Category: గణపతి స్తోత్రాలు

శ్రీ మహాగణపతి మంగళమాలికాస్తోత్రం

శ్రీకంఠప్రేమపుత్రాయ గౌరీవామాంకవాసినే ద్వాత్రింశద్రూపయుక్తాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౧ || ఆదిపూజ్యాయ దేవాయ దంతమోదకధారిణే వల్లభాప్రాణకాంతాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౨ || లంబోదరాయ శాంతాయ చంద్రగర్వాపహారిణే గజాననాయప్రభవే శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౩ || పంచహస్తాయ వంద్యాయ పాశాంకుశధరాయచ శ్రీమతే గజకర్ణాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౪ || ద్వైమాతురాయ బాలాయ హేరంబాయ మహాత్మనే వికటాయాఖువాహాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౫ || పృశ్నిశృంగాయాజితాయ క్షిప్రాభీష్టార్థదాయినే సిద్ధిబుద్ధిప్రమోదాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౬ || విలంబి యజ్ఞసూత్రాయ సర్వవిఘ్ననివారిణే దూర్వాదళసుపూజ్యాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౭ || మహాకాయాయ భీమాయ మహాసేనాగ్రజన్మనే త్రిపురారివరోద్ధాత్రే శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౮ || సిందూరరమ్యవర్ణాయ నాగబద్ధోదరాయచ ఆమోదాయ […]

గణేశ పంచరత్నం

ముదా కరాత్తమోదకం సదా విముక్తిసాధకం కళాధరావతంసకం విలాసిలోకరక్షకమ్ | అనాయకైకనాయకం వినాశితేభదైత్యకం నతాశుభాశునాశకం నమామి తం వినాయకమ్ || ౧ || నతేతరాతిభీకరం నవోదితార్కభాస్వరం నమత్సురారినిర్జరం నతాధికాపదుద్ధరమ్ | సురేశ్వరం నిధీశ్వరం గజేశ్వరం గణేశ్వరం మహేశ్వరం తమాశ్రయే పరాత్పరం నిరంతరమ్ || ౨ || సమస్తలోకశంకరం నిరస్తదైత్యకుంజరం దరేతరోదరం వరం వరేభవక్త్రమక్షరమ్ | కృపాకరం క్షమాకరం ముదాకరం యశస్కరం మనస్కరం నమస్కృతాం నమస్కరోమి భాస్వరమ్ || ౩ || అకించనార్తిమార్జనం చిరంతనోక్తిభాజనం పురారిపూర్వనందనం సురారిగర్వచర్వణమ్ | ప్రపంచనాశభీషణం ధనంజయాదిభూషణం కపోలదానవారణం భజే పురాణవారణమ్ || ౪ || నితాంతకాంతదంతకాంతిమంతకాంతకాత్మజం అచింత్యరూపమంతహీనమంతరాయకృంతనమ్ | హృదంతరే నిరంతరం వసంతమేవ యోగినాం తమేకదంతమేవ తం విచింతయామి సంతతమ్ || ౫ […]

శ్రీ విఘ్నేశ్వరాష్టోత్తర శతనామస్తోత్రం

వినాయకో విఘ్నరాజో గౌరీపుత్రో గణేశ్వరః | స్కందాగ్రజోఽవ్యయః పూతో దక్షోఽధ్యక్షో ద్విజప్రియః || ౧ || అగ్నిగర్వచ్ఛిదింద్రశ్రీప్రదో వాణీప్రదోఽవ్యయః సర్వసిద్ధిప్రదశ్శర్వతనయః శర్వరీప్రియః || ౨ || సర్వాత్మకః సృష్టికర్తా దేవోఽనేకార్చితశ్శివః | శుద్ధో బుద్ధిప్రియశ్శాంతో బ్రహ్మచారీ గజాననః || ౩ || ద్వైమాత్రేయో మునిస్తుత్యో భక్తవిఘ్నవినాశనః | ఏకదంతశ్చతుర్బాహుశ్చతురశ్శక్తిసంయుతః || ౪ || లంబోదరశ్శూర్పకర్ణో హరిర్బ్రహ్మ విదుత్తమః | కాలో గ్రహపతిః కామీ సోమసూర్యాగ్నిలోచనః || ౫ || పాశాంకుశధరశ్చండో గుణాతీతో నిరంజనః | అకల్మషస్స్వయంసిద్ధస్సిద్ధార్చితపదాంబుజః || ౬ || బీజపూరఫలాసక్తో వరదశ్శాశ్వతః కృతీ | ద్విజప్రియో వీతభయో గదీ చక్రీక్షుచాపధృత్ || ౭ || శ్రీదోజ ఉత్పలకరః శ్రీపతిః స్తుతిహర్షితః | కులాద్రిభేత్తా జటిలః […]

బహురూప గణపతి ధ్యాన శ్లోకాలు

శ్రీ బాల గణపతి ధ్యానం కరస్థకదలీచూతపనసేక్షుకమోదకమ్ | బాలసూర్యమిమం వందే దేవం బాలగణాధిపమ్ || ౧ || శ్రీ తరుణ గణపతి ధ్యానం పాశాంకుశాపూపకపిద్థజంబూ స్వదంతశాలీక్షుమపి స్వహస్తైః | ధత్తే సదా యస్తరుణారుణాభః పాయాత్స యుష్మాం స్తరుణో గణేశః || ౨ || శ్రీ భక్త గణపతి ధ్యానం నాలికేరామ్రకదలీగుడపాయసధారిణమ్ | శరచ్చంద్రాభవపుషం భజే భక్తగణాధిపమ్ || ౩ || శ్రీ వీరగణపతి ధ్యానం బేతాలశక్తిశరకార్ముకచక్రఖడ్గ ఖట్వాంగముద్గరగదాంకుశనాగపాశాన్ | శూలం చ కుంతపరశుధ్వజముద్ద్వహంతం వీరం గణేశమరుణం సతతం స్మరామి || ౪ || శ్రీ శక్తిగణపతి ధ్యానం ఆలింగ్య దేవీం హరితాంగయష్టిం పరస్పరాశ్లిష్టకటి ప్రదేశమ్ | సంధ్యారుణం పాశసృణీ వహంతం భయాపహం శక్తిగణేశమీడే || ౫ […]

హేరమ్బోపస్థానమ్

ప్రథమః ఖణ్డః (శశివదనావృత్తమ్) శ్రియమసమానాం మమ శుభనామా । దిశతు గణానాం పతిరతిధామా ॥ ౧॥ విజితజరాధిం వినిహతరోగమ్ । ద్విరదముఖో మే వితరతు యోగమ్ ॥ ౨॥ వితరతు మహ్యం నిజపదభక్త్తిమ్ । గణపతిరగ్రయామపి భుజశక్త్తిమ్ ॥ ౩॥ హరతనయో మే విభురతిహృద్యమ్ । వితరతు భూతప్రవిమలవిద్యామ్ ॥ ౪॥ మమ కరివక్త్రః ప్రభురనవద్యామ్ । దిశతు భవిష్యద్విదముడువిద్యామ్ ॥ ౫॥ నిజవిషయాజిష్వఘహిమభానో । ఇమమవిజేయం కురు హరసూనో ॥ ౬॥ సుమధురమాధ్వీధరపదజాతమ్ । కరిముఖ దాసం కురు కవిమేతత్ ॥ ౭॥ గణపతిరూపం మనసి కరోమి । గణపతికిర్తీం వచసి తనోమి ॥ ౮॥ మమ గణనాథః శమయతు పాపమ్ । సపది […]

హేరమ్బస్తోత్రం గౌరికృతమ్

శ్రీ గణేశాయ నమః । గౌర్యువాచ । గజానన జ్ఞానవిహారకారిన్న మాం చ జానాసి పరావమర్షామ్ । గణేశ రక్షస్వ న చేచ్ఛరీరం త్యజామి సద్యస్త్వయి భక్తియుక్తా ॥ ౧॥ విఘ్నేశ హేరమ్బ మహోదర ప్రియ లమ్బోదర ప్రేమవివర్ధనాచ్యుత । విఘ్నస్య హర్తాఽసురసఙ్ఘహర్తా మాం రక్ష దైత్యాత్వయి భక్తియుక్తామ్ ॥ ౨॥ కిం సిద్ధిబుద్ధిప్రసరేణ మోహయుక్‍తోఽసి కిం వా నిశి నిద్రితోఽసి । కిం లక్షలాభార్థవిచారయుక్‍తః కిం మాం చ విస్మృత్య సుసంస్థితోఽసి ॥ ౩॥ కిం భక్‍తసఙ్గేన చ దేవదేవ నానోపచారైశ్చ సుయన్‍త్రితోఽసి । కిం మోదకార్థే గణపాద్ధృతోఽసి నానావిహారేషు చ వక్రతుణ్డ ॥ ౪॥ స్వానన్దభోగేషు పరిహృతోఽసి దాసీం చ విస్మృత్య మహానుభావ […]

హరిద్రాగణేశకవచమ్

శ్రీగణేశాయ నమః । ఈశ్వర ఉవాచ । శ్రృణు వక్ష్యామి కవచం సర్వసిద్ధికరం ప్రియే । పఠిత్వా పాఠయిత్వా చ ముచ్యతే సర్వసఙ్కటాత్ ॥ ౧॥ అజ్ఞాత్వా కవచం దేవి గణేశస్య మనుం జపేత్ । సిద్ధిర్నజాయతే తస్య కల్పకోటిశతైరపి ॥ ౨॥ ఓం ఆమోదశ్చ శిరః పాతు ప్రమోదశ్చ శిఖోపరి । సమ్మోదో భ్రూయుగే పాతు భ్రూమధ్యే చ గణాధిపః ॥ ౩॥ గణాక్రీడో నేత్రయుగం నాసాయాం గణనాయకః । గణక్రీడాన్వితః పాతు వదనే సర్వసిద్ధయే ॥ ౪॥ జిహ్వాయాం సుముఖః పాతు గ్రీవాయాం దుర్ముఖః సదా । విఘ్నేశో హృదయే పాతు విఘ్ననాథశ్చ వక్షసి ॥ ౫॥ గణానాం నాయకః పాతు బాహుయుగ్మం […]

శ్రీసిద్ధివినాయకనామావళి

ఓం వినాయకాయ నమః । విఘ్నరాజాయ నమః । గౌరీపుత్రాయ నమః । గణేశ్వరాయ నమః । స్కన్దాగ్రజాయ నమః । అవ్యయాయ నమః । పూతాయ నమః । దక్షాధ్యక్ష్యాయ నమః । ద్విజప్రియాయ నమః । అగ్నిగర్భచ్ఛిదే నమః । ఇన్ద్రశ్రీప్రదాయ నమః । వాణీబలప్రదాయ నమః । సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః । శర్వతనయాయ నమః । గౌరీతనూజాయ నమః । శర్వరీప్రియాయ నమః । సర్వాత్మకాయ నమః । సృష్టికర్త్రే నమః । దేవానీకార్చితాయ నమః । శివాయ నమః । శుద్ధాయ నమః । బుద్ధిప్రియాయ నమః । శాన్తాయ నమః । బ్రహ్మచారిణే నమః । గజాననాయ నమః […]

విఘ్ననివారకం సిద్ధివినాయకస్తోత్రమ్

శ్రీ గణేశాయ నమః ॥ విఘ్నేశ విఘ్నచయఖణ్డననామధేయ శ్రీశఙ్కరాత్మజ సురాధిపవన్ద్యపాద । దుర్గామహావ్రతఫలాఖిలమఙ్గలాత్మన్ విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వమ్ ॥ ౧॥ సత్పద్మరాగమణివర్ణశరీరకాన్తిః శ్రీసిద్ధిబుద్ధిపరిచర్చితకుఙ్కుమశ్రీః । దక్షస్తనే వలయితాతిమనోజ్ఞశుణ్డో విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వమ్ ॥ ౨॥ పాశాఙ్కుశాబ్‍జపరశూంశ్చ దధచ్చతుర్భిర్దోర్భిశ్చ శోణకుసుమస్రగుమాఙ్గజాతః । సిన్దూరశోభితలలాటవిధుప్రకాశో విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వమ్ ॥ ౩॥ కార్యేషు విఘ్నచయభీతవిరఞ్చిముఖ్యైః సమ్పూజితః సురవరైరపి మోదకాద్యైః । సర్వేషు చ ప్రథమమేవ సురేషు పూజ్యో విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వమ్ ॥ ౪॥ శీఘ్రాఞ్చనస్ఖలనతుఙ్గరవోర్ధ్వకణ్ఠస్థూలోన్దురుద్రవణహాసితదేవసఙ్ఘః । శూర్పశ్రుతిశ్చ పృథువర్తులతుఙ్గతున్దో విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వమ్ ॥ ౫॥ యజ్ఞోపవీతపదలమ్భితనాగరాజో మాసాదిపుణ్యదదృశీకృతఋక్షరాజః । భక్‍తాభయప్రద దయాలయ విఘ్నరాజ విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వమ్ […]

శ్రీసిద్ధివినాయకస్తోత్రమ్

జయోఽస్తు తే గణపతే దేహి మే విపులాం మతిమ్ । స్తవనమ్ తే సదా కర్తుం స్ఫూర్తి యచ్ఛమమానిశమ్ ॥ ౧॥ ప్రభుం మఙ్గలమూర్తిం త్వాం చన్ద్రేన్ద్రావపి ధ్యాయతః । యజతస్త్వాం విష్ణుశివౌ ధ్యాయతశ్చావ్యయం సదా ॥ ౨॥ వినాయకం చ ప్రాహుస్త్వాం గజాస్యం శుభదాయకమ్ । త్వన్నామ్నా విలయం యాన్తి దోషాః కలిమలాన్తక ॥ ౩॥ త్వత్పదాబ్జాఙ్కితశ్చాహం నమామి చరణౌ తవ । దేవేశస్త్వం చైకదన్తో మద్విజ్ఞప్తిం శృణు ప్రభో ॥ ౪॥ కురు త్వం మయి వాత్సల్యం రక్ష మాం సకలానివ । విఘ్నేభ్యో రక్ష మాం నిత్యం కురు మే చాఖిలాః క్రియాః ॥ ౫॥ గౌరిసుతస్త్వం గణేశః శౄణు విజ్ఞాపనం […]

Next Page »