Category: సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రాలు

స్కన్ద షష్ఠి కవచం

స్కన్ద షష్ఠి కవచం కాప్పు తుదిపోర్క్కు వల్విణైపోమ్ తున్బమ్ పోమ్ నెన్జిల్ పదిపోర్కు సెల్వమ్ పలితు కథిత్తు ఓన్గుమ్ నిష్టైయుఙ్ కైకూడుమ్ నిమలర్ అరుల్ కన్దర్ శష్ఠి కవచన్ తనై అమరర్ ఇడర్ తీర అమరమ్ పురిన్ద కుమరనడి నెన్జే కుఱి నూల్ షష్టియై నోక్క శరవన భవనార్ సిశ్టరుక్ కుడవుమ్ సెన్కదిర్ వేలోన్ పాదమ్ ఇరణ్డిల్ పన్మణి చదన్గై గీతమ్ పాడ కిఙ్కిణి యాడ మైయ నడన్చెయుమ్ మయిల్ వాహననార్ కైయిల్ వేలాల్ ఎనై కాక్క వెణ్డ్రు వన్దు వర వర వేలా యుదనార్ వరుగ వరుగ వరుగ మయిలోన్ వరుగ ఇన్దిరన్ ముదలా యెణ్డిసై పోట్ర మన్తిర వడివేల్ వరుగ వరుగ (౧౦) […]

శ్రీస్కన్దషట్కమ్

ఓం శ్రీగణేశాయ నమః । షణ్ముఖం పార్వతీపుత్రం క్రౌఞ్చశైలవిమర్దనమ్ । దేవసేనాపతిం దేవం స్కన్దం వన్దే శివాత్మజమ్ ॥ ౧॥ తారకాసురహన్తారం మయూరాసనసంస్థితమ్ । శక్తిపాణిం చ దేవేశం స్కన్దం వన్దే శివాత్మజమ్ ॥ ౨॥ విశ్వేశ్వరప్రియం దేవం విశ్వేశ్వరతనూద్భవమ్ । కాముకం కామదం కాన్తం స్కన్దం వన్దే శివాత్మజమ్ ॥ ౩॥ కుమారం మునిశార్దూలమానసానన్దగోచరమ్ । వల్లీకాన్తం జగద్యోనిం స్కన్దం వన్దే శివాత్మజమ్ ॥ ౪॥ ప్రలయస్థితికర్తారం ఆదికర్తారమీశ్వరమ్ । భక్తప్రియం మదోన్మత్తం స్కన్దం వన్దే శివాత్మజమ్ ॥ ౫॥ విశాఖం సర్వభూతానాం స్వామినం కృత్తికాసుతమ్ । సదాబలం జటాధారం స్కన్దం వన్దే శివాత్మజమ్ ॥ ౬॥ స్కన్దషట్కం స్తోత్రమిదం యః పఠేత్ శృణుయాన్నరః […]

స్కన్దలహరీ

ఓం శ్రీగణేశాయ నమః । శ్రీః । శ్రియై భూయాః శ్రీమచ్ఛరవణభవ త్వం శివసుతః ప్రియప్రాప్త్యై భూయాః ప్రతనగజవక్త్రస్య సహజ । త్వయి ప్రేమోద్రేకాత్ప్రకటవచసా స్తోతుమనసా మయాఽఽరబ్ధం స్తోతుం తదిదమనుమన్యస్వ భగవన్ ॥ ౧॥ నిరాబాధం రాజచ్ఛరదుదితరాకాహిమకర- ప్రరూఢజ్యోత్స్నాభాస్మితవదనషట్కస్త్రిణయనః । పురః ప్రాదుర్భూయ స్ఫురతు కరుణాపూర్ణహృదయః కరోతు స్వాస్థ్యం వై కమలదలబిన్దూపమహృది ॥ ౨॥ న లోకేఽన్యం దేవం నతజనకృతప్రత్యయవిధిం var నతజనపరిత్రాణ నిపుణం విలోకే భీతానాం నిఖిలభయభీతైకశరణమ్ । var విధ్వంసనచణమ్ । కలౌ కాలేఽప్యన్తర్హరసి తిమిరం భాస్కర ఇవ ప్రలుబ్ధానాం భోగేష్వపి నిఖిలభోగాన్వితరసి ॥ ౩॥ శివ స్వామిన్ దేవ శ్రితకలుషనిఃశేషణ గురో var శేషణ విభో భవధ్వాన్తధ్వంసే మిహిరశతకోటిప్రతిభట । శివప్రాప్త్యై […]

శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాష్టోత్తరశతనామావలిః ౨

ఓం శ్రీగణేశాయ నమః । ఓం సుబ్రహ్మణ్యాయ నమః । పరబ్రహ్మణే । శరణాగతవత్సలాయ । భక్తప్రియాయ । పరస్మై జ్యోతిషే । కార్తికేయాయ । మహామతయే । కృపనిధయే । మహాసేనాయ । భీమాయ । భీమపరక్రమాయ । పార్వతీనన్దనాయ । శ్రీమతే । ఈశపుత్రాయ । మహాద్యుతయే । ఏకరూపాయ । స్వయం జ్యోతిషే । అప్రమేయాయ । జితేన్ద్రియాయ । సేనాపతయే నమః । (౨౦) ఓం మహావిష్ణవే నమః । ఆద్యన్తరహితాయ । శివాయ । అగ్నిగర్భాయ । మహాదేవాయ । తారకాసురమర్దనాయ । అనాదయే । భగవతే । దేవాయ । శరజన్మనే । షడాననాయ । గుహాశయాయ […]

శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాష్టోత్తరశతనామావలీ

ఓం స్కందాయ నమః । ఓం గుహాయ నమః । ఓం షణ్ముఖాయ నమః । ఓం ఫాలనేత్రసుతాయ నమః । ఓం ప్రభవే నమః । ఓం పిఙ్గలాయ నమః । ఓం కృత్తికాసూనవే నమః । ఓం శిఖివాహనాయ నమః । ఓం ద్విషడ్భుజాయ నమః । ఓం ద్విషణ్ణేత్రాయ నమః ॥ ౧౦॥ ఓం శక్తిధరాయ నమః । ఓం పిశితాశప్రభంజనాయ నమః । ఓం తారకాసురసంహర్త్రే నమః । ఓం రక్షోబలవిమర్దనాయ నమః । ఓం మత్తాయ నమః । ఓం ప్రమత్తాయ నమః । ఓం ఉన్మత్తాయ నమః । ఓం సురసైన్యసురక్షకాయ నమః । ఓం దేవాసేనాపతయే […]

శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్

స్కందోగుహ షణ్ముఖశ్చ ఫాలనేత్రసుతః ప్రభుః । పింగలః కృత్తికాసూనుః శిఖివాహో ద్విషడ్భుజః ॥ ౧॥ ద్విషణ్ణేత్రశ్శక్తిధరః పిశితాశా ప్రభంజనః । తారకాసురసంహారి రక్షోబలవిమర్దనః ॥ ౨॥ మత్తః ప్రమత్తోన్మత్తశ్చ సురసైన్య సురక్షకః । దేవసేనాపతిః ప్రాజ్ఞః కృపాలో భక్తవత్సలః ॥ ౩॥ ఉమాసుతశ్శక్తిధరః కుమారః క్రౌంచధారిణః । సేనానీరగ్నిజన్మా చ విశాఖశ్శంకరాత్మజః ॥ ౪॥ శివస్వామి గణస్వామి సర్వస్వామి సనాతనః । అనంతమూర్తిరక్షోభ్యః పార్వతీ ప్రియనందనః ॥ ౫॥ గంగాసుతశ్శరోద్భూత ఆహూతః పావకాత్మజః । జౄంభః ప్రజౄంభః ఉజ్జౄంభః కమలాసన సంస్తుతః ॥ ౬॥ ఏకవర్ణో ద్వివర్ణశ్చ త్రివర్ణస్సుమనోహరః । చతుర్వర్ణః పంచవర్ణః ప్రజాపతిరహహ్పతిః ॥ ౭॥ అగ్నిగర్భశ్శమీగర్భో విశ్వరేతాస్సురారిహా । హరిద్వర్ణశ్శుభకరో వటుశ్చ పటువేషభృత్ […]

శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాష్టకమ్ అథవా శ్రీసుబ్రహ్మణ్య కరావలమ్బస్తోత్రమ్

హే స్వామినాథ! కరుణాకర దీనబన్ధో శ్రీపార్వతీశముఖపఙ్కజపద్మబన్ధో । శ్రీశాదిదేవగణపూజితపాదపద్మ వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలమ్బమ్ ॥ ౧॥ దేవాధిదేవసుత దేవగణాధినాథ దేవేన్ద్రవన్ద్యమృదుపఙ్కజమఞ్జుపాద । దేవర్షినారదమునీన్ద్రసుగీతకీర్తే వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలమ్బమ్ ॥ ౨॥ నిత్యాన్నదాననిరతాఖిలరోగహారిన్ భాగ్యప్రదానపరిపూరితభక్తకామ । శృత్యాగమప్రణవవాచ్యనిజస్వరూప వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలమ్బమ్ ॥ ౩॥ క్రౌఞ్చాసురేన్ద్రపరిఖణ్డన శక్తిశూల- చాపాదిశస్త్రపరిమణ్డితదివ్యపాణే । var పాశాదిశస్త్ర శ్రీకుణ్డలీశధరతుణ్డశిఖీన్ద్రవాహ var ధృతతుణ్డ వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలమ్బమ్ ॥ ౪॥ దేవాధిదేవరథమణ్డలమధ్యవేఽద్య దేవేన్ద్రపీఠనకరం దృఢచాపహస్తమ్ । శూరం నిహత్య సురకోటిభిరీడ్యమాన వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలమ్బమ్ ॥ ౫॥ హారాదిరత్నమణియుక్తకిరీటహార కేయూరకుణ్డలలసత్కవచాభిరామమ్ । హే వీర తారకజయామరవృన్దవన్ద్య వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలమ్బమ్ ॥ ౬॥ పఞ్చాక్షరాదిమనుమన్త్రితగాఙ్గతోయైః […]

శ్రీసుబ్రహ్మణ్యహృదయస్తోత్రమ్

అస్య శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య హృదయ స్తోత్రమహామన్త్రస్య, పరబ్రహ్మ ఋషిః । దేవీ గాయత్రీ ఛన్దః । శ్రీసుబ్రహ్మణ్యో దేవతా । సౌః బీజమ్ । ప్రీం శక్తిః । శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరః కీలకమ్ । శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ॥ ॥ కరన్యాసః ॥ ఓం సుబ్రహ్మణ్యాయ అఙ్గుష్టాభ్యాం నమః । షణ్ముఖాయ తర్జనీభ్యాం నమః । శక్తిధరాయ మధ్యమాభ్యాం నమః । షడ్త్రింశత్కోణాయ అనామికాభ్యాం నమః । సర్వతోముఖాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః । తారకాన్తకాయ కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః ॥ ॥ హృదయాది న్యాసః ॥ ఓం సుబ్రహ్మణ్యాయ హృదయాయ నమః । షణ్ముఖాయ శిరసే స్వాహా । శక్తిధరాయ శికాయై వషట్ । […]

సుబ్రహ్మణ్యస్తోత్రమ్ ౨

శ్రీగణేశాయ నమః ॥ శరణాగతమాతురమాధిజితం కరుణాకర కామద కామహతమ్ । శరకాననసమ్భవచారురుచే పరిపాలయ తారక మారక మామ్ ॥ ౧॥ హరసారసముద్భవ హైమవతీకరపల్లవలాలిత కమ్రతనో । మురవైరివిరిఞ్చిముదమ్బునిధే పరిపాలయ తారక మారక మామ్ ॥ ౨॥ గిరిజాసుత సాయకభిన్నగిరే సురసిన్ధుతనూజ సువర్ణరుచే । శిశిజాశిఖానల వాహన హే పరిపాలయ తారక మారక మామ్ ॥ ౩॥ జయ విప్రజనప్రియ వీర నమో జయ భక్తజనప్రియ భద్ర నమః । జయ దేవ విశాఖకుమార నమః పరిపాలయ తారక మారక మామ్ ॥ ౪॥ పురతో భవ మే పరితో భవ మే పథి మే భగవన్ భవ రక్ష గతమ్ । వితరాజిషు మే విజయం […]

శ్రీసుబ్రహ్మణ్యస్తోత్రమాలామన్త్రః

ఓం హ్రీం సాం రుద్రకుమారాయ అష్టాఙ్గయోగనాయకాయ మహామణిభిరలంకృతాయ క్రౌఞ్చగిరివిదారణాయ తారకసంహారకారణాయ శక్తిశూలగదాఖడ్గఖేటపాశాఙ్కుశముసలప్రాసాద్యనేక చిత్రాయుధాలంకృతాయ ద్వాదశభుజాయ హారనూపురకేయూరకనక కుణ్డలభూషితాయ సకలదేవసేనాసమూహ పరివృతాయ గాఙ్గేయాయ శరవణభవాయ దేవలోకశరణ్యాయ సర్వరోగాన్ హన హన దుష్టాన్ త్రాసయ త్రాసయ, గణపతిసహోదరాయ భూతప్రేతపిశాచకర్షణాయ, గఙ్గాసహాయాయ ఓంకారస్వరూపాయ విష్ణుశక్తిస్వరూపాయ రుద్రబీజస్వరూపిణే విశ్వరూపాయ మహాశాన్తాయతే నమః । టీం మోహిన్యై నమః । హ్రీం ఆకర్షణ్యై నమః । హ్రీం స్తమ్భిన్యై నమః । శత్రూనాకర్షయాకర్షయ బన్ధయ బన్ధయ సన్తాడయ సన్తాడయ వాతపిత్తశ్లేష్మజ్వరామయాదీ నాశు నివారయ నివారయ సకలవిషం భీషయ భీషయ సర్వోపద్రవ ముత్సారయోత్సారయ మాం రక్ష రక్ష భగవన్ కార్తికేయ ప్రసీద ప్రసీద । ఓం నమో భగవతే సుబ్రహ్మణ్యాయ మహాబలపరాక్రమాయ క్రౌఞ్చగిరిమర్దనాయ అనేకాసురప్రాణాపహారాయ […]

Next Page »