతత్పరమ్ । కారణం సర్వజగతాం కలయేఽట్టాలసున్దరమ్ ॥ ౭॥ కులశేఖరవంశోత్థభూపానాం కులదైవతమ్ । పరిపూర్ణం చిదానన్దం కలయేఽట్టాలసున్దరమ్ ॥ ౮॥ అట్టాలవీరశ్రీశంభోరష్టకం వరమిష్టదమ్ । పఠతాం శృణ్వతాం సద్యస్తనోతు పరమాం […]

శ్రీఅఘోరమూర్తిసహస్రనామావలిః

ఓం శ్రీగణేశాయ నమః । శ్వేతారణ్య క్షేత్రే జలన్ధరాసురసుతమరుత్తవాసురవధార్థమావిర్భూతః శివోఽయం చతుఃషష్టిమూర్తిష్వన్య తమః । అఘోరవీరభద్రోఽన్యా మూర్తిః దక్షాధ్వరధ్వంసాయ ఆవిర్భూతా । శ్రీమహాగణపతయే నమః । ఓం అఘోరమూర్తిస్వరూపిణే నమః । ఓం కామికాగమపూజితాయ నమః । ఓం తుర్యచైతన్యాయ నమః । ఓం సర్వచైతన్యాయ నమః । మేఖలాయ ఓం మహాకాయాయ నమః । ఓం అగ్రగణ్యాయ నమః । ఓం అష్టభుజాయ నమః । ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః । ఓం కూటస్థచైతన్యాయ నమః । ఓం బ్రహ్మరూపాయ నమః । ఓం బ్రహ్మవిదే నమః । ఓం బ్రహ్మపూజితాయ నమః । ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః । బృహదాస్యాయ ఓం విద్యాధరసుపూజితాయ […]

Next Page » « Previous Page