Category: గణపతి స్తోత్రాలు

శ్రీగణేశ భజనావళి

గణేశం గాణేశాః శివమితి శైవాశ్చ విబుధాః । రవిం సౌరా విష్ణుం ప్రథమపురుషం విష్ణు భజకాః ॥ వదన్త్యేకం శాక్త జగదుదయమూలాం పరశివామ్ । న జానే కిన్తస్మై నమ ఇతి పరబ్రహ్మ సకలమ్ ॥ జయగజానన శ్రీ గణేశ భజనావలిః జయతు జయతు శ్రీ సిద్ధిగణేశ జయతు జయతు శ్రీ శక్తిగణేశ అక్షరరూపా సిద్ధిగణేశ అక్షయదాయక సిద్ధిగణేశ అర్కవినాయక సిద్ధిగణేశ అమరాధీశ్వర సిద్ధిగణేశ ఆశాపూరక సిద్ధిగణేశ ఆర్యాపోషిత సిద్ధిగణేశ ఇభముఖరఞ్జిత సిద్ధిగణేశ ఇక్షుచాపధర సిద్ధిగణేశ ఈశ్వరతనయా సిద్ధిగణేశ ఈప్సితదాయక సిద్ధిగణేశ ౧౦ ఉద్దణ్డ విఘ్నప సిద్ధిగణేశ ఉమయాపాలిత సిద్ధిగణేశ ఉచ్ఛిష్టగణప సిద్ధిగణేశ ఉత్సాహవర్ధక సిద్ధిగణేశ ఊష్మలవర్జిత సిద్ధిగణేశ ఊర్జితశాసన సిద్ధిగణేశ ఋణత్రయమోచక సిద్ధిగణేశ ఋషిగణవన్దిత […]

సర్వమఙ్గలాష్టకమ్

శ్రీగణేశాయ నమః । లక్ష్మీర్యస్య పరిగ్రహః కమలభూః సూనుర్గరుత్మాన్ రథః పౌత్రశ్చన్ద్రవిభూషణః సురగురుః శేపశ్చ శయ్యాసనః । బ్రహ్మాణ్డం వరమన్దిరం సురగణా యస్య ప్రభోః సేవకాః స త్రేలోక్యకుటుమ్బపాలనపరః కుర్యాత్ సదా మఙ్గలమ్ ॥ ౧॥ బ్రహ్మా వాయుగిరిశశేషగరుడా దేవేన్ద్రకామౌ గురుశ్చన్ద్రార్కౌ వరుణానలౌ మనుయమౌ విత్తేశవిఘ్నేశ్వరౌ । నాసత్యౌ నిరృతిర్మరుద్గణయుతాః పర్జన్యమిత్రాదయః సస్త్రీకాః సురపుఙ్గవాః ప్రతిదినం కుర్వన్తు వో మఙ్గలమ్ ॥ ౨॥ విశ్వామిత్రపరాశరౌర్వభృగవోఽగస్త్యః పులస్త్యః క్రతుః శ్రీమానత్రిమరీచికౌత్సపులహాః శక్తిర్వసిష్ఠోఽఙ్గిరాః । మాణ్డవయో జమదగ్నిగౌతమభరద్వాజాదయస్తాపసాః శ్రీమద్విశ్ణుపదాబ్జభక్తినిరతాః కుర్వన్తు వో మఙ్గలమ్ ॥ ౩॥ మాన్ధాతా నహుషోఽమ్బరీషసగరౌ రాజా పృథుర్హైహయః శ్రీమాన్ ధర్మసుతో నలో దశరథో రామో యయాతిర్యదుః । ఇక్ష్వాకుశ్చ విభీశ్ణశ్చ భరతశ్చోత్తానపాదధ్రువావిత్యాద్యా భువి భూభుజః […]

షోడశగణపతిస్తవమ్

ప్రథమం బాలవిఘ్నేశం ద్వితీయం తరుణం తథా । తృతీయం భక్తవిఘ్నేశం చతుర్థం వీరవిఘ్నకమ్ ॥ పఞ్చమం శక్తివిఘ్నేశం షష్ఠం ధ్వజగణాధిపమ్ । సప్తమం పిఙ్గలం దేవం తథా చోచ్ఛిష్టనాయకమ్ ॥ నవమం విఘ్నరాజేన్ద్రం దశమం క్షిప్రదాయకమ్ । ఏకాదశం తు హేరమ్బం ద్వాదశం లక్ష్మినాయకమ్ ॥ త్రయోదశం మహాసఞ్జ్ఞం భువనేశం చతుర్దశమ్ । నృత్తాఖ్యం పఞ్చదశం షోడశోర్ధ్వగణాధిపమ్ ॥ స్తోత్రం తు విఘ్నరాజస్య కథ్యతే షోడశాత్మకమ్ । ధర్మార్థకామమోక్షార్థం నరాణాం యేన విద్యతే ॥ ॥ ఇతి షోడశగణపతిస్తవమ్ సమ్పూర్ణమ్ ॥

శ్రీశారదేశకవచ

శ్రీగణేశాయ నమః । దేవ్యువాచ । కవచం శారదేశస్య కృపయా బ్రూహి శఙ్కర । శివ ఉవాచ । కవచస్యాస్య గణకో ఢుణ్ఢిసముద్భవః । గఁ బీజం ప్రణవశ్శక్తిస్స్వాహావై కీలకం స్మృతమ్ । న్యాసధ్యానాదయస్సర్వే మన్త్రవత్పరికీర్తితాః । రమేశః పూర్వతః పాతు వహ్నికోణే రమావతు ॥ ౧॥ దక్షిణే పాతు మాం శమ్భుః నైరృత్యాం గిరినన్దినీ । పశ్చిమే పాతు మాం మాయే వాయవ్యాం రతిసున్దరీ ॥ ౨। ఉత్తరే పాతు మాం బ్రహ్మా రౌద్రాయాం తు సరస్వతీ । ఆకాశే పుష్టివిఘ్నేశః పాతు మాం పుష్టిసంయుతః ॥ ౩॥ పాతాలే మూషకః పాతు చతుర్బ్రహ్మస్వరూపవాన్ । ఏవం దశదిశో రక్షేత్ పఞ్చైకాకృతిధారకః ॥ ౪॥ […]

శత్రుసంహారకమేకదన్తస్తోత్రమ్

శ్రీగణేశాయ నమః । సనత్కుమార ఉవాచ । శ్రృణు శమ్భ్వాదయో దేవా మదాసురవినాశనే । ఉపాయం కథయిష్యామి తత్కురుధ్వం మునీశ్వరాః ॥ ౧॥ గణేశం పూజయధ్వం వై యూయం సర్వే సమావృతాః । స బాహ్యాన్తరసంస్థో వై హనిష్యతి మదాసురమ్ ॥ ౨॥ సనత్కుమారవాక్యం తచ్ఛ్రుత్వా దేవర్షిసత్తమాః । ఊచుస్తం ప్రణిపత్యాదౌ భక్తినమ్రాత్మకన్ధరాః ॥ ౩॥ దేవర్షయ ఊచుః । కేనోపాయేన దేవేశం గణేశం మునిసత్తమమ్ । పూజయామో విశేషేణ తం బ్రవీహి యథాతథమ్ ॥ ౪॥ ఏవం పృష్టో మహాయోగీ దేవైశ్చ మునిభిః సహ । ఉవాచారాధనం తేభ్యో గాణపత్యో మహాయశాః ॥ ౫॥ ఏకాక్షరేణ తం దేవం హృదిస్థం గణనాయకమ్ । విధినా […]

విజ్ఞానగణరాజస్తోత్రమ్

శ్రీ గణేశాయనమః । అత్రిరువాచ । శ్రృణు పుత్ర ప్రవక్ష్యామి శాన్తియోగం సనాతనమ్ । బ్రహ్మణా కథితం హ్యేతద్యేన శాన్తోఽహమఞ్జసా ॥ ౧॥ అస్మాకం కులదేవత్వం ప్రాప్తో గణపతిఃప్రభుః । స వై దేవాధిదేవానాం కులదేవః ప్రకీర్తితః ॥ ౨॥ శాన్తియోగస్వరూపం తం జానీహి త్వం మహామతే । భజస్వ సుప్రయత్నేన తదా శాన్తిమవాప్స్యసి ॥ ౩॥ గణేశాత్సర్వముత్పన్నం తేన సంస్థాపితం సుత । తస్యారాధనమాత్రేణ కృతకృత్యాః శివాదయః ॥ ౪॥ నామరూపాత్మకం సర్వం జగద్ బ్రహ్మ ప్రకథ్యతే । తదేవ శక్తిరూపాఖ్యం బ్రహ్మాసద్రూపకం పరమ్ ॥ ౫॥ తత్రామృతమయం భానుమాత్మాకారేణ సంస్థితమ్ । సద్రూపం తం విజానీయాద్ బ్రహ్మ వేదే ప్రకీర్తితమ్ ॥ ౬॥ […]

శ్రీవినాయకస్తోత్రమ్

ఓం మూషికవాహన మోదకహస్త చామరకర్ణ విలమ్బితసూత్ర । వామనరూప మహేశ్వరపుత్ర విఘ్నవినాయక పాద నమస్తే ॥ దేవదేవసుతం దేవం జగద్విఘ్నవినాయకమ్ । హస్తిరూపం మహాకాయం సూర్యకోటిసమప్రభమ్ ॥ ౧॥ వామనం జటిలం కాన్తం హ్రస్వగ్రీవం మహోదరమ్ । ధూమ్రసిన్దూరయుద్గణ్డం వికటం ప్రకటోత్కటమ్ ॥ ౨॥ ఏకదన్తం ప్రలమ్బోష్ఠం నాగయజ్ఞోపవీతినమ్ । త్ర్యక్షం గజముఖం కృష్ణం సుకృతం రక్తవాససమ్ ॥ ౩॥ దన్తపాణిం చ వరదం బ్రహ్మణ్యం బ్రహ్మచారిణమ్ । పుణ్యం గణపతిం దివ్యం విఘ్నరాజం నమామ్యహమ్ ॥ ౪॥ దేవం గణపతిం నాథం విశ్వస్యాగ్రే తు గామినమ్ । దేవానామధికం శ్రేష్ఠం నాయకం సువినాయకమ్ ॥ ౫॥ నమామి భగవం దేవం అద్భుతం గణనాయకమ్ । […]

శ్రీవినాయకవినతిః

శ్రీగణేశాయ నమః । హేరమ్బమమ్బామవలమ్బమానం లమ్బోదరం లమ్బ-వితుణ్డ-శుణ్డమ్ । ఉత్సఙ్గమారోపయితుం హ్యపర్ణాం హసన్తమన్తర్హరిరూపమీడే ॥ ౧॥ మిలిన్ద-వృన్ద-గుఞ్జనోల్లసత్కపోల-మణ్డలం శ్రుతి-ప్రచాలన-స్ఫురత్సమీరవీజితాననమ్ । వితుణ్డ-శుణ్డమణ్డల-ప్రసార-శోభివిగ్రహం నివారితాఘ-విఘ్నరాశిమఙ్కలాలపం భజే ॥ ౨॥ గజేన్ద్ర-మౌక్‍తికాలి-లగ్న-కమ్బుకణ్ఠ-పీఠకం సువర్ణవల్లి-మణ్డలీ-విధానబద్ధ-దన్తకమ్ । ప్రమోది-మోదకాఞ్చితం కరణ్డకం కరామ్బుజే దధానమమ్బికామనో వినోద-మోదదాయకమ్ ॥ ౩॥ గభీర-నాభి-తున్దిలం సుపీత-పాట-ధౌతకం ప్రతప్త-హాటకోపవీత-శోభితాఙ్గ-సఙ్గ్రహమ్ । సురా-ఽసురార్చితాఙ్ఘ్రికం శుభక్రియా సహాయకం మహేశచిత్త-చాయకం వినాయకం నమామ్యహమ్ ॥ ౪॥ గజాననం గణేశ్వరం గిరీశజా-కుమారకం మహేశ్వరాత్మజం మునీన్ద్ర-మానసాధి-ధావకమ్ । మతిప్రకర్ష-మణ్డితం సుభక్‍త-చిత్త-మోదకం భజజ్జనాలిఘోర-విఘ్నఘాతకం భజామ్యహమ్ ॥ ౫॥ లసల్లలాట-చన్ద్రకం క్రియాకృతేఽస్తతన్ద్రకం మహేన్ద్రవన్ద్య-పాదుకం షడాననాగ్రజానుజమ్ । అహిం నివార్య మూషకాధిరక్షకం మయూరకం విలోక్య సుప్రసన్నమానసం గణాధిపం భజే ॥ హరిం నిరీక్ష్య భీతిచఞ్చలాక్షమేత్య మాతరం నిజావనాయ పార్శ్వమాగతాం విలోక్య […]

శ్రీవిఘ్నేశ్వరాష్టోత్తర శతనామస్తోత్రమ్

వినాయకో విఘ్నరాజో గౌరీపుత్రో గణేశ్వరః । స్కన్దాగ్రజోవ్యయః పూతో దక్షోఽధ్యక్షో ద్విజప్రియః ॥ ౧॥ అగ్నిగర్వచ్ఛిద ఇన్ద్రశ్రీప్రదః । వాణీప్రదోఅః అవ్యయః సర్వసిద్ధిప్రదశ్శర్వతనో శర్వరీప్రియః ॥ ౨॥ సర్వాత్మకః సృష్టికర్తా దేవోనేకార్చితశ్శివః । శుద్ధబుద్ధి ప్రియశ్శాన్తో బ్రహ్మచారీ గజాననః ॥ ౩॥ ద్వైమాత్రేయో మునిస్తుత్యో భక్తవిఘ్నవినాశనః । ఏకదన్తశ్ఛతుర్బాహుశ్ఛతురశ్శక్తిసంయుతః ॥ ౪॥ లమ్బోదరశ్శూర్పకర్ణో హరర్బ్రహ్మ విదుత్తమః । కాలో గ్రహపతిః కామీ సోమసూర్యాగ్నిలోచనః ॥ ౫॥ పాశాఙ్కుశధరశ్చణ్డో గుణాతీతో నిరఞ్జనః । అకల్మషస్స్వయంసిద్ధస్సిద్ధార్చితః పదామ్బుజః ॥ ౬॥ బీజపూరఫలాసక్తో వరదశ్శాశ్వతః కృతిః । ద్విజప్రియో వీతభయో గదీ చక్రీక్షుచాపధృత్ ॥ ౭॥ శ్రీదోజ ఉత్పలకరః శ్రీపతిః స్తుతిహర్షితః । కులాద్రిభేత్తా జటిలః కలికల్మషనాశనః ॥ ౮॥ […]

వరదగణేశకవచమ్

శ్రీగణేశాయ నమః । శ్రీభైరవ ఉవాచ । మహాదేవి గణేశస్య వరదస్య మహాత్మనః । కవచం తే ప్రవక్ష్యామి వజ్రపఞ్జరకాభిధమ్ ॥ ౧॥ అస్య శ్రీమహాగణపతివజ్రపఞ్జరకవచస్య శ్రీభైరవ ఋషిః , గాయత్ర్యం ఛన్దః , శ్రీమహాగణపతిర్దేవతా , గం బీజం , హ్రీం శక్తిః , కురుకురు కీలకం , వజ్రవిద్యాదిసిద్ధ్యర్థే మహాగణపతివజ్రపఞ్జరకవచపాఠే వినియోగః । ధ్యానమ్ । విఘ్నేశం విశ్వవన్ద్యం సువిపులయశసం లోకరక్షాప్రదక్షం సాక్షాత్ సర్వాపదాసు ప్రశమనసుమతిం పార్వతీప్రాణసూనుమ్ । ప్రాయః సర్వాసురేన్ద్రైః ససురమునిగణైః సాధకైః పూజ్యమానం కారుణ్యేనాన్తరాయామితభయశమనం విఘ్నరాజం నమామి ॥ ౨॥ ఓంశ్రీంహ్రీఙ్గం శిరః పాతు మహాగణపతిః ప్రభుః । వినాయకో లలాటం మే విఘ్నరాజో భ్రువౌ మమ ॥ ౩॥ […]

Next Page » « Previous Page