Category: సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రాలు

శ్రీసుబ్రహ్మణ్యసిద్ధనామాష్టోత్తరశతనామావలిః

ఓం శ్రీగణేశాయ నమః । ఓం హ్రీమ్ సుబ్రహ్మణ్యాయ నమః । జ్ఞానశక్తయే । అచిన్త్యాయ । దహరాలయాయ । చిచ్ఛివాయ । చిద్ధనాయ । చిదాకారమహీద్వీపమధ్యదేశసదాలయాయ । చిదబ్ధిమథనోత్పన్నచిత్సారమణిమణ్డలాయ । చిదానన్దమహాసిన్ధుమధ్యరత్నశిఖామణయే । విజ్ఞానకోశవిలసదానన్దమృతమణ్డలాయ । వాచామగోచరానన్తశుద్ధచైతన్యవిగ్రహాయ । మూలకన్దస్థచిద్దేశమహాతాణ్డవపణ్డితాయ । షట్కోణమార్గవిలసత్పరమణ్డలమణ్డితాయ । ద్వాదశారమహాపద్మస్థితచిద్వ్యోమభాసురాయ । త్రికోణాఖ్యమహాపీఠస్థితచిద్బిన్దునాయకాయ । బిన్దుమణ్డలమధ్యస్థచిద్విలాసప్రకాశకాయ । షట్కోణమన్దిరోద్భాసిమధ్యస్తమ్భాశిరోమణయే । ప్రథమాక్షరనిర్దిష్టపరమార్థార్థవిగ్రహాయ । అకారాదిక్షకారాన్తమాతృకాక్షర సఙ్గతాయ । అకారాఖ్యప్రకాశాత్మమహాలక్ష్యార్థవిగ్రహాయ నమః । (౨౦) ఓం హకారాఖ్యవిమర్శాత్మమహాలక్ష్యార్థవిగ్రహాయ నమః । గ్రన్థిత్రయమహాభేదచతురాయ । సద్గురవే । హృదయామ్బుజమధ్యస్థవిరజవ్యోమనాయకాయ । శాన్తాద్రినిలయాయ । అఖణ్డాకారకజ్ఞానలక్షణాయ । సజాతీయవిజాతీయస్వగతభేదరహితాయ । బ్రహ్మవిద్యాస్వరూపహైమవతీతనూజాయ । చిదగ్నిసమ్భూతాయ । భూమానన్దపరిపూర్ణాచలవిరాజితాయ । మహావాక్యోపదేష్ట్రే । శివగురవే […]

శ్రీసుబ్రహ్మణ్యసహస్రనామాలిః సిద్ధనాగార్జునతన్త్రాన్తర్గతా

శ్రీసుబ్రహ్మణ్యసహస్రనామాలిః సిద్ధనాగార్జునతన్త్రాన్తర్గతా ॥ ఓం శ్రీగణేశాయ నమః । బిల్వైర్వా చమ్పకాద్యౌర్వా యోఽర్చయేద్గుహమాదరాత్ । ఏతన్నామసహస్రేణ శివయోగీ భవేదయమ్ । అణిమాద్యష్ఠసిద్ధిశ్చ లభతే నిష్ప్రయత్నతః । యోఽర్చయేచ్ఛతవర్షాణి కృత్తికాసు విశేషతః ॥ స ఇన్ద్రపదమాప్నోతి శివసాయుజ్యమృచ్ఛతి । సఙ్కల్పః । ఓం అస్య శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యసహస్రనామ్స్తోత్రస్య, శ్రీదక్షిణామూర్తిః ౠషిః, అనుష్టుప్ఛన్దః, శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేతశ్రీసుబ్రహ్మణ్యో దేవతా, శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యప్రసాదసిద్యర్థే సుబ్రహ్మణ్యచరణారవిన్దయోః సుబ్రహ్మణ్యసహస్రనామార్చనాం కరిష్యే ॥ అథ సహస్రనామార్చనారమ్భః । ఓం అఖణ్డసచ్చిదానన్దాయ నమః । ఓం అఖిలజీవవత్సలాయ నమః । ఓం అఖిలవస్తువిస్తారాయ నమః । ఓం అఖిలతేజఃస్వరూపిణే నమః । ఓం అఖిలాత్మకాయ నమః । ఓం అఖిలవేదప్రదాత్రే నమః । ఓం అఖిలాణ్డకోటిబ్రహ్మాణ్డనాయకాయ నమః । […]

శ్రీసుబ్రహ్మణ్యసహస్రనామావలిః మార్కణ్డేయప్రోక్తమ్

ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః । అస్య శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామస్తోత్రమహామన్త్రస్య, మార్కణ్డేయ ఋషిః । అనుష్టుప్ఛన్దః । శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యో దేవతా । శరజన్మాఽక్షయ ఇతి బీజం, శక్తిధరోఽక్షయ ఇతి శక్తిః । కార్తికేయ ఇతి కీలకమ్ । క్రౌఞ్చభేదీత్యర్గలమ్ । శిఖివాహన ఇతి కవచమ్, షణ్ముఖ ఇతి ధ్యానమ్ । శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే నామ పారాయణే వినియోగః । కరన్యాసః ఓం శం ఓఙ్కారస్వరూపాయ ఓజోధరాయ ఓజస్వినే సుహృద్యాయ హృష్టచిత్తాత్మనే భాస్వద్రూపాయ అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః । var భాస్వరూపాయ ఓం రం షట్కోణ మధ్యనిలయాయ షట్కిరీటధరాయ శ్రీమతే షడాధారాయ షడాననాయ లలాటషణ్ణేత్రాయ అభయవరదహస్తాయ తర్జనీభ్యాం నమః । ఓం వం […]

శ్రీసుబ్రహ్మణ్యసహస్రనామావలీ

ధ్యానమ్ – ధ్యాయేత్షణ్ముఖమిన్దుకోటిసదృశం రత్నప్రభాశోభితమ్ । బాలార్కద్యుతిషట్కిరీటవిలసత్కేయూరహారాన్వితమ్ ॥ ౧॥ కర్ణాలమ్బితకుణ్డలప్రవిలసద్గణ్డస్థలాశోభితమ్ । కాఞ్చీకఙ్కణకిఙ్కిణీరవయుతం శృఙ్గారసారోదయమ్ ॥ ౨॥ ధ్యాయేదీప్సితసిద్ధిదం శివసుతం శ్రీద్వాదశాక్షం గుహమ్ । ఖేటం కుక్కుటమఙ్కుశం చ వరదం పాశం ధనుశ్చక్రకమ్ ॥ ౩॥ వజ్రం శక్తిమసిం చ శూలమభయం దోర్భిర్ధృతం షణ్ముఖమ్ । దేవం చిత్రమయూరవాహనగతం చిత్రామ్బరాలఙ్కృతమ్ ॥ ౪॥ ॥ అథ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామావలిః ॥ ఓం అచిన్త్యశక్తయే నమః । ఓం అనఘాయ నమః । ఓం అక్షోభ్యాయ నమః । ఓం అపరాజితాయ నమః । ఓం అనాథవత్సలాయ నమః । ఓం అమోఘాయ నమః । ఓం అశోకాయ నమః । ఓం అజరాయ నమః […]

శ్రీసుబ్రహ్మణ్యసహస్రనామస్తోత్రమ్ మార్కణ్డేయప్రోక్తమ్

ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః । అస్య శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామస్తోత్రమహామన్త్రస్య, మార్కణ్డేయ ఋషిః । అనుష్టుప్ఛన్దః । శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యో దేవతా । శరజన్మాఽక్షయ ఇతి బీజం, శక్తిధరోఽక్షయ ఇతి శక్తిః । కార్తికేయ ఇతి కీలకమ్ । క్రౌఞ్చభేదీత్యర్గలమ్ । శిఖివాహన ఇతి కవచమ్, షణ్ముఖ ఇతి ధ్యానమ్ । శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే నామ పారాయణే వినియోగః । కరన్యాసః ఓం శం ఓఙ్కారస్వరూపాయ ఓజోధరాయ ఓజస్వినే సుహృద్యాయ హృష్టచిత్తాత్మనే భాస్వద్రూపాయ అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః । var భాస్వరూపాయ ఓం రం షట్కోణ మధ్యనిలయాయ షట్కిరీటధరాయ శ్రీమతే షడాధారాయ షడాననాయ లలాటషణ్ణేత్రాయ అభయవరదహస్తాయ తర్జనీభ్యాం నమః । ఓం వం […]

శ్రీసుబ్రహ్మణ్యసహస్రనామస్తోత్రమ్

సర్వశాస్త్రార్థతత్త్వజ్ఞ సర్వలోకోపకారక । వయం చాతిథయః ప్రాప్తా ఆతిథేయోఽసి సువ్రత ॥ ౧॥ జ్ఞానదానేన సంసారసాగరాత్తారయస్వ నః । కలౌ కలుషచిత్తా యే నరాః పాపరతాః సదా ॥ ౨॥ కేన స్తోత్రేణ ముచ్యన్తే సర్వపాతకబన్ధనైః । ఇష్టసిద్ధికరం పుణ్యం దుఃఖదారిద్ర్యనాశనమ్ ॥ ౩॥ సర్వరోగహరం స్తోత్రం సూత నో వక్తుమర్హసి । శ్రీసూత ఉవాచ – శృణుధ్వమ్ ఋషయః సర్వే నైమిషారణ్యవాసినః ॥ ౪॥ తత్త్వజ్ఞానతపోనిష్ఠాః సర్వశాస్త్రవిశారదాః । స్వయంభువా పురా ప్రోక్తం నారదాయ మహాత్మనే ॥ ౫॥ తదహం సంప్రవక్ష్యామి శ్రోతుం కౌతూహలం యది । ఋషయ ఊచుః – కిమాహ భగవాన్బ్రహ్మా నారదాయ మహాత్మనే ॥ ౬॥ సూతపుత్ర మహాభాగ వక్తుమర్హసి […]

శ్రీసుబ్రహ్మణ్యషోడశనామం

సుబ్రహ్మణ్యం ప్రణామ్యహం సర్వజ్ఞం సర్వగంసదా । అభీప్సితార్థ సిద్ధ్యర్థం ప్రవక్ష్యేనామషోడశం ॥ ౧॥ ప్రథమోజ్ఞానశక్త్యాత్మా ద్వితీయో స్కన్ద ఏవచ । అగ్నిభూశ్చతృతీయస్యాత్ బాహుళేయశ్చతుర్థకః ॥ ౨॥ గాంగేయః పఞ్చమోవిద్యాత్ షష్ఠః శరవణోత్భవః । సప్తమః కార్తికేయఃస్యాత్ కుమారస్యాదథాష్టకః ॥ ౩॥ నవమఃషణ్ముఖశ్చైవ దశమఃకుక్కుటద్వజః । ఏకాదశఃశక్తిధరో గుహో ద్వాదశ ఏవచ ॥ ౪॥ త్రయోదశో బ్రహ్మచారీ షాణ్మాతుర చతుర్దశః । క్రౌఞ్చభిత్ పఞ్చదశకః షోడశః శిఖివాహనః ॥ ౫॥ ఏతత్ షోడశనామాని జపేత్ సమ్యక్సదాదరం । వివాహేదుర్గమే మార్గే దుర్జయే చ తథైవచ ॥ ౬॥ కవిత్వేచ మహాశస్త్రే విజ్ఞానార్థీఫలంలభేత్ । కన్యార్థీ లభతేకన్యా జయార్థీ లభతే జయం ॥ ౭॥ పుత్రార్థీ పుత్రలాభశ్చ ధనార్థీ […]

శ్రీసుబ్రహ్మణ్యమూలమన్త్రస్తవః

ఓం శ్రీగణేశాయ నమః । అథాతః సమ్ప్రవక్ష్యామి మూలమన్త్రస్తవం శివమ్ । జపతాం శృణ్వతాం నౄణాం భక్తిముక్తిప్రదాయకమ్ ॥ ౧॥ సర్వశత్రుక్షయకరం సర్వరోగనివారణమ్ । అష్టైశ్వర్యప్రదం నిత్యం సర్వలోకైకపావనమ్ ॥ ౨॥ శరారణ్యోద్భవం స్కన్దం శరణాగతపాలకమ్ । శరణం త్వాం ప్రపన్నస్య దేహి మే విపులాం శ్రియమ్ ॥ ౩॥ రాజరాజసఖోద్భూత రాజీవాయతలోచన । రతీశకోటిసౌన్దర్య దేహి మే విపులాం శ్రియమ్ ॥ ౪॥ వలారిప్రముఖైర్వన్ద్య వల్లీన్ద్రాణీసుతాపతే । వరదాశ్రితలోకానాం దేహి మే విపులాం శ్రియమ్ ॥ ౫॥ నారదాదిమహాయోగిసిద్ధగన్ధర్వసేవిత । నవవీరైః పూజితాఙ్ఘ్రే దేహి మే విపులాం శ్రియమ్ ॥ ౬॥ భగవన్ పార్వతీసూనో స్వామిన్భక్తార్తిభఞ్జన । భవత్పదాబ్జయోర్భక్తిం దేహి మే విపులాం శ్రియమ్ […]

శ్రీసుబ్రహ్మణ్య మానసపూజా

శ్రీమన్మేరుధరాధరాధిప మహాసౌభాగ్యసంశోభితే మన్దారద్రుమవాటికాపరివృతే శ్రీస్కన్దశైలేమలే సౌధే హాటకనిర్మితే మణిమయే సన్మణ్టపాభ్యన్తరే బ్రహ్మానన్దఘనం గుహాఖ్యమనఘం సింహాసనం చిన్తయే ॥ ౧॥ మదనాయుతలావణ్యం నవ్యారుణశతారుణం నీలజీమూతచికురం అర్ధేన్దు సదృశాలికం ॥ ౨॥ పుణ్డరీకవిశాలాక్షం పూర్ణచన్ద్రనిభాననం చామ్పేయ విలసంనాసం మన్దహాసాఞ్చితోరసం ॥ ౩॥ గణ్డస్థలచలచ్ఛోత్ర కుణ్డలం చారుకన్ధరం కరాసక్తకనః దణ్డం రత్నహారాఞ్చితోరసం ॥ ౪॥ కటీతటలసద్దివ్యవసనం పీవరోరుకం సురాసురాదికోటీర నీరాజితపదామ్బుజం ॥ ౫॥ నానారత్న విభూషాఢ్యం దివ్యచన్దనచర్చితం సనకాది మహాయోగి సేవితం కరుణానిధిం ॥ ౬॥ భక్తవాఞ్చితదాతారం దేవసేనాసమావృతం తేజోమయం కార్తికేయం భావయే హృదయాంభుజే ॥ ౭॥ ఆవాహయామి విశ్వేశం మహాసేనం మహేశ్వరం తేజస్త్రయాతమకంపీఠం శరజన్మన్ గృహాణభోః ॥ ౮॥ అనవద్యం గృహాణేశ పాద్యమద్యషడానన పార్వతీనన్దనానర్ఘ్యం అర్పయామ్యర్ఘ్యమత్భుతం ॥ ౯॥ […]

శ్రీసుబ్రహ్మణ్యమఙ్గళాష్టకం

శివయోసూనుజాయాస్తు శ్రితమన్దార శాఖినే । శిఖివర్యాతురంగాయ సుబ్రహ్మణ్యాయ మఙ్గళం ॥ భక్తాభీష్టప్రదాయాస్తు భవమోగ వినాశినే । రాజరాజాదివన్ద్యాయ రణధీరాయ మఙ్గళం ॥ శూరపద్మాది దైతేయ తమిస్రకులభానవే । తారకాసురకాలాయ బాలకాయాస్తు మఙ్గళం ॥ వల్లీవదనరాజీవ మధుపాయ మహాత్మనే । ఉల్లసన్మణి కోటీర భాసురాయాస్తు మఙ్గళం ॥ కన్దర్పకోటిలావణ్యనిధయే కామదాయినే । కులిశాయుధహస్తాయ కుమారాయాస్తు మఙ్గళం ॥ ముక్తాహారలసత్ కుణ్డ రాజయే ముక్తిదాయినే । దేవసేనాసమేతాయ దైవతాయాస్తు మఙ్గళం ॥ కనకాంబరసంశోభి కటయే కలిహారిణే । కమలాపతి వన్ద్యాయ కార్తికేయాయ మఙ్గళం ॥ శరకాననజాతాయ శూరాయ శుభదాయినే । శీతభానుసమాస్యాయ శరణ్యాయాస్తు మఙ్గళం ॥ మంగళాష్టకమేతన్యే మహాసేనస్యమానవాః । పఠన్తీ ప్రత్యహం భక్త్యాప్రాప్నుయుస్తేపరాం శ్రియం ॥ ॥ […]

Next Page » « Previous Page